منظور از شمع ها چیست؟


2020-03-21

آزمایش‌های استاتیکی شمع‌‌

تعیین ظرفیت باربری واقعی شمع‌ها (یا پی‌های عمیق‌) همواره با دشواری‌هایی همراه بوده است‌. خواص فیزیكی و مكانیكی منحصر بفرد خاک مانند ناهمگونی، ناهمسانی، وجود آب‌ و تركیبات مختلف خاک در طبیعت، استعداد خزش، رفتار پیچیده تنش – كرنش از یك‌سو و تنوع شمع‌ها از لحاظ جنس مصالح، شكل مقاطع، روش‌های اجر‌ا، نصب و سایر موارد دیگر موجب پیچیدگی اندركنش المان سازه‌ای شمع و خاك اطراف آن میشوند. لذا مدل كردن چنین شرایط پیچیده‌ای كه متغیرهای مختلفی در آن دخالت دارند، دشوار است‌. از سوی دیگر، تعیین پارامترهای مدل با دقت مورد نیاز نیز كار دشواری است. این مسأله موجب كاهش دقت درتعیین ظرفیت باربری شده و در نتیجه استفاده از روش‌های تحلیلی را با مشكلات بیشتری مواجه ساخته است. نیاز به طراحی بهینه شمع‌ها پژوهشگران را بر آن داشت كه روش‌ها و شیوه‌های دیگری را نیز به عنوان مكمل برای تعیین ظرفیت باربری پیشنهاد نمایند.

تعیین ظرفیت باربری و رفتار نیرو – تغییر مکان شمع (یا پی عمیق) از جمله مهمترین موارد در طراحی و اجرای شمع به شمار می‌‌رود. روش‌های مختلف تعیین یا كنترل ظرفیت باربری محوری شمع‌ها را می‌توان به چهار دستة كلی تقسیم نمود.

 1. روش‌های تحلیل استاتیكی (برای تعیین مقاومت‌های نوک و جدار با استفاده از روش‌های مبتنی بر حالت حد نهائی)
 2. ‌ استفاده (مستقیم) از نتایج آزمایش‌های برجا (مانند SPT، CPT و پرسیومتر)
 3. آزمایش بارگذاری استاتیكی محوری (تا مرحله گسیختگی خاک)
 4. منظور از شمع ها چیست؟
 5. روش‌های دینامیكی به منظور تعیین ظرفیت استاتیكی (تست‌های دینامیکی مانند PDA و تحلیل‌های دینامیکی مانند WEAP و انطباق سیگنال)

استفاده از هر یک از دسته روش‌های فوق در مراحل مختلف مطالعات مقدماتی، طرح جزئیات، برنامه ریزی اجرا و کنترل کیفیت بنا به تجربه طراح، شرایط ساختگاه، وسعت پروژه، امکانات اجرائی و آئین نامه‌های ملی و تجارب منطقه‌ای تعیین میشود. آنچه مسلم است تصمیم نهائی برای انتخاب ظرفیت باربری شمع تنها بر اساس یک روش گرفته نمی‌شود و بلکه مبتنی بر ترکیبی از دسته روش‌های فوق تعیین می‌شود.

به هر حال آزمایش بارگذاری استاتیكی به عنوان یک روش قابل اعتماد می‌تواند در مرحله طراحی و قبل از اجرای شمع‌های اصلی به عنوان شمع آزمایشی‌، (Test Pile)، ‌یا در حین عملیات اجرا بر روی شمع‌های اصلی برای اطمینان از پیش بینی طرح و همچنین کنترل کیفیت اجرا انجام پذیرد. تعداد، نوع و شرایط آزمایش در هر مرحله از پیشرفت پروژه بستگی به اندازه‌، اهمیت و سایر شرایط پروژه خواهد داشت که توسط مهندس مشاور ژئوتکنیک طرح تعیین میشود.

آزمایش‌های استاتیکی شمع‌‌

‌آزمایش بارگذاری استاتیکی در طول طراحی شمع

با توجه به اینكه آزمایش بارگذاری معمولاً روی شمع با ابعاد و شرایط شمع واقعی انجام می‌شود، نتایج آن در مقایسه با سایر روش‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای این منظور ممكن است یك یا چند شمع آزمایشی در محدوده ساختگاه اجرا شده و بارگذاری روی آنها انجام شود. در صورت امكان می‌توان محل شمع‌های آزمایشی را طوری انتخاب كرد كه به عنوان شمع اصلی بكار برده شوند‌. تعداد شمع‌های آزمایشی، نوع شمع‌ها، روش اجرا و شرایط بارگذاری لازم است توسط مشاور ژئوتکنیک مسئول اجرای طرح انجام پذیرد.

برای این منظور توجه به نكات ذیل ضروری است.

 1. قبل از انجام آزمایش باید مطالعات ژئوتكنیك در ساختگاه به طور كامل انجام شده باشد.
 2. نوع شمع، تجهیزات و روش اجرا همانند شرایط اجرای شمع‌های اصلی باشد.
 3. مراحل اجرای شمع باید با نظارت مشاور ژئوتکنیک و مستند سازی كامل انجام پذیرد.
 4. شمع‌ها حداقل باید تا ٢٢ برابر بار سرویس و ترجیحاً تا مرحله گسیختگی كامل بارگذاری شوند.
 5. روش آزمایش و ملحقات آن و نحوه گزارش نتایج طبق توصیه‌های ASTM صورت پذیرد.
 6. در صورت امكان از نصب میله‌های شاخص (Telltales) و یا سایر انواع ابزار در شمع به منظور تفكیك مقاومت‌های نوک و جدار استفاده شود.

