سرمایه‌گذاری غیرمستقیم


دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: توسعه سرمایه‌ گذاری غیر مستقیم اقدام مثبتی برای بازارسرمایه است. زیرا سبب می‌ شود.

سرمایه‌گذاری غیرمستقیم

عضو هیأت مدیره سازمان بورس با بیان اینکه در مقابل هر نماد بورسی در کشورهای پیشرفته سه صندوق وجود دارد، گفت: بنابراین تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و روش غیرمستقیم در بورس در کشورهای پیشرفته سه برابر سرمایه‌گذاری مستقیم است.به گزارش اقتصادسرآمد، عضو هیأت و معاون اجرایی سازمان بورس گفت: در حال حاضر در کشور ما میزان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه کمتر از 4 درصد است و 96 درصد سرمایه‌گذاری‌ها به صورت مستقیم در سهام شرکت‌ها بوده است در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری غیرمستقیم 70 درصد سرمایه‌گذاری‌ها را تشکیل می‌دهد و عمدتاً مردم از طریق صندوق‌ها در بازار سرمایه حضور پیدا می‌کنند. اختلاف 4 درصد و 70 درصد بیانگر این است که ما در ایران برای حضور در بازار سرمایه نیاز به آموزش و فرهنگ‌سازی داریم.وی گفت:‌در برخی از کشورهای پیشرفته به ازای هر یک نماد در بورس 3 صندوق مختلف وجود دارد یعنی تعداد صندوق‌ها سه برابر تعداد نمادها و شرکت‌های بورسی است و ما نیاز داریم مردم را به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه تشویق کنیم در حالی که سواد مالی در کشورهای پیشرفته بیشتر از کشور ما است.

ارزیابی تأثیر مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران

اثرات مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی از مهم‌ترین موضوعات مالیه عمومی است. مالیات‌ها مهم‌ترین منبع کسب درآمد برای دولت می‌باشند، علاوه بر آن ابزار مهم به کارگیری سیاست‌های مالی دولت نیز می‌باشند. از آنجا که مالیات‌ها تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آثار مهمی بر متغیرهای واقعی اقتصادی خواهند داشت. لذا در این مطالعه اثرات مالیات مستقیم و غیرمستقیم بر سرمایه‌گذاری خصوصی بررسی شده است. روش جمع‌آوری آمار و اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای بوده است و براساس آمارهای سری زمانی 1397-1375 که از بانک مرکزی اخذ گردیده، تأثیر متغیرهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم توضیحی مخارج عمرانی دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم، شاخص کسب و کار و شاخص ریسک بر سرمایه‌گذاری خصوصی، با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL) برای اقتصاد ایران، برآورد شده است. مخارج عمرانی دولت، مالیات مستقیم و شاخص ریسک رابطه منفی با سرمایه‌گذاری خصوصی داشته، اما تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، مالیات غیرمستقیم و شاخص کسب و کار تأثیر مثبت بر سرمایه‌گذاری خصوصی داشته‌اند. با توجه به رابطه معکوس بین مالیات مستقیم و سرمایه‌گذاری خصوصی و همچنین رابطه مثبت بین مالیات غیرمستقیم و سرمایه‌گذاری خصوصی، اعمال معافیت‌های مالیاتی برای مالیات‌های مستقیم و افزایش مالیات‌های غیرمستقیم می‌تواند در جهت تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مؤثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها

  • مالیات مستقیم
  • مالیات غیرمستقیم
  • سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
  • الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده

مراجع

Afonso, A. and St. Aubyn, M. (2009). Macroeconomic Rates of Return of Public and Private Investment: Crowding - inandCrowding – outE-ects. The Manchester School, 77: 21-39.

Alves, Jos. (2018). the Impact of Tax Structure on Investment: An Empirical Assessment for OECD Countries. REM Working Paper.

Arabmazar, A. & Zamanzadeh, A. & Shayesteh, Z. (2014). Investigating the effect of tax on private investment behavior by emphasizing tax policies in the Fifth Development Plan. Quarterly Journal of Economics and Modeling, 14, 25-45. (In Persian)

Biza, R, A. (2015). Do budget deficits crowd out private investment an analysis of the South African economy, Int. J. Economic Policy in Emerging Economies, 8(1), pp. 52-96

Brandstetter, L. and Jacob, M. (2013). Do Corporate Tax Cuts Increase Investments? Arqus-Diskussionsbeitrage zur quantitativen Steuerlehre 153.

