اندازه معاملات ناسازگار


نمودار قیمت بیت کوین کش (Bitcoin Cash)

اندازه معاملات ناسازگار

اگر می خوای آموزش های حقوقی دریافت کنی با ما در ارتباط باش

گفتار چهارم: عدم امکان تبعیض در تملک دعوی اخذ شفعه

مطابق ماده ۸۱۵ قانون مدنی:

«حق شفعه را نمی توان فقط نسبت به یک قسمت از مبيع اجرا نمود، صاحب حق یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.»

زیرا تبعیض در اجرای حق، موجب ضرر خریدار می شود و امکان دارد شریکان سه نفر شوند و امکان ایجاد حق شفعه در آینده از بین برود. همچنین در ماده ۸۲۴ ق.م. می خوانیم:

«هرگاه یک یا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.»

مطابق این ماده، اگر شفیع قبل از اعمال حق خود بمیرد این حق به وراث می رسد. طبق قاعده هر یک از وراث نسبت به سهم خود می تواند این حق را اعمال کند؛ لذا برای دفع ضرر از خریدار قانون گذار اعمال حق شفعه را منوط به اجرای آن نسبت به تمام مبیع نموده و یا اینکه کلا از حق خود صرف نظر نمایند.

ذکر این نکته ضروری است که اگر شریک سهم خود را به همراه مال منقول یا ملک غیرقابل تقسیم بفروشد حق شفعه شفیع نسبت به ملک قابل تقسیم از بین نمی رود و حق شفعه نسبت به حصه آن، از ثمن اجرا می شود و محاسبه ثمن پرداختی به خریدار مطابق ماده ۴۴۲ قانون مدنی انجام می پذیرد.

همچنین قابل ذکر است که اگر شریک با دو عقد در کنار هم دو مال مشترک را بفروشد قابل تبعیض است و می تواند حق شفعه را در مورد یکی از آن دو اعمال کند و جمع دو عقد با یک ایجاب و قبول مانع از پذیرش انفرادی آن نیست، ولی اگر ثمن مشترک و عقد یکی باشد نمی توان تبعیض قائل شد.

گفتار پنجم: اجرای حق منوط به پرداخت ثمن می باشد. اصل در قراردادها این است که تملک منوط به دادن ثمن نباشد و همین که دو طرف عقد به معامله رضایت دادند نقل و انتقال مالکیت صورت می گیرد، اما در حق شفعه چون ایقاع است، لذا تقدیم کردن ثمن از سوی شفیع به خریدار قبل از اجرای حق عادلانه است. در فقه نیز تحویل ثمن به مشتری از سوی شفیع را مقدم دانسته تا اجبار مشتری به رد کردن مبیع تلافی شود و در صورتی تأخیر آن را جایز دانسته که مشتری راضی باشد به اینکه ثمن در ذمه شفیع باشد. در نتیجه اهمال در رد ثمن به مشتری باعث سقوط حق می شود و عدم تمکن مالی هم عذر موجهی نمی باشد.

مبحث سوم: اجرای دعوی اخذ شفعه

مجالی است پس از ذکر ارکان و مقررات مربوط به ایجاد حق شفعه به بررسی آثار و نتایج اجرای حق شفعه بپردازیم. گفتار اول: آثار اجرای حق شفعه پس از اجرای حق شفعه:

سهم فروخته شده شریک به دست شفیع می افتد

منافع متصل که از توابع مبيع است، به ملکیت شفیع در می آید.

منافع منفصل که در فاصله عقد بیع و اعمال شفعه حاصل شده از آن مالک (خریدار) است؛ زیرا در دوران مالکیت او حاصل شده است. ماده ۸۱۹ قانون مدنی مؤید این مطلب است

تمام معاملاتی که مشتری در فاصله عقد و اخذ به شفعه انجام داده توسط شفیع باطل می شود و در برابر شفیع قابل استناد نمی باشد.

گفتار دوم: اجرای حق شفعه در صورت فروش مبیع به دیگران

اگر خریدار سهم خود را پیش از اخذ به شفعه به دیگری بفروشد، در اینجا شفیع با دو بيع و دو خریدار مواجه است و یکی از دو راه را می تواند انتخاب کند:

الف) یا نسبت به نخستین بیع حق شفعه را اجرا کند که در نتیجه این اقدام بیع دوم باطل می شود.

ب) یا اینکه از حق شفعه خود نسبت به بیع اول بگذرد، او را همچون شریک جدید بپذیرد و سپس نسبت به بیع دوم اعمال حق کند و بعد از پرداخت ثمن بيع دوم اخذ به شفعه کند.

بنابراین در صورت معاملات متعدد که پیش از اخذ به شفعه صورت می پذیرد، اگر شفیع نسبت به معامله ای اعمال حق کند، معاملات قبل از آن نافذ، ولی معاملات بعدی باطل می شود.

مبحث چهارم:زوال حق شفعه

زوال حق شفعه به دو صورت اختیاری و قهری امکان پذیر می باشد که به توضیح هریک می پردازیم:

گفتار اول: زوال اختیاری در دعوی اخذ شفعه

با توجه به اینکه حق شفعه برای دفع ضرر از شریک ایجاد شده، قابل اسقاط است. اراده مبنی بر اسقاط حق باید اعلام شود. در این خصوص ماده ۸۲۲ ق.م. مقرر می دارد:

«حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت به صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می شود

که در این حالت شفیع، صراحتا اعلام رضایت مبنی بر انتقال به غیر را اعلام می دارد و یا به طور ضمنی بیان می کند (مانند ایجاب فروش حصه خود به خریدار)

گفتار دوم: زوال قهری در دعوی اخذ شفعه

در این مورد می توان به مواردی چون؛ کوتاهی شفیع در اعمال حق، مثل اهمال در پرداخت ثمن و یا حوادث ناخواسته مانند تلف عین اشاره نمود که شرح آن ارائه می گردد.

پرسشی که این جا مطرح می گردد، این است که آیا اسقاط حق شفعه قبل از وقوع عقد بيع ممکن است؟

در پاسخ باید گفت که: عده ای اسقاط حق، پیش از به دست آوردن آن را نپذیرفته اند و دلیل آن را این میدانند که چون حق شفعه یک ایقاع است، باید موضوع، موجود باشد در نتیجه اسقاط حقی که هنوز وجود پیدا نکرده نامعقول است.

اما عده ای دیگر این اسقاط را ممکن می دانند و در تأیید نظر خود اعلام می دارند که:

اسقاط حق شفعه قبل از بیع مانند اسقاط خیار تأخير ثمن و خیار تخلف از شرط ضمن عقد است که طبق ماده ۴۴۸ قانون مدنی جایز شمرده شده است. البته اراده شریک نافذ است و با انجام بیع، اراده از نافذ بودن خارج می شود و صحیح تلقی می گردد.