آزمایش بارگذاری استاتیکی در طول اجرای شمع و پس از اجرا ‌

معمولاً آزمایش‌های بارگذاری روی تعدادی شمع در مراحل مقدماتی اجرای شمع انجام می‌شود. هدف از انجام این آزمایش‌ها حصول اطمینان از باربری ایمن شمع‌ها و همچنین كنترل عملیات اجرایی است‌. انتخاب شمع‌های آزمایشی توسط مهندس مشاور مسئول ژئوتكنیك طرح و بر اساس مشاهدات رفتاری شمع در حین اجرا انجام می‌پذیرد. همچنین آزمایش‌های كنترلی در طول اجرا و پس از اتمام اجر ا معمولاً به منظور كنترل كیفیت، بازرسی و اطمینان از صحت اجرا انجام می‌شود. توصیه می‌شود یك شمع از هر گروه در مواردی كه نكات خاصی در حین اجرای شمع‌، مثلاً تفاوت قابل توجه در لایه بندی خاک، مشاهده شده آزمایش شود.

تعداد کل آزمایش‌های بارگذاری استاتیکی در مر احل مختلف طراحی، اجرا و پس از اجرا، بسته به شرایط ساختگاه، تعداد کل شمع‌ها و نظر مشاور ژئوتکنیک طرح تعیین میشود. به عنوان یک شاخص راهنما می‌توان ٢ آزمایش به ازاء هر ١٠٠ شمع را در نظر داشت. در صورت استفاده از آزمایش دینامیک شمع (PDA) می‌توان تعداد آزمایش‌های بارگذاری استاتیکی را کاهش داد.

توجه به این نكته ضروری است كه نشست شمع‌ها، به ویژه گروه شمع را نمی‌توان از نتایج آزمایش بارگذاری تعیین نمود‌. حتی اگر آزمایش از نوع آهسته و طولانی باشد نیز محاسبه نشست‌، به ویژه نشست ناشی از تحکیم، از نتایج آزمایش بارگذاری صحیح نیست.

نحوه انجام آزمایش بارگذاری استاتیکی شمع

آزمایش بارگذاری استاتیكی محوری فشاری باید مطابق استاندارد ASTM D- ۱۱۴۳ انجام شود‌. فواصل و دقت‌های توصیه شده در استاندارد به عنوان حداقل‌های لازم تلقی شوند و چنانچه مقادیر بكار گرفته شده كمتر از مقادیر استاندارد باشند مسلماً نتایج قابل قبول نخواهد بود‌. به عنوان مثال، فواصل توصیه شده بین تیرهای مرجع برای اندازه‌گیری نشست و تكیه‌گاه‌های تیراصلی و شمع آزمایشی، حداقل‌های لازم برای انجام آزمایش بوده و در صورت امكان بهتر است فواصل بیشتری اختیار شوند.

سایر آزمایش‌های بارگذاری یا کنترل کیفیت شمع

در برخی موارد ممكن است نیاز به آزمایش‌های بارگذاری دیگری مانند آزمایش بیرون كشش (Pullout‌) یا آزمایش بارگذاری جانبی باشد که در این صورت نیز باید آزمایش را طبق استاندارد انجام داد‌. آزمایش بیرون كشش شبیه به آزمایش فشاری است‌، اما تهیه نیروی عكس العمل لازم برای آن به مراتب ساده‌تر است.

موارد كاربرد

آزمایش بارگذاری استاتیكی محوری فشاری به شمع‌های عمودی یا مایل كه به صورت تكی یا گروهی اجرا می‌شوند اختصاص دارد و به منظور تعیین پاسخ تك شمع یا گروه شمع نسبت به بار فشاری محوری وارده بكار می‌رود. این آزمایش بر روی انواع پی‌های عمیق (بدون توجه به روش اجرای آنها) كه شبیه به شمع‌ها عمل می‌نمایند، قابل انجام است.

در این نوشته سعی می کنیم مشکلات متداول در شمع سازی و راهکارهای رفع آن را به شما آموزش دهیم. پس راهنمای مشکلات شمع سازی را دنبال کنید.

راهنمای مشکلات شمع سازی

وقتی نوبت به شمع سازی می رسد ، موارد زیادی وجود دارد که ممکن است با آنها روبرو شوید. این راهنما برخی از متداول ترین مسائل و راه حل های پیشنهادی ما را برای رفع مشکلات شما ارائه می دهد. همانند اکثر صنایع دستی ، ساخت شمع به شدت تحت تأثیر آزمایش و خطا است آزمایش با روش ها ، تجهیزات و ابزارهای خوب هر از گاهی به شما این امکان را می دهد که روند ساخت شمع را به خوبی مدیریت کنید.

تاول زدن شمع

تاول زدن شمع از جمله مواردی است که اخیرا در شمع ها دیده می شود و بدین معنی است که پارافین در سطح شمع شما متورم و باد کرده می شود و از شمع بیرون می زند. یکی از موارد به دلیل پایین آمدن کیفیت پارافین است و دلیل اصلی این اتفاق مخلوط کردن پارافین اسلک در پارافین سبک توسط سازندگان میباشد و همچنین به عقیده بعضی بودن استفاده از خاک رنگ بر در پارافین باعث این موضوع می شود. ولی در صورتی که جنس پارافین خوب باشد باز ممکن است تاول در آن رخ دهد علت چیست؟ یکی از موارد آب کردن پارافین بروی شعله زیاد و در زمان کوتاه است. پارافین باید بروی شعله کم و در مدت زمان 10 تا 15 دقیقه آب شود. مورد دیگر زمانی اتفاق می افتد که پارافین ذوب شده و شما مدت زمان زیادی آن را روی شعله نگه می دارید این عامل هم باعث تاول زدن پارافین می شود و نکته آخر اینکه دمای پارافین ذوب شده نباید بیشتر از 80 درجه سانتیگراد باشد.