Ezadkhasti, H. & Arabmazar, A. (2016). Analyzing the Effects of Efficient Financial and Tax Policy on Private Investment in Iran with Emphasis on Corporate Income Tax and Government Financial Discipline. Tax Research Journal, 32, 12-34. (In Persian)

Noferesti, M. (2008). Unit root and cointegration in econometrics. Rasa Cultural Services Institute, first edition, Tehran. (In Persian)

Pazhoyan, J. & Khosravi, T. (2012). The impact of corporate taxes on private sector investment. Journal of Applied Economics, 3. (In Persian)

Pazhoyan, J. & Khosravi, T. (2013). The impact of corporate tax on private sector investment using a marginal approach. Sciences Journal of Economics, 7, 96-121. (In Persian)

Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford University Press, Oxford.

Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1999). An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis. In: Strom, S. (Ed.), Econometrics and Economic Theory in 20th Century: The Ragnar Frisch Centennial Symposium. Cambridge University Press, Cambridge Chapter 11.

Pesaran, M. H., & Shin, Y., & Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16: 289–326.

Pesaran, M. H., & Smith, R. P. (1998). Structural Analysis of Cointegrating VARs. Journal of Economic Survey, 12: 471–505.

Rostami, V. & Asadzadeh, V. (2017). Legal review of the impact of taxes on foreign investment. Tax Research Journal, 81, 149-165. (In Persian)

Ruud de, M., & Gaetan, N. (2007). Corporete Tax Policy and Incorporation in the UE. International Tax and Public Finance. 15, 478-498.

افزایش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بورس چگونه محقق می‌شود؟

کارشناس بازار سرمایه گفت: برای جهت‌گیری مردم به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بورس، باید ورود سرمایه‌ به صندوق‌های سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

مهدی قلی پور با اشاره به برنامه بورسی وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در رابطه با تشویق مردم به انجام سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، اظهار کرد: همین حالا هم سرمایه گذاری غیرمستقیم به طور معمول در فضای اقتصادی کشور وجود دارد و اگر سرمایه گذاری مردم از طریق بانک ها، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها را به سرمایه گذاری‌ها از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های سبدگردان تغییر دهیم، در این صورت سهم سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه کشور افزایش می‌یابد.

او بیان کرد: در حال حاضر سهم سرمایه گذاری غیر مستقیم کم نیست، ولی مشکل زمانی مطرح می‌شود که مردم علاوه بر پس اندازهایشان در صندوق‌های بازنشستگی و بیمه یا بانک ها، سعی می‌کنند بخشی از سایر پس اندازهایشان را بدون تجربه لازم به طور مستقیم در بورس سرمایه گذاری می‌کنند.

کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان سرمایه گذارای غیر مستقیم را گسترش و فرهنگ آن بین مردم و سرمایه‌گذاران تازه‌ وارد بورس توسعه داد؟، گفت: از نظر قانونی هیچ منعی نمی‌تواند برای سرمایه گذاری مستقیم مردم در بورس اعمال شود. تجربه آسیب‌های گذشته به مرور پس از تجربه‌ای پر هزینه، مردم را به سمت روش‌های غیرمستقیم سوق می‌دهد؛ بنابراین نمی‌شود محدودیتی برای سرمایه گذاری مستقیم ایجاد کرد، بلکه باید برای سرمایه گذاری‌های غیرمستقیم مشوق ایجاد کرد.

او بیان کرد: در بازارهای مختلف این مشوق‌ها عموما از منظر مالیات، ارائه آموزش‌های لازم، توسعه نهادهای مالی واسطه سرمایه گذاری از بعد تشکیل یا مقررات زدایی اعمال می‌شوند.

قلی پور تاکید کرد: با توجه به توسعه انواع واسطه‌های مالی برای سرمایه گذاری غیر مستقیم مثل، صندوق‌ها یا شرکت‌های سبدگردان، از نظر نهادهای مالی واسط، مشکل کمی وجود ندارد و مباحث کیفی نیز روز به روز بهتر می‌شود.

او افزود: در حال حاضر از نظر مالیاتی تفاوت چندانی برای سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم وجود ندارد و می‌توان به عنوان دستور کار دولت جدید، مالیات فروش سهام برای واسطه‌های مالی مثل، صندوق‌ها و سبدگردان‌ها حذف یا کاهش یابند. البته از نظر هزینه معاملات برای صندوق‌های سرمایه گذاری مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است، ولی برای سبدها این مشوق‌ها هنوز وجود ندارد.

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: فارغ از موارد فوق، فرهنگ سازی اهمیت بسیار بالاتری دارد، از طریق رسانه‌های مختلف و روابط عمومی نهادهای مالی به ویژه در رسانه‌های تصویری و صدا و سیما. ارائه سوبسید هزینه به شرکت‌های فعال سبب افزایش سرمایه گذاری غیر مستقیم می‌شود.