اسباب زوال قهری به ترتیب ذیل می باشد:

اهمال در اجرای حق شفعه بدین صورت که چنانچه شفیع در مهلت عرفی خواسته یا ناخواسته اهمال نماید؛ مثلا زمانی که شفیع در اعمال حق مسامحه نکرده، ولی در پرداخت ثمن به مشتری اهمال نماید؛ لذا اراده تملک به تنهایی کافی نیست و باید معادل ثمن به خریدار تملیک شود.

ناتوانی از پرداخت ثمن پرداخت ثمن شرط اجرای حق شفعه است؛ لذا بعد از گذشتن مهلت متعارف و سکوت شفیع، حق ساقط شده و هیچ عذری از سوی وی پذیرفته نمی شود.

تلف عین پیش از دعوی اخذ به شفعه

مطابق ماده ۸۱۸ قانون مدنی که مقرر می دارد:

«مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه درید او حادث شده باشد، ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد»

خریدار در برابر شفیع، ضامن دادن مثل یا قیمت ملک نبوده و در این خصوص فرقی نمی کند که این تلف ناشی از تعدی و تفریط خریدار باشد یا نه. حتی شفیع حق گرفتن ارش را نداشته و هر آنچه هست را باید قبول یا رد کند و اگر تلف کلی باشد و اثری از مال باقی نگذارد، هیچ حقی ثابت نمی شود؛ زیرا موضوع آن از بین رفته است.

انفساخ بيع و اثر آن به روی حق شفعه

اگر انفساخ، قبل از اعمال اخذ به شفعه باشد، این انفساخ حق شفعه را از بین می برد، ولی در صورتی که انفساخ بيع بعد از اخذ به شفعه باشد، باعث زوال حق شفیع نمی شود، زیرا حق به درستی انجام یافته است. در صورتی که در مبحث اقاله عقد بیع چه پیش از اخذ شفعه و چه بعد از آن تأثیری در حق شفعه ایجاد شده ندارد و این اقاله در برابر شفيع غير قابل استناد است.

تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

در این خصوص در حالت متصور است:

حالت اول: اگر مبیع پیش از تسلیم آن به خریدار تلف شود، بیع منفسخ می شود و باعث انفساخ شفعه می شود و ثمن شفیع به خودش بازمی گردد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

حالت دوم : اگر مبیع بعد از اخذ به ش فعه تلف شود ، باعث زوال حق شفعه نم ی شود ، زیرا حق به درستی ا نجام گ ر فته و تلف مبيع تملک را منفسخ می کند نه حق شفعه را .

مبحث پنجم : تشریفات رسیدگی به دعوی اخذ شفعه

گفت ار اول : صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوی اخذ شفعه

خواها ن باید بداند کدا م مرجع قضائی صلاحیت ر سیدگی ب ه دعوای ا عمال حق شفعه دا رد تا دعوای خود را به آن مرجع تقدیم نماید . برای شن اسایی مرجع قضائی صالح ابتدا به بررسی موضوع صلاحیت می پردازیم

ا لف ) صلاحیت ذاتی محاکم :

مدرک شناسایی این نوع صلاحیت ه ا صنف « اد ا ری یا ق ضائی » و نوع « عمومی یا اختصاصی » و درجه « بدوی یا تجدیدنظر » است . مطابق م اده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به این دعوا نیز همانند سایر دعواهای حقوقی در ص لاحی ت محاکم عمومی اس ت مگر اینکه م قنن خود مرجع ا خت صاصی برای رسیدگی به این نوع دع او ی تعیین نموده باشد؛ لذ ا خواها ن باید د عوای خود را در یکی از محاکم عمومی حقوقی دادگ ستری طرح نماید .

ب ) صلاحیت محلی محاکم :

هر چند مرجع صالح رسیدگی به دع وای اع مال حق شفعه مشخص شد؛ لیکن با توجه به تعدد محاکم قضائی سؤال این است که کدام مرجع صلاحی ت محلی و منطقه ای برای رسیدگی به این دعوا را دارند؟ د ر این خصوص با توجه به مواد ۱ ۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی د اد گاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی است؛ چرا که مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی مربوط به مال غیرمنقول در جایی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است رسیدگی می شو د اگر چه خوانده در آن حوز ه مقیم نباشد .

گفتار دوم : نحوه طرح دعوای اعمال حق شفعه

الف ) مالی یا غیر مالی بودن دعوا :

دعوای اعمال حق شفعه یک دعوای مالی محسوب و خواسته آ ن عموما به ۲۰۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال مقوم میشود البته چون موضوع دعوا مربو ط به م ال غیرمنقول مشاعی است هزینه های دادرسی آن مطابق ارزش منطقه ای ملک محاسب ه و پر داخت خواهد شد .

ب ) خوانده و خواهان دعوا : خواهان ، طرفی است که دادخوا ست تقدیم نموده و تق اضای اعمال حق شفعه ر ا دار د و خوانده شخص ی است که ط رف دعوای اخذ ب ه شفعه قرار گرفته و پس از تقدیم د ادخواست از طرف خواهان ، به دادگاه دع وت م ی شود این دعوا باید به طرفیت فروشنده و خریدار مال م شاعی طرح گر دد و ا لا د عوا رد خواه د شد .

ج ) خ واسته دعوا : خواسته د عوا ع بارت ا ست ا ز تقاضای ص دور حکم به

اعمال حق شفعه با پرداخت ثمن معامله موضوع مبایعه نامه اندازه معاملات ناسازگار شماره … مورخ ……

د ) طریقه تقديم دعوا: مطابق ماده 48 قانون آی ین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای اخ ذ به شفعه ، مستلزم تقدیم دادخواست است و باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این دعوا رعایت گردد .

مبحث ششم چند نکته درخصوص اخذ به شفعه

ملک مبیع از خرید ار : اعمال حق شفعه کلیه معاملات قبل و بعد از اخذ به شفعه را که توسط مشتری انجام گ رفته اس ت را باطل می کند .

در این خصوص مستنبط از رأی وحدت رویه شم اره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳ / ۷ / ۱۵ می توان گفت : علاوه بر دریافت ثمن ، خریدار می تواند ارزش افزوده ناشی از کار خو د را که در زمان تملیک خود ا یجاد کرده ، بعد از اعمال اخذ به شفعه از شفیع بگ یرد . لذا آنچه شفیع به عنوان ارش به دلیل ارزش مبیع به خریدار می پردازد ، عوض استيفا حق است .

ت عهد به تسلیم مبيع : کسی متعهد به تسلیم مبیعی که مورد اخذ به شفعه قرار گرفته ، می باشد که متصرف آن باشد؛ زیرا مطابق قاعده تسلیم ، شفیع ملک خود ر ا نزد هر کس بیابد می تواند مطالبه کند . این حکم در ما ده ۸۱۷ ق . م . ذکر شده است . لذ ا اگر ق بل از تسلیم به مشتری این حق را اعمال کرده و ابتدا ثمن معاملاتی را پرد اخ ته ب اشد ، جهت مطالبه مبیع باید به شر یک م راجع ه نماید .