تغییر شکل و سوختن فیتیله بشکل غیر عادی و شبیه شدن آن به قارچ

قارچی شدن فیتیله زمانیکه اتفاق می افتد که فتیله ای مطابق شکل زیر تغییر شکل داده و قارچی می شود و حالت سوخته بخود میگیرد بنابراین موم شمع شما نمی تواند به اندازه کافی سریع بسوزد تا بتواند با فتیله انتخاب شده خود را همگام کند. بعبارت دیگر مصرف موم بالا رفته و این بدان معنی است که فتیله شروع به جذب موم می کند که باعث ایجاد تجمع ذرات کربن بر روی فتیله می‌شود. شایع ترین دلیل بروز قارچی شدن فتیله به اندازه فتیله ای است که انتخاب کرده اید مربوط است. معمولاً فتیله ای که خیلی بزرگ باشد باعث می شود موم بیشتر از حد توانش به شعله ارسال شود. رفع مشکل فتیله قارچی کاملاً ساده است ، تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که بخش سیاه فتیله را کوتاه کنید و فیتیله را به صورت عادی صاف کنید. به منظور جلوگیری کامل از این رخداد باید اندازه فتیله ای کوچکتری را انتخاب کنید. شمع سازی اچ ان بی انواع فیتیله های نخی مرغوب را در فروشگاه به فروش می‌رساند.جهت انتخاب سایز فیتیله نخی کلیک نمایید.

قارچی شدن فیتیله نخی شمع یا mushrooming wick

فیتیله شمع در مرکز قرار ندارد

وقتی نوبت به ساخت شمع می رسد ، اطمینان حاصل کنید که فیتیله شمع در مرکز فتیله قرار دارد. تا مطمئن شویم که استخر مذاب پارافین خوب و یکنواخت باشد، به شرطی که از قبل فتیله مناسب را انتخاب کنید. برای اطمینان از اینکه فیتیله شما در حین فرآیند ریختن موم در مرکز می ماند ، پیشنهاد می کنیم فقط از ابزارهای هم مرکزی فیتیله استفاده کنید.

از نگهدارنده های فتیله چوبی و نخی فروشگاه برای چسباندن فتیله به ته لیوان یا ظرف استفاده کنید. ابزار هم مرکز کردن فیتیله، این تضمین را خواهد داد که در طی فرآیند خنک سازی شمع ها ، فتیله شما مستقیم و قائم می ماند.

در مرکز بودن فیتیله

کریستالی شدن یا سفیدک زدن شمع

این پدیده طور طبیعی اتفاق می افتد زیرا یکی از محصولات جانبی موم است. سفیدک زدن در اثر رشد کریستال های کوچکی که در سطح موم ظاهر می شوند، ایجاد می شود. دلایل احتمالی آن عبارتند از وجود روغن بیش از حد در موم یا خنک شدن سریع موم باشد. راه حل های ممکن استفاده از موم سخت تر (پارافین کریستالی یا 1 درصد) یا از موم با نقطه ذوب بالاتر استفاده کنید و همچنین اجازه دهید موم با سرعت کمتری در محیط معمولی خنک شود. پس حتما از پارافین مرغوب استفاده کنید حداکثر روغن مجاز برای ساخت شمع 3 درصد است. از نمونه های بی کیفیت و ارزان قیمت 5 درصد در ساخت شمع استفاده نکنید.

شمع مولتی استایل چیست؟

شمع مولتی نسل جدید از انواع شمع تولد در مدل های مختلف می باشد که نه دود تولید می کند و اشک شمع. در ادامه ی مقاله به ویژگی ها و مزایا و تمام چیز های مربوط به شمع مولتی خواهیم پرداخت:

احتمالا شمع مولتی را به اسم های دیگری مثل:

 • شمع مولتی استایل
 • شمع تولد شیشه ای
 • شمع تاپر (تاپر شمع یا تاپر شمع دار)
 • شمع پلاستیکی (شمع پلاستیکی تولد)
 • شمع تاج دار (شمع تاجی)
 • شمع طلقی
 • شمع پلکسی
 • شمع لیزری تولد
 • شمع فانتزی تولد

نیز بشناسید. شمع مولتی خود دارای انواع مدل های مختلفی است و هر مدل چند رنگ متفاوت نیز دارد. مدل های شمع مولتی استایل شامل مدل های زیر می شود:

شمع پلاستیکی تولد

شمع پلاستیکی تولد

شمع پلاستیکی تولد

از مزایای شمع مولتی استایل می توان به بدون اشک و بدون دود بودن آن اشاره کرد. علت هم این هست که شمع های معمولی از فیلتیه و پارافین ساخته می شوند و سوختن این ها هم بو دارد و هم دود. اما شمع های تولد مولتی در قسمت شمع از ماده ای پلاستیکی شفاف و شیشه مانند به اسم پلکسی ساخته شده اند. به همین دلیل است که به شمع شیشه ای تولد یا شمع پلاستیکی تولد مشهور هستند. قسمت پلکسی شمع مولتی می تواند تا ۵ دقیقه بسوزد که برای یک شمع روی کیک کافی می باشد.

همانطور که اشاره شد چون شمع مولتی هیچ پارافین و اشکی ندارد پس می توان با خیال راحت شمع روی کیک تولد شده و جایگزین شمع های پارافینی کنید و دیگر نگران وارد شدن پارافین در کیک خود نباشید. مشاهده می کنید که صنعت لوازم تولد روز به روز در حال پیشرفت می باشد و شمع های تولد نیز از این قاعده مستثنا نبوده و هر روز شمع تولد جدیدی به بازار وارد می شود.

جهت خرید منظور از شمع ها چیست؟ انواع شمع به صورت عمده به صفحه فروش عمده شمع مراجعه کنید.

از مزایای دیگر شمع های مولتی می توان به کمتر آسیب زدن آن به محیط زیست نیز اشاره کرد. به علت عدم استفاده از مواد پتروشیمی آسب چندانی به طبیعت نمی زند و حتی قابل بازیافت نیز می باشد.

از مزایای دیگر استفاده از شمع های منظور از شمع ها چیست؟ مولتی، ظاهر زیبای آن هاست. این شمع ها کیک تولد شما را لاکچری و شیک جلوه می دهند تا جایی که حتی به شمع های لاکچری تولد نیز مشهور هستند.