همچنین با احراز تعلق مبیع به غیر ، بیع میان فروشنده و خرید ار از اب تد ا باط ل بوده ، لذا اساس شفعه باطل می شود ، در نتیجه خ ر یدار نمی تواند ثمن شفیع را بگیرد و باید آن را باز گرداند و همین امر باعث ضمان درک خریدار می شود؛ زیرا ضمان درک یا ضمان عهده جایی است که بیع از اصل و اساس باطل شود .

تعهد ما

ما اینجا هستیم تا با مشاوره درست و به موقع در شرایط بحرانی به شما کمک کنیم.

راه های ارتباطی

آدرس : تهران،خیابان شریعتی ، بالاتر از پل صدر ، خیابان داد ، پ 19 ، واحد 14

اندازه معاملات ناسازگار

جوان خلاق و کارآفرین عرصه اقتصاد مقاومتی:

اقتصاد مقاومتی با بروکراسی اداری ناسازگار است

حرکت در راستای منویات رهبری و تحقق اقتصادی با بروکراسی زاید اداری سازگاری ندارد و این مشکل مانع جدی در عرصه تولید است.
هادی صفری از شهرستان اهر که توانسته است با ایجاد واحد کوچک گلخانه ای، زمینه اشتغال خود و چند نفر دیگر را فراهم کند، به گزارش اقتصاد سرآمد، هادی صفری در گفت وگو با ایرنا، اظهار داشت: یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که تولید کنندگان دارند، بروکراسی و کاغذبازی وسیع اداری است که عامل بسیاری از پسرفت‌ها و تعطیل شدن کارگاه‌های تولیدی مولد به خصوص در شهرهای کوچک است.
وی که با استفاده از تسهیلات اقتصاد مقاومتی از سوی بسیج سازندگی آذربایجان شرقی در حوزه پرورش گیاهان گلخانه ‌ای فعالیت دارد و موفق شده با تکیه بر توانمندی های خود زمینه اشتغال چهار نفر دیگر را فراهم کند، اضافه کرد: از شغل خود راضی ام و تلاش می کنم افراد بیشتری را به خدمت بگیرم و کار خود را توسعه دهم؛ معتقدم اگر بروکراسی از جامعه رفع شود، می‌ توان به صنعت واقتصاد هر منطقه با توجه به ظرفیت های موجود امیدوار شد.
صفری که دانش آموخته رشته رایانه است، با اشاره به اینکه مدارک تحصیلی در کشور نمی تواند ضامن اشتغال و درآمدزایی برای افراد باشد، گفت: اینکه شخصی به دلیل نداشتن مدرک در یک کارخانه به ‌جای مدیرعاملی فقط می‌ تواند در بهترین شرایط مدیر بخشی از تولید شود و شخص دیگر به دلیل داشتن مدرک و بدون زحمت مدیرعامل می‌شود، جای سؤال و تامل زیاد دارد.
وی ادامه داد: باید قبول کرد که تولیدکننده به ‌اندازه شخص فارغ‌التحصیل دانشگاهی و شاید بیشتر اطلاعات و تجربه دارد، چون در میدان تولید است و مسایل جانبی را به‌ درستی و به دقت درک کرده است.
صفری، اعتماد به نفس را مهم ترین عامل موفقیت در کارهای تولیدی و به ویژه در نزد جوان جویای کار می داند و ادامه می دهد: زمانی که یک جوان خودش و توانایی‌هایش را قبول ندارد، نباید انتظار داشته باشد که او را برای یک کار اداری استخدام کنند، یا باید خودش مسائل پیرامونش را یاد بگیرد که مستلزم کارآفرینی است یا باید طبق توانائی‌های خود حرکت کند.
وی اظهار داشت: من خودم وقتی دیدم با مدرک کارشناسی کامپیوتر نمی‌توانم کاری متناسب با مدرکم پیدا کنم، به تولید محصولات کشاورزی روی آوردم و غیر از ایجاد شغل برای خودم، توانستم حداقل چهار نفر دیگر را نیز با خودم همراه کنم.
صفری گفت: نبود خودباوری و ادعاهای کاذب برخی جوانان مانع از کارآفرینی است؛ هر جوان باید قبول کند که پله اول باید کوچک باشد و به یاد داشته باشد که از کجا شروع کرده تا بتواند به پیشرفت‌های روزافزون دست پیدا کند، چون بلند پروازی بدون پشتوانه، نتیجه ای جز شکست ندارد.
وی درباره نوع و انگیزه فعالیت خود نیز گفت: آبیاری قطره ای و کشت گلخانه ای برای کشورمان که با بحران کم آبی مواجه است، بهترین شیوه و راه حل برون رفت و عبور از این بحران است و باید با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کشاورزان را در جهت سوق دادن به کشت گلخانه ای ترغیب کرد، زیرا تولید گلخانه ای بهترین راه برای جلوگیری از اسراف آب برای نجات بی آبی است.
صفری با بیان اینکه دوره آموزشی پرورش گیاهان گلخانه ‌ای را 12 سال قبل در سازمان فنی و حرفه ‌ای سپری کرده است، اظهار داشت: حدود 10سال است که به شغل پرورش گیاهان و سبزیجات گلخانه‌ای مشغول هستم.
وی اضافه کرد: این گونه مشاغل و میزان درآمد حاصل از آن‌ به مدیریت و نحوه انجام کارها بستگی دارد، مثلا› وقتی از تجهیزات به روز و مدرن استفاده کنیم هزینه‌ها کاهش‌ یافته و در نتیجه درآمدهای ناشی از آن نیز افزایش می‌ یابد و باید به ‌نوعی برنامه ‌ریزی کرد که هر نوبت برداشت با کاهش هزینه‌ها همراه شود و راندمان محصولات و درآمدهای حاصل افزایش یابد.
صفری ادامه داد: به ‌طور مثال با استفاده از یک بخاری دست‌ ساز و مطابق با شرایط محیط و درزگیری درست و اصولی، می‌ توان با افزایش دمای داخل گلخانه، هم در هزینه ناشی از خرید بخاری اندازه معاملات ناسازگار و هم در هزینه گاز مصرفی صرفه‌جویی کرد و به همان میزان درآمد را افزایش داد.
وی از حمایت های بسیج سازندگی در اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی قدردانی کرد و گفت: تسهیلاتی که این مجموع برای کارآفرینان جوان و خلاق در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ارایه می کند، کمک شایان توجهی برای رونق کسب و کار می کند و بخش اعظم مشکل نقدینگی واحدها را رفع می کند که اگر چنین نمی شد واحد ما از مدت ها قبل تعطیل شده بود.
به گزارش ایرنا، بسیج سازندگی آذربایجان شرقی از ابتدای امسال تاکنون با ارایه تسهیلات کم بهره از 140 پروژه اقتصاد مقاومتی از واحدهای تولیدی و طرح اشتغالزایی حمایت کرده است.