شمع های مولتی از ۲ بخش تشکیل شده اند: قسمت شمع و قسمت غیر شمع که اغلب رنگ طلایی یا نقره ای دارد.

در مورد قسمت شمع صحبت کردیم منظور از شمع ها چیست؟ اما در مورد قسمت رنگی که در واقع رنگ شمع را نیز تعیین می کند (مثلا شمع تولد طلایی) باید بگوییم که این قسمت شامل ۳ بخش بوده و از جنس مولتی استایل می باشد.

مولتی استایل ورقی است معمولا با ضخامت یک یا دو میلی متر که از جنس پلاستیک می باشد. مولتی استایل درست مانند روکش فلزی براق و صیقلی می باشد و به همین دلیل عده ای به شمع مولتی، شمع فلزی تولد نیز می گویند. البته برخی مولتی استایل را با طلق اشتباه گرفته و به شمع مولتی، شمع طلقی نیز می گویند.

قسمت اول معمولا یک شکل تاج مانند دارد که منظور از شمع تاج دار همین است.

قسمت دوم بدنه ی باقی شمع است.

قسمت انتهایی شمع مولتی نیز از جنس مولتی استایل می باشد و مثل یک میخ است که همه به اسم استند آن را می شناسیم که شمع را از آن قسمت وارد کیک می کنیم.

شمع مولتی دقیقا مانند تاپر تولد می ماند که دارای شمع می باشد. انگار که تاپر شمع دارد.

شمع مولتی چگونه روشن میشود؟

چیز پیچیده ای وجود ندارد. درست مانند شمع های دیگر می توانید شمع مولتی را روشن کنید. کبریت یا فندک را به بالاترین قسمت شمع گرفته و نگه دارید تا شمع روشن شود و تمام. شمع تا ۵ دقیقه می سوزد و نه دودی و نه اشکی و نه حتی بوی خاصی تولید می کند. بسیار لاکچری و شیک و چشم نواز.

شمع خودرو چیست؟ عیب یابی تصویری شمع خودرو

شمع خودرو چیست؟ شمع موتور چیست؟ شمع اتومبیل چیست؟

شمع در سیستم جرقه وظیفه دارد امکان جهش جرقه برای احتراق مخلوط سوخت و هوا را در سیلندر از فاصله الکترودهای خود فراهم نماید. برای این منظور باید در مقابل ولتاژ زیاد تولید شده در کوئل کاملا عایق بندی شده باشد. شمعها باید از نظر اختلاف سطح زیاد ، خوب عایق بوده و دارای مقاومت مکانیکی (فشار کار سیلندر) و مقاومت در حرارت (حرارت درسیلندر) ، که حرارت احتراق تقریبا حدود ۲۰۰۰ درجه سانتیگراد و فشار آن حدود ۴۰ اتمسفر است، باشند. یک موتورچهار زمانه که ۴۲۰۰ دور در دقیقه بزند، ۳۵ بار در هر ثانیه یک شمع جرقه می‌زند. به علت این بار شدید الکترودهای شمع که در محوطه احتراق واقع شده‌اند، تحت تاثیر این فشار و حرارت واقع می‌شوند و باید بتوانند تمامی عوامل ناشی از احتراق سیلندر را بخوبی تحمل نمایند.

ساختمان شمع

پایه شمع

قسمتی که در داخل سر سیلندر پیچ می‌شود، پایه نامیده می‌شود. در قسمت داخلی انتهای آن یک یا دو زائده فلزی تعبیه شده است، که الکترود منفی نامیده می‌‌شود. امروزه در اکثر موراد موتورهای سیستم اینچی نیز از شمعهایی با پیچ میلیمتری دنده ریز از نوع M14x1025 (قطر خارجی پیچ ۱۴ میلی متر و گام دنده ۱٫۲۵ استفاده می‌کنند) و در موتورهای دوزمانه برای بعضی موارد خاص ، شمعهایی با نوع ۱۰۵×۱۸ M نیز بکار می‌رود. در موارد نادر نیز استعمال شمعهایی با پیچ M12X1.25 و SAE 7/8 به چشم می‌خورد.

میله مرکزی و الکترودها

میله مرکزی در وسط شمع قرار گرفته است که قسمت ابتدایی آن به وایریکه از دلکو می‌آید، بسته می‌شود و قسمت انتهایی آن تشکیل الکترود مثبت را می‌دهد. این الکترود نسبت به جداره‌ها عایق الکتریکی گردیده و جنس آن از آلیاز بسیار پر مقاومت در برابر حرارت درست شده منظور از شمع ها چیست؟ است که آلیاژی از نیکل ، منگنز و یا آلیاژ آهن کروم می‌باشد. در عین حال قابلیت انتقال حرارت خوب دارند و الکترود منفی که روی پایه تعبیه شده ، کار اتصال را انجام می‌دهد. فاصله الکترود شمع ، تأثیر مستقیم در کیفیت جرقه دارد. بدین معنی که هر قدر فاصله الکترودها بیشتر باشد، زمان اثر جرقه بیشتر و ولتاژ تولید شده در کوئل نیز زیادتر است.

در نتیجه احتراق بهتر و کاملتر صورت می‌گیرد. ولی باید توجه نمود که ولتاژ تولید شده در کوئل ممکن است به شدت به کوئل صدمه بزند و حتی آن را بسوزاند. همچنین فاصله کم الکترود شمع ، ولتاژ لازم برای جرقه را در کوئل تقلیل می‌دهد و د رنتیجه احتراق کامل و مطلوب در سیلندر انجام نمی‌شود. فاصله الکترودهای شمع در سیستم جرقه باطری دار معمولا ۰٫۷ تا ۰٫۹ میلی متر و در بعضی موارد حتی تا ۱ میلی متر و در سیستم جرقه ماکنتی مانند موتورسیکلت ۰٫۴ تا ۰٫۵ میلی متر است که باید هر چند وقت یکبار این فاصله به کمک فیلتر تنظیم گردد.