هارد فورک چیست؟

هارد فورک چیست؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، هر تغییر که منجر به نسخ قوانین قبلی شود و از کد جدیدی استفاده گردد، هارد فورک نامیده می شود. به غیر از فورک و سافت فورک، ما هارد فورک را نیز در شبکه ارزهای رمزپایه داریم که بسیار کم با فورک معمولی تفاوت دارند. شباهت هارد فورک با فورک این است که هر دو با تغییراتی در شبکه بلاکچین ارز دیجیتال، ایجاد می شوند. اما تفاوت مهم هارد فورک در فرایند انجام آن است، معمولا بلاک های شبکه شکسته شده و به دو بلاک جداگانه تبدیل می شوند که در نهایت سبب ایجاد یک ارز جدید در دنیای ارزهای رمزپایه می شوند. به عبارت ساده تر، در طی فرایند هارد فورک، تغییرات اساسی در شبکه بلاک چین ارز ایجاد می شود که این تغییرات را شبکه قبلی نمی تواند پشتیبانی کند. در نتیجه برای حمایت از این تغییرات، نیاز است که یک ارز جدید در همان شبکه ایجاد شود که تغییرات جدید را بتواند پشتیبانی کند. هارد فورک مربوط به تغییرات نرم افزاری می باشد که با نسخه های قدیمی سازگار نیست در این فورک تمامی کاربران باید نرم افزار خود را به روزرسانی کنند تا قادر باشند در تایید تراکنش ها و اعتبارسنجی آن ها شرکت کنند. نود هایی که به روز رسانی را انجام نداده باشند از شبکه جدا شده و نمی توانند تراکنش های جدید را تایید کنند.

هاردفورک یکی از اصطلاحات متداول در دنیای فناوری بلاک چین و رمز ارز می باشد که تغییراتی قابل توجه را در شبکه رمز ارز ایجاد می کند و برخی اوقات به تولید کوین جدید می انجامد.

سرعت انجام تراکنش ها و مقابله با زمان زیاد آن

سرعت انجام تراکنش ها در شبکه بلاک چین بیت کوین بین 3 تا 7 تراکنش در ثانیه می باشد که با توجه به حجم عظیم تراکنش ها در این شبکه، یک تراکنش در این شبکه ممکن است بین 30 دقیقه تا 16 ساعت زمان ببرد که زمانی بسیار زیاد می باشد. برای مقابله با این مشکل، برنامه نویسان پیشنهاد یک هارد فورک را برای شبکه بیت کوین ارائه دادند که در نهایت منجر به تشکیل شدن ارزی جدید بنام بیت کوین کش که با نام Bcash نیز شناخته می شود و به عنوان یک شبکه پرداخت و یک کریپتوکارنسی عمل می کند که واحد اصلی تراکنش آن توکن BCH است. همچنین یک پول الکترونیکی همتا به همتا برای اینترنت محسوب می شود که برای عملیات خود به هیچ بانک مرکزی و اشخاص ثالث قابل اعتمادی نیاز ندارد و کاملاً غیر متمرکز است. این ارز دیجیتال در تاریخ ۱ آگوست ۲۰۱۷ به منظور رفع مشکلات بیت کوین بوجود آمد. تمرکز اصلی بیت کوین کش بر ظرفیت تراکنش است. این کریپتوکارنسی از الگوریتم SHA -256 بهره می برد و حداکثر میزان عرضه آن ۲۱ میلیون BCH می باشد. این شبکه پرداخت از بسیاری جهات شبیه به بیت کوین است، اما این دو ارز تفاوت های فنی بسیاری نیز با یکدیگر دارند. اگرچه بازار ارزهای دیجیتال به نوسانات شدید خود معروف است، اما قیمت بیت کوین کش حتی بیشتر از میانگین بازار هم نوسان دارد. قیمت بیت کوین کش در اولین روز عرضه به صرافی، یعنی اوت ۲۰۱۷ حدود ۳۶۰ دلار بود و پنج ماه بعد، یعنی در ۲۰ دسامبر همان سال، به بالاترین قیمت تاریخ خود در رقم حدود ۴,۰۰۰ دلار دست یافت. بیت کوین کش نیز از همان شبکه بلاکچین بیت کوین استفاده می کند با این تفاوت که سرعت انجام تراکنش های آن بین 30 تا 60 تراکنش در ثانیه افزایش یافته است. افزون بر سرعت انجام تراکنش ها، تغییرات دیگری نیز در این شبکه ایجاد شده است که باعث شده تا بیت کوین کش کارایی بالاتری نسبت به بیت کوین داشته باشد. اما با این وجود چون بیت کوین از مقبولیت و محبوبیت بسیار زیادی برخوردار می باشد، هارد فورک بیت کوین، نتوانست جای خود بیت کوین را بگیرد.

تاثیرات اصلی هارد فورک چیست؟

هارد فورک گاهی باعث به وجود آمدن یک ارز جدید می شود. به عنوان مثال اتریوم کلاسیک هارد فورکی از اتریوم و بیت کوین کش می باشد. این یعنی نرم افزار قدیمی و جدید با یکدیگر هماهنگ نیستند و خروجی های قدیمی ناسازگار هستند و باعث می شود که دو ارز کاملاً مجزا پدید آید و کسانی که مایل باشند می توانند به هارد فورک جدید نقل مکان کنند.

هدف هارد فورک چیست؟

یک هارد فورک می تواند برای رفع خطرات امنیتی مهم موجود در نسخه های قدیمی تر نرم افزار اضافه کردن قابلیت های جدید را انجام دهد. گاهی روی دادن فورک باعث ایجاد نگرانی و وحشت بزرگ در میان کاربران یک ارز رمزپایه می شود. وقتی دو بلاک چین متفاوت وجود داشته باشد، در نهایت فقط یکی از آنها می تواند صحیح باشد. بنابراین تراکنش های آن کوین در بلاک چین اشتباه از بین خواهد رفت. در واقع هنگام رخداد فورک به مردم هشدار داده میشود که تا زمانی که فورک رفع نشده است هیچ تراکنشی انجام ندهند. هرکسی میتواند با تغییر منبع بیت کوین فورک جدیدی از آن به وجود بیاورد اما موضوع ما بر سر فورکهای اساسی است که تعداد زیادی از غولهای فضای ارز دیجیتال پشتیبان آن می باشند مانند بیت کوین کش. فورکهای بزرگ می توانند سرنوشت یک ارز دیجیتال را برای همیشه تغییر دهند یا آن را نابود و قدرتش را تا سالها تثبیت کنند. فورک ها بیشتر اوقات اتفاق می افتند و لازم نیست برای تک تک آنها خود را آماده کنیم. یک فورک زمانی موفق می شود که بتواند اکثریت کاربران را جذب و راضی نگه دارد. معمولا ارزش ارز حین فورک سقوط می کند. اگر فورک بتواند ثبات و ساختار کوین را از طریق بهبود کدها ارتقا بخشد، فرصتی فوق العاده برای خرید آن نوع ارز محسوب میشود.