عایق شمع

قسمت عایقی که در بین بدنه و میله مرکزی شمع قرار می‌گیرد، قسمت حساس و اصلی شمع را تشکیل می‌دهد. عایقهایی که در شمع بکار می‌رود، معمولا از چینی یا سرامیک یا از جنس اکسیدهای مختلف آلومینیوم (پیرانیت – کروندیت) بتونه شده می‌باشد. این عایقها می‌توانند از ۷ تا ۸۰۰ درجه سانتیگراد در مقابل حرارت عبور جریان مقاومت کنند، در حالیکه در حرارت ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد کم کم مقاومت خود را از دست می‌دهند. در بعضی از شمعها قسمت چینی آن طوری ساخته شده است که می‌توان با باز نمودن یک مهره ضامن از روی پایه فلزی آن را بیرون آورد. این نوع شمعها به نام شمعهای دوتکه معروف هستند.

شمع موتورهای دو زمانه
معمولا شمع در موتورهای دو زمانه تحت تاثیر بار بیشتری نسبت به موتورهای چهار زمانه واقع می‌شود. زیرا اولا تعداد جرقه‌های موتور دو زمانه مخلوط بنزین و روغن است و از طرفی شمع فرصت کافی برای خنک شدن ندارد، در نتیجه احتمال کثیف شدن و دوده گرفتن و سوختن الکترودهای آن بیشتر است. بنابراین شمع موتورهای دو زمانه باید دارای مقاومت بیشتر در مقابل عوامل مختلف در محوطه احتراق باشد. بدین جهت برای موتورهای دو زمانه شمعهای مخصوصی تهیه شده که خواص شمعهای همه کاره را دارند.

شمعهای همه کاره

شمعهای همه کاره ارزش حرارتی خیلی زیاد ، مثلا از ۱۷۵ تا ۲۴۰ دارند. به این علت حالات مختلف حرکت را بهتر تحمل می‌کنند. این شمعها با ساختمان خاصی که دارند، در حرکت آرام منظور از شمع ها چیست؟ هم به حرارت کافی برای خود پاک کنی می‌رسند و در بار زیاد هم حرارت را با اطمینان منتقل می‌کنند و از خودسوزی جلوگیری می‌نمایند.

عمر شمع

در ایران بعضی از مکانیسین‌های اتومبیل ، به عمر شمع توجه کافی ندارند و تا زمانی که عیب ظاهری در کار موتور ایجاد نشود، تعویض آن را توصیه نمی‌نمایند. در حالیکه گاهی یک شمع کار کرده ، علاوه بر اینکه بطور ناگهانی ممکن است از کار بیفتد، به مقدار زیادی از قدرت موتور می‌کاهد. معمولا این کاهش بدون توجه کافی محسوس نیست. به علاوه یک شمع ضعیف می‌تواند به مقدار زیاد در طرز روشن شدن موتور ، مصرف سوخت ، میزان گرم کردن و کنش موتور و بالاخره در استهلاک و دوام موتور مؤثر باشد. بنابراین این شمع را باید به موقع تعویض کرد. معمولا کارخانجات سازنده شمع تعویض هر شمع را برای ۱۵۰۰۰ کیلومتر کار موتور توصیه می‌نمایند. در موقع سرویس اتومبیل و موتور ، شمعها هم باید بازدید شوند.

عوامل موثر در طول عمر شمع

• در اثر سوختن شمع ، فاصله الکترودها تغییر پیدا می‌کند. فاصله الکترودها را با یک فیلتر آزمایش می‌نمایند و با یک اسباب کج کردن ، مانند دم باریک کوچک باید آن را به اندازه درست تنظیم کرد. معمولا برای تنظیم کردن الکترودها نباید با چکش روی الکترود زد، چون باعث شکستن آن می‌شود.
• شمعها کثیف را باید پاک کرد. می‌توان با یک برس آلوده به بنزین آن را برس زد و گودیهای آن را با یک چوب نازک پاک نمود. ولی بهتر است از دستگاه شن پاش برای پاک کردن شمع استفاده شود.

• آزمایش شمع باید تحت شرایط عادی باشد. این کار با دستگاه آزمایش شمع ، برای درست کار کردن آن انجام می‌گیرد و یا اینکه موقع کار کردن موتور در روی آن آزمایش می‌کنند. هنگامی که موتور به صورت در جا و دور آرام کار می‌کند، سر شمعها را یکایک با آچار پیچ گوشتی به بدنه موتور وصل می‌کنیم. در موقع وصل کردن سر شمع به بدنه موتور ، اگر دور موتور و صدای موتور تغییر نکرد، همان شمع کار نمی‌کند یا اینکه وایرها را از روی شمع بر می‌داریم که باز هم اگر دور و صدای موتور تغییر نکرد، همان شمع که وایرش را در آورده‌ایم، خراب است. اگر دور و صدای موتور تغییر کرد، یا موتور خواست خاموش شود، شمع سالم است و خوب کار می‌کند.

عیب یابی تصویری شمع خودرو :

1- شمع سالم

ظاهر سر شمع : نوک چینی عایق سفید متمایل به خاکستری یا زرد متمایل به خاکستری تا قهوه منظور از شمع ها چیست؟ ای باشد ، گویای این است که موتور میزان است ، دامنه حرارتی شمع صحیح میباشد سیستم سوخت و برق موتور تنظیم است موتور ریپ نمی زند و ساسات درست عمل میکند.اثری از مکمل های سربی بنزین و یا سایر ترکیبات متعلقه روغن موتور روی سطح چینی دیده نمی شود موتوردر دمای مناسب کار می کند.

۲- شمع سالم با سر قرمز :

ظاهر سر شمع :چینی به رنگ صورتی مایل به قرمز
علت : مواد افزودنی به بنزین بدون سرب برای بالا بردن اکتان ، شمع سالم محسوب می شود.

۳- شمع آغشته به بنزین :

ظاهر سر شمع : سر شمع آغشته به بنزین بوده و معمولا بوی بنزین کاملا به مشام می رسد.معمولا چینی سر شمع به رنگ زغال در آمده است.
علت: تنظیم نبودن ساسات و خفگی، پاشش مخلوط سوخت و هواغلیظ ،مشکل در سیستم جرقه زنی، استفاده از شمع سرد ،نشت انژکتور سوخت
نتیجه : ریپ زدن و بد روشن شدن موتور .
راه حل : کنترل مخلوط هوا و بنزین ،چک کردن سیستم برق و شمع ها، چک کردن انژکتور ها

۴- کوبش ( دتونیشن)

ظاهر سر شمع : معمولا چینی سر شمع ترک خورده ،قسمتی از آن خورده یا کنده شده است،الکترود منفی نیز خورد یا کنده شده است.
علت : اکتان پایین سوخت، تایم موتور بیش از حد آوانس می باشد،صدای ناک شنیده می شود(چق چق)
راه حل : سوپاگ EGR چک شود،سنسور ناک یا دتونیشن چک شود،ارزش حرارتی شمع با کاتالوگ چک شود.

۵- فرسودگی شدید الکترود

ظاهر سر شمع : معمولا الکترود مرکزی شمع کاملا و یا تا حد زیادی از بین رفته و لبه های آن گرد شدهو چینی دور الکترود سوخته است.
علت : عدم تعویض شمع ها در زمان تعیین شده
نتیجه: ریپ زدن به ویژه به هنگام شتاب گرفتن . بد روشن شدن موتور به علت زیاد شدن فاصله دو الکترود
راه حل : تعویض شمع ها

۶- سر شمع براق – رسوبات سربی

نقاطی از چینی به رنگ لعابی زرد متمایل به قهوه ای و گاهی هم سبز رنگ در می آید.
علت : وجود ترکیبات سربی در بنزین ، این لایه لعابی معمولا” هنگامی ایجاد میشود که مسافتی طولانی در حالت تخته گاز رانندگی شود
نتیجه : در حالت رانندگی در حالت تخته گاز ، لایه لعابی از نظر الکتریکی هادی گشته و سبب ریپ زدن میگردد.
راه حل : تعویض شمع ها با درجه حرارت خنک تر ، پاک کردن شمع معیوب فایده ای ندارد .

۷-شمع دوده زده – زغال گرفته

ظاهر سر شمع : نوک چینی عایق ، الکترود ها و پوسته شمع ، با لایه ای از دوده سیاه مخملی پوشیده میشود .
علت : میزان نبودن مخلوط هوا و بنزین ( کاربراتور و یا انژکتور ) غلظت مخلوط هوا و بنزین ، گرفتگی فیلتر هوا ، تنظیم نبودن ساسات اتوماتیک یا زیاده از کشیدن ساسات دستی.بکار بردن شمع سرد،نشت بودن سیستم وکیوم کاربراتور،کنیستر کربنی خراب،رانندگی در مسافتهای بسیار کوتاه
نتیجه : ریپ زدن و بد روشن شدن در حالت سردی موتور .
راه حل : تعویض شمع ها با درجه حرارت گرم تر ، کنترل مخلوط هوا و بنزین و کنترل ساسات ، هواکش کثیف را تعویض گردد

۸- پیش احتراق (Pre Ignition)

ظاهر سر شمع : الکترود مرکزی و منفی شمع ذوب شده ، چینی سر شمع صدمه دیده است.
علت : شمع بسیار گرم برای موتور ، برق دزدی وایر های شمع از یکدیگر ،آوانس بیش از حد سیستم جرقه منظور از شمع ها چیست؟ ،مخلوط سوخت و هوای بسیار رقیق، سوپاپ EGRمعیوب، پر شدن اتاق انفجار با باقیمانده های سوخت بد، وجود نقاط بسیار داغ در اتاق انفجار بدلیل سیستم خنک کاری ضعیف در سر سیلندر،بستن شمع با گشتاور نا مناسب و یا خرابی واشر سر سیلندر
نتیجه : ریپ زدن ، افت قدرت موتور و آسیب دیدن آن .
راه حل : تنظیم سیستم سوخت و برق موتور . نصب شمع های جدید و با کیفیت با دامنه حرارتی صحیح،استفاده از وایر های مناسب،چک سیستم خنککاری موتور

۹- تجمع خاکستر

ظاهر سر شمع : سر الکترود مثبت و منفی به همراه سر سرامیکی آن بوسیله لایه ضخیمی از خاکستر طلایی مایل به سفید پوشانده شده است.
علت : ، استفاده از بنزین سرب دار و استفاده از مکمل های سرب دار بنزین و مکمل بی کیفیت روغن.
نتیجه : ریپ زدن ، افت قدرت موتور بدلیل عایق شدن سر شمع با خاکستر .
راه حل :. نصب شمع های جدید و با دامنه حرارتی صحیح استفاده ازبنزین و مکمل های مرغوب.

۱۰- آغشته شدن سر شمع به روغن

ظاهر سر شمع : ایجاد لایه ضخیمی از خاکستر ملحقات روغن و بنزین روی چینی ، الکترود مرکزی و الکترود منفی، ساختار این خاکستر نرم و نیمسوز مانند است .
علت : روغن به اتاقک احتراق نفوذ کرده است ،رینگ های رو غن پیستون سوخته یا شکسته است ،گیت سوپاپ سوخته است.
نتیجه : گداختگی این خاکستر منجر به احتراق پیش از وقت مخلوط هوا و بنزین در اتاقک احتراق شده و سبب افت قدرت موتور میگردد.
راه حل : تعمیر موتور ، تعویض شمع ها .