هارد فورک به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

هاردفورک ناسازگار:

ساده ترین نوع انشعاب زنجیره برای فهمیدن، مدل ناسازگار می باشد. در مواردی خاص، برخی از کاربران تصمیم به پیاده سازی و اجرای مجموعه قوانین جدیدی می گیرند. در این حالت مجموعه قوانین جدید کاملا مستقل از قوانین اصلی است.

هاردفورک نیمه سازگار:

هاردفورک نیمه سازگار ( Semi-Compatible Hard Forks ) زمانی اتفاق می افتد که مجموعه قوانین تقسیم شود (در نتیجه قوانینی مشترک بین دو زنجیره به وجود می آید)، اما همچنان بلاک هایی وجود خواهند داشت که تنها روی یکی از زنجیره ها معتبر هستند.

هاردفورک سازگار:

در یک هاردفورک مجموعه قوانین گسترش پیدا می کنند تا همزمان با اجازه دادن به شرایط دیگر، تمام قوانین قبلی را شامل شود.

انواع هارد فورک

_هاردفورک برنامه ریزی شده ( Planned Hard Forks )

هاردفورک برنامه ریزی شده، یک بروزرسانی در پروتکل می باشد که از ابتدا در نقشه ی راه Roadmap پروژه در نظر گرفته می شود. از آنجایی که این بروزرسانی در راستای قابلیت ها و ویژگی های بلاک چین می باشد، تمامی شرکت کنندگان به رهبری توسعه دهندگان اصلی به زنجیره ی جدید رفته و نرم افزار خود را بروزرسانی می کنند چرا که این تغییرات در سطح کد نویسی پایه ی شبکه صورت می پذیرند. در این فورک زنجیره ی قبلی از بین می رود و دلیلی نیز برای حمایت از آن وجود ندارد. همچنین کوین جدیدی به وجود نخواهد آمد. هاردفورک های موجود در نقشه راه اتریوم از این نوع هستند. در این قسمت می توان به بایزانتیوم اشاره کرد. بایزانتیوم چیست؟ بیزانس Byzantium ، فاز اول بروزرسانی مربوط به اتریوم ۲ بود. این فورک در اکتبر ۲۰۱۷ به وقوع پیوسته و هدف آن بهبود مقیاس پذیری اتریوم و یکپارچه سازی تراکنش های خصوصی است.

مونرو : در ژانویه ی ۲۰۱۷، هاردفورکی در شبکه ی اتریوم جهت اضافه شدن ویژگی جدیدی به نام حلقه ی معاملات محرمانه RCT برای بهبود حریم خصوصی و امنیت شبکه به وقوع پیوست.

_هارد فورک بحث برانگیز Contentious Hard Forks

هاردفورک بحث برانگیز به علت اختلاف نظر بین اعضای شبکه اتفاق می افتد و موجب می شود بخشی از شرکت كنندگان، زنجیره ی جدیدی که از نظر خودشان بهتر است را با تغییرات عمده ای در کد ایجاد کنند. مثال هارد فورک بحث برانگیز:
اتریوم کلاسیک Ethereum Classic: اتریوم نیز برای خنثی کردن تاثیر هکی که در یکی از برنامه های کاربردی اش به نام سازمان خودکار غیرمتمرکز DAO اتفاق افتاد، دچار هاردفورک شد. توسعه دهندگان اصلی اتریوم و اکثریت شرکت کنندگان شبکه، با هاردفورک موافقت کردند و تنها تعداد معدودی از جایگاه خود کوتاه نیامده و نرم افزار خود را آپدیت نکردند که بلاک چین آنها به اتریوم کلاسیک ETC معروف می باشد.

_کوین های مشتق شده Spin-off Coins

از آنجایی که پروتکل بیت کوین منبع باز می باشد. هر فردی می تواند به کد پایه ی آن دسترسی داشته، آن را تغییر دهد و ارز جدیدی را با ویژگی های مختلفی به وجود آورد. مثلا لایت کوین Litecoin ، فورکی از بیت کوین بود که با تغییرات زیر به وجود آمد:

1.زمان ایجاد یک بلاک: زمان ساختن یک بلاک در لایت کوین ۲/۵ دقیقه است. این زمان برای بیت کوین نزدیک به ۱۰ دقیقه می باشد.
2.الگوریتم: لایت کوین از الگوریتم اسکریپت Script به جای SHA 256 استفاده می نماید.
3.بیشینه کوین های موجود( Max Supply): این رقم برای لایت کوین ۸۴ میلیون بوده در حالی که برای بلاک چین بیت کوین ۲۱ میلیون می باشد.

تاثیر فورک بر ارز دیجیتال

فورک های بزرگ می توانند سرنوشت یک ارز دیجیتال را برای همیشه تغییر دهند. آن را نابود یا قدرتش را تثبیت تا سال ها تثبیت کنند. قبل از فورک معمولا قیمت افزایش می یابد اما زمانی که یک فورک در شبکه ی یک ارز دیجیتال اتفاق می افتد، ارزش آن نیز در زنجیره ی فورک شده پخش می گردد. به عنوان مثال در ۲۳ ژولای ۲۰۱۷ ، قیمت بیت کوین از ۲۸۰۰ دلار به ۲۷۰۰ دلار به علت فورک بیت کوین کش، کاهش یافت.

فورک ها خیلی اوقات اتفاق می افتند و لازم نیست برای تک تک آنها خود را آماده کنیم. یک فورک زمانی موفق می شود که بتواند نظر اکثریت کاربران را جذب کند. فورک های مشروع و قانونی معمولا می توانند محبوبیت لازم را به دست آورده و تاریخ وقوع آنها مشخص است.