۱۱- آسیب مکانیکال

ظاهر سر شمع : الکترود مثبت و منفی دفرم شده و سرامیک سر شمع شکسته یا پریده است.
علت : آسیب دیدگی فیزیکی ناشی از ضربه یا زمین افتادن حین نصب یا بد نصب کردن ، مناسب نبودن اندازه شمع و برخورد آن با پیستون، شکستن یا لب پر شدن پیستون یا سوپاپ
نتیجه : ریپ زدن و از دست دادن جرقه
راه حل : تعویض شمع ها و تعمیر موتور در صورت نیاز

۱۲- شمع آغشته به سرب

ظاهر سر شمع : سر سرامیک شمع زرد مایل به قهوه ای براق گشته است
علت : داشتن سرب در بنزین و یا مکمل های سرب دار
نتیجه : بد کار کردن موتور و از دست دادن جرقه بدلیل عایق شدن سر شمع
راه حل : تعویض شمع ها و استفاده از بنزین بدون سرب در خودرو

ممکن است شما همچنین مایل باشید

آموزش تعویض ماهک دنده پژو

2020-03-21

شناسایی شمع اکیوم اصلی و تقلبی در بازار

2019-06-21

» شمع خودرو NGK یک انتخاب مطمئن

شمع خودرو NGK یک انتخاب مطمئن

یکی از اصلی ترین قطعات در خودروها که برای حرکت خودرو لازم است و بدون آن، عملا خودروهای دارای موتورهای درون سوز حرکت نخواهند کرد، شمع خود رو است .این قطعه، یکی از قطعات کوچک مورد استفاده در موتور خودرو است که برق را از باطری به سیلندر و سر سیلندر در موتور منتقل می کند. به وسیله این نیروی برق منتقل شده، عمل جرقه زنی در موتور با استارت زدن انجام شده و مخلوط سوخت و هوا در داخل موتور مشتعل می شود. برای خودروهای مختلف، انواع متفاوتی از شمع خودرو تولید می شود که با توجه به نیاز هر خودرو و توان موتور آن، باید از شمع خودرو مناسب همان خودرو استفاده کرد. در این مقاله در مورد شمع خودرو و همچنین خصوصیات برندهای با کیفیتی مانند شمع خودرو NGK با شما صحبت خواهیم کرد.

شمع خودرو چیست؟

موتورهای درون سوز برای روشن شدن نیاز به احتراق سوخت داخل محفظه خود دارند. احتراق این سوخت به وسیله ایجاد یک جرقه اتفاق می افتد. این جرقه توسط شمع خودرو ایجاد می شود. این قطعه از قسمت های مختلفی شکیل شده است که با اتصال بخشی از آن به باتری ماشین و بخش دیگر به سر سیلندر در موتور خودرو، انتقال نیرو یا همان برق برای ایجاد جرقه در موتور انجام می شود. در هر سیلندر در موتور خودرو، با توجه به نوع موتور ممکن است از یک یا دو شمع در سرسیلندر استفاده شود. علت این موضوع نیز این است که بعضی از انواع موتور خودرو، دارای توان بالایی هستند و یک شمع ماشین به تنهایی در سر سیلندر قادر به اعمال نیروی لازم برای ایجاد جرقه نخواهد بود.شکیل شده است که با اتصال بخشی از آن به باتری ماشین و بخش دیگر به سر سیلندر در موتور خودرو، انتقال نیرو یا همان برق برای ایجاد جرقه در موتور انجام می شود. در هر سیلندر در موتور خودرو، با توجه به نوع موتور ممکن است از یک یا دو شمع در سرسیلندر استفاده شود. علت این موضوع نیز این است که بعضی از انواع موتور خودرو، دارای توان بالایی هستند و یک شمع خودرو به تنهایی در سر سیلندر قادر به اعمال نیروی لازم برای ایجاد جرقه نخواهد بود.

شمع خودرو NGK-فروشکاه رایا مارکت

شمع ماشین از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

شمع خودرو، قطعه ای یکپارچه نیست و خود از قسمت های متفاوتی تشکیل شده است که هر یک از این قسمت ها وظیفه متفاوتی را انجام می دهند. این قسمت ها شامل گپ، قسمت های پایه و عایق، بدنه و ترمینال و همچنین الکترودهای مثبت و منفی می باشد.

گپ یک قطعه مجزا در شمع ماش ین نیست. در واقع گپ همان فاصله میان دو الکترود در شمع خودرو می باشد که به منظور جلوگیری از تخلیه الکتریکی بین دو الکترود در نظر گرفته شده است.

قسمت های پایه و عایق

در شمع خودرو، دو قسمت پایه و عایق وجود دارد. قسمت پایه، همان قسمت دارای رزوه است که به عنوان نگهدارنده شمع است و بر روی سیلندر قرار می گیرند. این قسمت برای هر موتور متفاوت خواهد بود. در مقابل، قسمت عایق، قطعه ای از جنس اکسید آلومینیوم یا آلومینا می باشد که برای جلوگیری از تخلیه الکتریکی و جرقه زنی بین الکترودها و ترمینال، مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعه توانایی تحمل دمایی معادل ۲۰۵۰ درجه سانتیگراد را دارد. قسمت عایق، با نام عایق سرامیکی نیز شناخته می شود.

بدنه و ترمینال

انتقال برق از باطری به شمع بر عهده ترمینال است. این قطعه از جنس فولاد است و از بالا و پایین به الکترودها و وایر اتصال دارد. همچنین جنس بدنه در شمع ماشین، از فولاد با لایه ای از نیکل بر روی آن ساخته شده است. این بنده در قسمت بالا همانند یک مهره ۶ ضلعی است که گرفتن شمع ماشین با آچار را راحت می کند. همچنین بخش پایینی شمع نیز دارای رزه هایی است که باعث اتصال آن به سر سیلندر می شود. این رزوه ها معمولا برای هر نوع موتور متفاوت است و از این رو شمع ماشین برای خودروهای مختلف، می تواند متفاوت باشد.