اجرا فورک

برای اجرای یک فورک، یک شماره بلاک مشخص در نظر گرفته می شود. هر چه این بلاک که فورک از آنجا رخ می دهد، دورتر از بلاک جنسیس باشد، سخت تر می توان فورک را پیش بینی کرد و هر چه به زمان فورک نزدیک تر می شویم، می توان گفت که دقیقا چه روز و چه ساعتی اتفاق می افتد. این به این علت می باشد که نرخ تشکیل بلاک های جدید به توان ماینرهای شبکه ی بلاک چین بستگی دارد. زمانی که اندازه ی بلاک مورد نظر مشخص شد، شبکه تنظیم شده و بلاک چین جدید بر می خیزد. هر تراکنشی که بر روی بلاک چین قدیمی بعد از تعیین اندازه ی بلاک فورک شده انجام شود، در بلاک چین جدید معتبر نخواهد بود. ارز دیجیتال چیست؟ شکل خاصی از پول دیجیتال می باشد که بر پایه علم رمزنگاری ایجاد شده است. بیشتر ارزهای دیجیتال برای بهره مند شدن از ویژگی های اساسی مانند غیرمتمرکز بودن، شفافیت و تغییر ناپذیر بودن از بلاک چین استفاده می کنند را بخرید، به شما دیگر واحدی از ارزهای دیجیتال قبلی تعلق نخواهد گرفت. ارزهای دیجیتال خود را در یک کیف پول امن نگه می دارید و صرافی ای که از آن استفاده می کنید باید از کوین جدید و اعطای آن به کاربرانش پشتیبانی کند. برای به دست آوردن کوین های رایگان از فورک بیت کوین باید پیش از مشخص شدن ارتفاع بلاک block height ، ارز دیجیتال اصلی داشته باشید. توسعه دهندگان زنجیره ی جدید از دفتر کل در یک block height مشخص کپی گرفته و عینا آن را در زنجیره ی جدید تکرار می کنند به همین دلیل می باشد که به دارندگان بیت کوین در زنجیره ی قدیم معادل دارایی شان، کوین جدید تعلق می گیرد. این زنجیره پس از رشد شبکه ی فورک شده مستقل می شود. بعد از مستقل شدن بلاک چین جدید که می تواند روزها، هفته ها و یا ماه ها طول بکشد تا کیف پول شما از آن پشتیبانی کند و سکه های جدیدتان را دریافت کنید.

همه چیز درباره بیت کوین کش (bitcoin cash)

همه چیز درباره بیت کوین کش (bitcoin cash)

بیت کوین کش (Bitcoin Cash) یک هاردفورک از بیت کوین است. نماد اختصاری این ارز رمزپایه BCH است. مسأله مقیاس پذیری بیت کوین منجر به ایجاد این ارز رمزنگاری شده در تاریخ ۱ اوت ۲۰۱۷ شد که سبب ایجاد یک بلاک چین جدید گشت. ارتقا اصلی ارائه شده توسط Bitcoin Cash افزایش محدودیت حجم بلوک ها به ۸mb است. این افزایش محدودیت به طور موثر اجازه می دهد تا استخراج کنندگان در زنجیره بیت کوین کش

تاریخچه پیدایش بیت کوین کش

تاریخچه پیدایش بیت کوین کش

اولین اجرای پروتکل بیت کوین کش با عنوان Bitcoin ABC توسط Amaury Séchet در کنفرانس Future of Bitcoin در آرنهم هلند منتشر شد. در تاریخ ۱ آگوست ۲۰۱۷ هاردفورک بیت کوین کش رسماً منتشر شد.

ایده ایجاد این چنگال سخت ابتدا توسط Bitmain، کمپانی استخراج و تولید چیپ های ASIC بیت کوین،مطرح شد. بعدها برخی از توسعه دهندگان علاقه مند به این پروژه شدند. نام Bitcoin Cash ابتدا توسط استخر استخراج چینی ViaBTC پیشنهاد شد. هم اکنون بیش از شش تیم تحقیقاتی روی توسعه و بهبود پلتفرم بیت کوین کش کار می کنند.

Bitcoin Cash تاریخچه معاملات بیت کوین را تا تاریخ راه اندازی آن در خود دارد، امّا همه معاملات بعدی جداگانه ثبت شدند. بلوک ۴۷۸,۵۵۸ اُم آخرین بلوک معمولی بود و بنابراین اولین بلوک بیت کوین کش ۴۷۸,۵۵۹ اُمین بود. Bitcoin Cash از تاریخ ۱ آگوست ۲۰۱۷ شروع به رد کردن بلوک ها و معاملات بیت کوین

مقایسه بیت کوین و بیت کوین کش

مقایسه بیت کوین و بیت کوین کش

بیت کوین کش یک هارد فورک از بیت کوین است و چنگال سخت هنگامی رخ می دهد که یک بلاک چین به دو زنجیره جداگانه ناسازگار تقسیم شود. هر کسی که بیت کوین را در زمان ایجاد بیت کوین کش نگهداری می نمود به طور خودکار به صاحبان Bitcoin Cash نیز تبدیل میشد.

در حالیکه Bitcoin توانایی پردازش اندازه بلوک ۱ مگابایت را داراست، Bitcoin Cash می تواند اندازه بلوک ۸ مگابایت را اداره کند. بروزرسانی SegWit اندازه معاملات ناسازگار بیت کوین، ظرفیت آنرا ۲x ارتقاء داده است. این بروزرسانی همراه با راه حل هایی جهت پرداخت های خارج از زنجیره (Off-Chain) بلاک چین، می تواند مشکل مقیاس پذیری بیت کوین را تا حد زیادی حل کند. بنابراین در کوتاه مدت ممکن است Bitcoin Cash با ظرفیت بلوک ۸x خود بتواند بیت کوین را مغلوب کند؛ امّا در بلندمدت Bitcoin می تواند با استفاده از راه حل های مقیاسی جدید مانند شبکه لایتنینگ و یا ارتقاء SegWit برنده این رقابت شود.

نوسانات قیمت بیت کوین کش

بطور قابل توجهی، قیمت بیت کوین کش پیش از آنکه صرافی Coinbase پشتیبانی خود را از معاملات BCH در پلتفرم خود اعلام کند، افزایش یافت. با این حال، مبادلات بیت کوین کش به سرعت به حالت تعلیق درآمد و سفارشات موجود به علت ادعای “نوسانات قابل توجه” لغو شد.

از لحاظ عملکرد قیمت در مبادلات بازار ارزهای دیجیتالی، Bitcoinبه وضوح Bitcoin Cash را پشت سر گذاشته است. از ۲ آگوست ۲۰۱۷ زمانی که Bitcoin Cash شروع به مبادله نمود، بیت کوین افزایش قیمت ۵۵۵٫۸% داشته در حالی که Bitcoin Cash افزایش قیمت ۵۲۰% خود را ثبت کرده است. از نظر سرمایه گذاری در بازار، بیت کوین (BTC) در طول مدت مشابه افزایش قیمت بیستری داشته است.

در حال حاضر هر BCH حدوداً ۱۵۳۳ دلار قیمت دارد و بر اساس حجم معاملات بازار با ۲۶ میلیارد دلار در جایگاه چهارم بین ارزهای دیجیتالی قرار دارد.

نمودار قیمت بیت کوین کش (Bitcoin Cash)

نمودار قیمت بیت کوین کش (Bitcoin Cash)

معرفی کیف پول های معتبر بیت کوین کش

کیف پول سخت افزاری:

۱)کیف پول KeepKey

کیف پول سخت افزاری keepkey

KeepKey یکی از دستگاه های سخت افزاری موجود در بازار برای ذخیره سازی بیت کوین کش است. این کیف پول همان ویژگی پشتیبان گیری seed key با پین کد را فعال کرده است و مانند دیگر کیف پول ها کار می کند. در حال حاضر، این کیف پول تنها از ۶ ارز رمزنگاری شده (از جمله BCH) پشتیبانی می کند. همچنین قیمت آن ۹۹ دلار است.

۲)کیف پول Trezor

مشخصات فنی کیف پول سخت افزاری Trezor

TREZOR یک کیف پول سخت افزاری است که امنیت پیشرفته ای را برای مدیریت کلیدهای خصوصی (private key) بیت کوین و ارز های دیجیتالی دیگر ارائه می دهد. بر خلاف روش های ذخیره سازی سنتی (ذخیره سازی آفلاین و یا کیف پول کاغذی)، TREZOR قادر به انجام پرداخت های ایمن بدون افشای کلید خصوصی شما به یک کامپیوتر آلوده است. با استفاده از صفحه نمایش کوچک آن شما می توانید محتوای تراکنش را بررسی کنید. سهولت استفاده و امنیت فوق العاده بالا از ویژگی های این کیف پول سخت افزاری هستند.

۳)کیف پول Ledger Nano S

کیف پول سخت افزاری Ledger Nano S

Ledger Nano S یک کیف پول سخت افزاری برای Bitcoin Cash ،Bitcoin ،Ethereum و دیگر آلت کوین ها است که بر اساس ویژگی های امنیتی قوی برای ذخیره سازی ارزهای رمزنگاری شده و ایمن سازی پرداخت های دیجیتال طراحی شده است. شما می توانید این کیف پول را به هر رایانه ای توسط درگاه USB متصل کنید. Ledger Nano S دارای یک صفحه نمایش OLED جهت بررسی و تأیید هر تراکنش است و تنها با یک دکمه فیزیکی روی دستگاه می توانید تراکنش ها را تایید نمایید. Ledger Nano S یکی از بهترین کیف پول اندازه معاملات ناسازگار های سخت افزاری است که به علت ویژگی های امنیتی آن در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد این کیف پول ۹۸mm x18mm x 9mm و وزن آن تنها ۱۶٫۲ گرم است.

کیف پول نرم افزاری:

۱)کیف پول Exodus

کیف پول دسکتاپ Exodus

Exodus یک کیف پول دسکتاپ HD است که توسط JP Richardson و Daniel Castagnoli اواسط سال ۲۰۱۵ ساخته شده است. استفاده از آن کاملاً رایگان است و دارای رابط کاربری بسیار جذابی است. به محض آنکه کیف پول Exodus را باز می کنید، یک نمودار پایه به شما کل دارایی تان را از ارزهای دیجیتالی نشان می دهد.

این نرم افزار برای کاربران خود یک سیستم بازیابی کیف پول با یک عبارت ۱۲ کلمه ای را فراهم می کند. یکی دیگر از قابلیت های Exodus این است که هیچ گونه ثبت نام یا تأیید هویت برای شروع استفاده از آن لازم نیست. اما مطمئنا باید یک نسخه پشتیبان از seed key خود تهیه کنید. Exodus برای سیستم عامل های مک، لینوکس و ویندوز در دسترس است.

۲)کیف پول Jaxx

کیف پول Jaxx

کیف پول Jaxx از ارزهای رمزپایه مختلف از جمله BCH پشتیبانی می کند. از قابلیت های این کیف پول این است که می توانید برای همگام سازی کیف پول خود در سایر دستگاه ها نیز آن را استفاده کنید. سایر ویژگی های مشترک مانند اسکن کدهای QR و پین کد جهت ورود برای امنیت نیز در دسترس هستند. این کیف پول همچنین برای سیستم عامل های اندروید و iOS نیز در دسترس است.

کیف پول موبایل:

۱)کیف پول Coinomi

کیف پول Coinomi

کیف پول Coinomi نیز از ارزهای مختلف از جمله BCH پشتیبانی می کند. علاوه بر ویژگی های مشترک، در این کیف پول این امکان نیز وجود دارد که ارزهای دیجیتالی خود را به یکدیگر تبدیل کنید. Coinomi یکی از بزرگترین کیف پول ها با قابلیت پشتیبانی از بیت کوین و آلت کوین های دیگر است، زیرا بیش از ۷۰ ارز رمزنگاری شده و بیش از ۲۰۰ توکن را پشتیبانی می کند.

۲)کیف پول Free wallet

کیف پول Free wallet برای زی کش

Free wallet یک کیف پول آنلاین است که بسیاری از ارز های رمزنگاری شده را پشتیبانی می کند. این کیف پول به کاربران کمک می کند تا کیف پول دسکتاپ خود را با سرعت بیشتری همگام سازی کنند. کاربران همچنین مجاز به خرید بیت کوین کش با کارت بانکی خود هستند.

سیستم FreeWallet از کلید خصوصی کابران پشتیبان تهیه کرده و اپلیکیشن اندروید آن با امنیت بالا طراحی شده است. طبق گفته FreeWallet، بیشتر دارایی های این شرکت در یک فضای آفلاین نگهداری می شود تا به محافظت از منابع مالی کاربران در برابر هر گونه حمله مخرب کمک کند. این کیف پول بر روی پلتفرم های اندروید، iOS و نسخه وب در دسترس است.

۳)کیف پول CoinSpace

کیف پول CoinSpace

کیف پول CoinSpace اجازه می دهد تا از پول دیجیتالی خود استفاده کنید. این کیف پول کاربران خود را قادر به ارسال/دریافت بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش و لایت کوین بدون پرداخت کارمزد مینماید. رابط کابری جذاب و سهولت استفاده از ویژگی های دیگر CoinSpace محسوب میشود.

چرا باید امریکا «معامله قرن» را پیش از انتخابات اسرائیل علنی کند؟

امریکایی ها باید از نشست منامه درس بگیرند که مناقشه فلسطین و اسرائیل را نمی توان با پرداخت رشوه حل کرد.