شمع خودرو دارای فولادی و منظور از شمع ها چیست؟ با روکش نیکل است که قسمتی از آن برای قرار دادن آچار و ۶گوش است. قسمت پایین آن نیز رزوه هایی قرار دارد که باعث می شود تا شمع، مانند پیچ درون سرسیلندر پیچیده شود.

الکترودهای مثبت و منفی

شمع در ماشین، وظیفه انتقال الکتریسیته از باتری خودرو به موتور را بر عهده دارد. این نیرو از طریق وایر وارد ترمینال و بعد از آن به الکترودها وارد شده و سپس از شمع به سمت سر سیلندر حرکت می کند. هر شمع ماشین دارای دو الکترود مثبت یا مرکزی و الکترود منفی یا کناری است. الکترود مثبت از یکی از آلیاژهای فولادکه می تواند آلیاژ فولاد و کروم، آلیاژ فولاد و منگنز و یا آلیاژ فولاد و نیکل باشد، ساخته شده است. در هر شمع، صرفا یک الکترود مثبت وجود دارد. در مقابل، الکترود منفی، از جنس آلیاژ نیکل و کروم است. تعداد این الکترود در هر شمع می تواند یک عدد و یا بیشتر باشد.

شمع خودرو NGK-فروشگاه رایا مارکت

خرید شمع NGKاز رایا مارکت

خرید شمع ماشین با کیفیت

شمع خودرو یکی از قطعات کوچک، حساس و ضروری برای خودروی شما است. این قطعه، رابط بین باتری و موتور و به عبارتی تامین کننده و رابط برای انتقال نیروی لازم برای شروع فرایند احتراق در موتور است. بدون این قطعه، عملا استارت زدن بی فایده است و هیچ نیرویی از باتری به موتور نخواهد رسید. از این رو بهتر است تا در خرید و انتخاب شمع ماشین نهایت دقت را به کار ببرید. در این فرآیند بهتر است تا چند نکته را در نظر داشته باشید.

۱- تمامی خودروهای ساخته شده در دنیا، از انواع مختلفی از موتورها استفاده می کنند. این موتورها، هر یک دارای توان مشخصی هستند و بنابراین لوازمی که برای هر خودرو خریداری می شود، بخصوص لوازم درگیر با موتور مانند شمع خودرو، باید با توان موتور هماهنگ باشند. برای خودروهایی که موتورهای قوی تری دارند، باید از شمع هاییکه دارای تعداد بیشتری از الکترود منفی هستند استفاده شود.

۲- جنس مورد نیاز برای خرید خود را از برندهای معتبر و دارای بسته بندی و هولوگرام قابل استعلام انتخاب کنید. برندهایی مانند ششمع خودرو NGK، از برندهای قدیمی و بسیار معتبر در زمینه تولیدات قطعات یدکی خودرو هستند و همین مورد باعث می شود تا شمع خودرو NGK، انتخابی مطمئن برای خودروی شما باشد.

۳- تفاوت های بین شمع های اصلی و تقلبی را بدانید و یا در موقع خرید شمع از یک فرد متخصص در این زمینه کمک بگیرید. متاسفانه شرکت های زیادی وجود دارند که به جای تولید محصولات با کیفیت، محصولات برندهای معتبر دیگر را به صورت غیرمجاز و با کیفیت بسیار پایین ارائه می کنند. به طور مثال در مورد شمع خودرو NGK ، نمونه های تقلبی زیادی در بازار ایران وجود دارد. این نمونه ها از لحاظ رنگ، بسته بندی، کیفیت رزوه ها، برش و جوش ها، بسیار بی کیفیت تر از شمع خودرو اورجینال هستند.

۴- به طول پایه شمع ماشین دقت کنید. شمع های پایه کوتاه تر برای نوع خاصی از موتورها ساخته می شوند و استفاده از آنها در همه موتورها بدون در نظر گرفتن اتصال کامل پایه با سر سیلندر باعث مشکلاتی مانند احتراق ناقص سوخت و در نتیجه عدم کارایی استاندارد موتور خواهد شد.

شمع خودرو NGK-فروشگاه رایا مارکت

شمع خودرو NGK

در دنیا تولیدکنندگان زیادی، در زمینه ساخت و عرضه انواع شمع ماشین به بازار فعالیت دارند. برند شمع خودرو NGK، یکی از معتبرترین برندهای دنیا است که از سال ۱۹۳۶ ، فعالیت خود را با تولید قطعات یدکی خودروها آغاز کرد. این برند، نزدیک به ۱۰۰۰ مدل متفاوت از انواع شمع و همچنین سنسورهای مختلف به کار رفته در خودرو را تولید می کند. شمع های تولیدی این برند ژاپنی، یکی ازباکیفیت ترین و بهترین شمع های موجود در بازار لوازم یدکی در دنیا محسوب می شود. شمع خودرو NGK، علاوه بر خودروهای سواری، برای وسایل دیگر از جمله موتور سیکلت، ابزارآلات و ماشین های کشاورزی، قایق های موتوری و انواع خودروهای مسابقه نیز، شمع تولید می کند. شمع خودرو NGK، با کیفیت مناسب، طول عمر بهینه و تاثیر بسیار مثبت بر مصرف سوخت، یکی از انتخاب های عالی برای صاحبان وسایل نقلیه سبک خواهد بود. قیمت شمع خودرو NGK، در مقایسه با سایر برندهای خارجی دیگر این قطعه شاید گران تر باشد اما در مقایسه با دیگر مدل ها، کیفیت شمع خودرو NGK، بسیار بیشتر است و در نتیجه ارزش خرید بیشتری را نسبت به بقیه مدل های مشابه خواهد داشت. البته دقت داشته باشید که شمع خودرو اصلی برند NGK، دارای بسته بندی استاندارد به همراه هولوگرام است. همچنین این قطعه از کیفیت بالایی در رنگ بندی و ساخت قطعات برخوردار می باشد. برای خرید شمع اصلی NGK به فروشگاه اینترنتی رایا مارکت مراجعه فرمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.