  • نشست منامه ازسوی تقریبا همه کارشناسان امور خاورمیانه شکست خورده تلقی شد. اما با گذشت زمان شاید بتوان گفت که این نشست فایده ای هم داشت.
  • درس اولی که از نشست منامه می توان گرفت آن است که فقط با پول نمی شود مناقشه فلسطین و اسرائیل را حل کرد.
  • حاضران عرب در این نشست بارها بر راه حل دو کشوری به خصوص «طرح صلح عربی» صادرشده در 2002 تأکید کردند.
  • درس دوم آن است که فلسطینی ها را نمی توان به پذیرش طرحی وادار کرد که از نظرشان خلاف آرمان هایشان است.
  • زمینه چینی برای برپایی این نشست به روشنی نشان داد که تلاش های رئیس جمهور مصر و پادشاه اردن و ولیعهد عربستان برای متقاعد کردن فلسطینی ها به حضور در این نشست بی نتیجه بوده است.
  • این طرح باید به اندازه کافی در حق فلسطینیان عادلانه باشد تا رهبران عربی که از آن حمایت می کنند از چشم مردمانشان خائن به نظر نیایند.
  • ترامپ باید طرح خود را تا پیش از انتخابات اسرائیل (17 سپتامبر) علنی کند.
  • اعلان طرح ترامپ به باراک فرصت می دهد که انتخابات را به یک همه پرسی درباره این طرح به عنوان تنها راه احیای راه حل دو کشوری و جلوگیری از کابوس راه حل یک کشوری تبدیل کند.

میدل ایست نیوز: «شای فیلدمن»، کارشناس امور اسرائیل و مدیر بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه برندی و استاد مهمان در دانشگاه هاروارد، با انتشار مقاله ای انتخابات آینده اسرائیل را بهترین فرصت برای رئیس جمهور امریکا جهت پیشبرد راه حل دو کشوری در مناقشه فلسطین و اسرائیل دانست.

چند روز پس از برگزاری نشست منامه برای پرده برداری از ابعاد اقتصادی طرح «جارد کوشنر» برای حل مناقشه فلسطین و اسرائیل موسوم به «معامله قرن»، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور امریکا در اختتامیه نشست گروه 20 گفت که هیچ توافق صلحی میان فلسطین و اسرائیل درکار نخواهد بود اگر مذاکرات بر سر آن در دوره ریاست او انجام نشود. او از بخت بالای موفقیت طرح پیشنهادی اش سخن گفت.

نشست منامه ازسوی تقریبا همه کارشناسان امور خاورمیانه شکست خورده تلقی شد. اما با گذشت زمان شاید بتوان گفت که این نشست فایده ای هم داشت. این فایده دو درس مهم است که توجه به آنها می تواند عاملی اساسی در بهبود اوضاع باشد و باعث شود که هنگام اعلان ابعاد سیاسی طرح، در صورت تحقق چنین چیزی، گوش شنوایی داشته باشد.

درس اولی که از نشست منامه می توان گرفت آن است که فقط با پول نمی شود مناقشه فلسطین و اسرائیل را حل کرد و اینکه این پول کم یا زیاد است هیچ اهمیتی ندارد. این را هم پیش از نشست می شد فهمید هم در زمان برگزاری آن و هم پس از آن. حتی بزرگ ترین حامی این طرح، یعنی وزیر امور خارجه بحرین هم بر این موضوع تأکید کرد.

حاضران عرب در این نشست بارها بر راه حل دو کشوری به خصوص «طرح صلح عربی» صادرشده در 2002 تأکید کردند و آن را عامل اصلی اجرایی شدن مشوق های اقتصادی دانستند. دایره نزدیکان ترامپ همچنان به رشوه دادن به فلسطینی ها برای جلب موافقتشان با طرحی که رؤیاهای ملی آنان را بر باد می دهد فکر می کنند، اما این نشست نشان داد که همه این توهمات باید کنار گذاشته شود.

درس دوم آن است که فلسطینی ها را نمی توان به پذیرش طرحی وادار کرد که از نظرشان خلاف آرمان هایشان است. زمینه چینی برای برپایی این نشست به روشنی نشان داد که تلاش های رئیس جمهور مصر و پادشاه اردن و ولیعهد عربستان برای متقاعد کردن فلسطینی ها به حضور در این نشست بی نتیجه بوده چون فلسطینی ها فقط وقتی حاضرند پای میز مذاکره بیاید که کف خواسته های آنها در طرحی سیاسی تضمین شود ــ تشکیل دولت مستقل بر مرزهای 1967، پایتختی قدس شرقی، تبادل اراضی.

به نظر می آید که این نکات تازه رؤیاپردازی ترامپ برای اثبات توانایی اش در عملی کردن چیزی که پیشینیانش از آن باز مانده بودند را محدود می کند. برای همین شاید غافلگیرکننده نباشد اگر بعد معلوم شود که نشست بحرین نقطه تحولی برای ترامپ و کوشنر شده است. شاید آنها دریافته باشند که تنها راهی که مانع از شکست شدید تلاش هایشان برای صلح می شود طراحی راه حلی سیاسی برای این مناقشه است. ضمن اینکه این طرح باید به اندازه کافی در حق فلسطینیان عادلانه باشد تا رهبران عربی که از آن حمایت می کنند از چشم مردمانشان خائن به نظر نیایند.

ترامپ باید طرح خود را تا پیش از انتخابات اسرائیل (17 سپتامبر) علنی کند. چون «ایهود باراک»، نخست وزیر اسبق اسرائیل، اعلام کرده که برای کنار زدن «بنیامین نتانیاهو» وارد کارزار انتخاباتی می شود. باراک حامی جدی راه حل دو کشوری است و به این جمع بندی رسیده که کنار رفتنش از عرصه سیاسی باعث تحمیل راه حل یک کشوری می شود و این با رؤیای تشکیل حکومت صهیونیستی دموکراتیک ناسازگار است.

تلاش باراک برای ایجاد ائتلافی یکپارچه و فعال که میانه روها و چپ ها با آن همراهی کنند بدون وجود چارچوب سیاسی واقع بینانه شکست خواهد خورد. اعلان طرح ترامپ به باراک فرصت می دهد که انتخابات را به یک همه پرسی درباره این طرح به عنوان تنها راه احیای راه حل دو کشوری و جلوگیری از کابوس راه حل یک کشوری تبدیل کند.

بی شک لازمه این کار آن است که طرح ترامپ آن قدر جانبدارانه نباشد که فلسطینی ها درجا آن را رد کنند و رهبران عرب نتوانند افکار عمومی را به آن متقاعد کنند.

اما آیا ترامپ آماده این همه پرسی در اسرائیل هست؟ پاسخ این پرسش مبتنی بر دو تصمیم رئیس جمهور امریکاست: نخست آنکه او باید اهداف خود را بر روابط دوستانه اش با نتانیاهو غلبه دهد. دوم اینکه باید طرحی پیشنهاد کند که برای فلسطینی ها خود به خود مردود نباشد، حتی اگر این طرح با آنچه هواداران درجه اول او، یعنی مسیحیان انجیلی (اونجلیکن ها) که جمعیتشان حد اکثر 25 میلیون نفر است در نظر دارند سازگار نباشد.

بعید است ترامپ آن هم در آستانه انتخابات امریکا دست به چنین خطری زند، اما مگر چه کسی باور می کرد که ترامپ اولین رئیس جمهوری باشد که قدم در خاک کره شمالی می گذارد؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.