قلی پور در خصوص وضعیت سرمایه گذاری غیر مستقیم در سایر کشورها اظهار کرد: به طور مثال، در ایران و ایالات متحده تفاوت چندانی بین سرمایه گذاری غیر مستقیم وجود ندارد، ولی اکثر شهروندان آمریکایی به صورت غیر مستقیم به سرمایه گذاری پرداختند. این تفاوت در جذب و گرایش بیشتر مردم آمریکا به سرمایه گذاری غیر مستقیم، به علت تفاوت در نوع نهادهای مالی، ابزارهای مالی و مشوق‌های مالیاتی و هزینه‌ای است.

سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار های سرمایه با استقبال بیشتری روبه رو شد

طی مدت ۸ ماهه اخیر، نهادهای مالی توسعه کمی و کیفی یافتند و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در میان سهامداران با اقبال بیشتری مواجه شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای سکانداری خویش، توسعه و عمق‌بخشی بازار سرمایه از طریق توسعه کمی و کیفی نهادهای مالی و رفع انحصار از آنها را در دستور کار این سازمان قرار داد.

پس از گذشتن ۸ ماه، اقداماتی همچون رفع انحصار در حوزه نهادهای مالی بازار سرمایه و صدور مجوز تاسیس شرکت‌های کارگزاری جدید، تدوین دستورالعمل‌هایی مانند دستورالعمل صندوق املاک و مستغلات، بازنگری دستورالعمل‌های عرضه‎‌های اولیه و بازارگردانی و توسعه ابزارهای مالی، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم نقش به‌سزایی در توسعه کمی و کیفی و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم داشته است.

در گزارش پیش‌رو، به بررسی کمی نهادهای مالی در سه قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی طی مدت ۸ ماه اخیر پرداخته است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا انتهای دی سال گذشته، ۲۵۸ صندوق اعلام شده‌اند که پس از ۸ ماه به ۲۸۷ صندوق رسید که حکایت از رشد ۱۱ درصدی دارد. همچنین، ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری که تا دوره منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، معادل۴ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۴۱۲ میلیارد و ۴۲ میلیون ریال بود به ۵ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۹۵۰ میلیارد و ۸۰۵ میلیون ریال تا دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه رسید و افزایش ۳۰.۱۴ درصدی را به ثبت رساند.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

تعداد این نوع از صندوق‌ها تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ معادل ۸.۵۱ درصد افزایش یافت و از ۸۶ صندوق به ۹۴ صندوق رسید. ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز با ۲۲.۸۵ درصد افزایش، از ۳ میلیون و ۳۷ هزار و ۸۷۰ میلیارد و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ۷۶ میلیون ریال به ۳ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۶۹۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال به رسید.

صندوق‌های سرمایه‎‌گذاری در سهام

تعداد این نوع از صندوق‌ها تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ معادل ۶.۸۵ درصد افزایش یافت و از ۷۳ صندوق به ۷۸ صندوق رسید. ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام نیز با ۱۴.۴۸ درصد افزایش، از ۴۹۳ هزار و ۴۲۲ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال به ۵۶۳ هزار و ۸۷۴ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال رسید.

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط

تعداد این نوع از صندوق‌ها تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ معادل ۵ درصد افزایش یافت و از ۲۰ صندوق به ۲۱ صندوق رسید. در حالی‌که ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با ۳.۹۱ درصد کاهش، از ۲۸ هزار و ۸۶۶ میلیارد و ۲۱۷ میلیون ریال به ۲۷ هزار و ۷۳۷ میلیارد و ۹۵۹ میلیون ریال رسید.

صندوق‌های سرمایه‎‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

تعداد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم این نوع از صندوق‌ها تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ معادل ۱۵.۵ درصد افزایش یافت و از ۵۸ صندوق به ۶۷ صندوق رسید. ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با ۴۵.۷۱ درصد افزایش، از ۶۶۲ هزار و ۷۹۸ میلیارد و ۷۹۸ میلیون ریال به ۹۶۵ هزار و ۷۸۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال رسید.

صندوق‌های سرمایه‎‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا

تعداد این نوع از صندوق‌ها تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ معادل ۱۶.۶۶ درصد افزایش یافت و از ۶ صندوق به ۷ صندوق رسید. ارزش دارایی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا نیز با ۲۷.۷۶ درصد افزایش، از ۱۹ هزار و ۴۵۴ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال به ۲۴ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم هزار و ۸۵۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون ریال رسید.

براساس آمارهای به‌دست آمده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعداد ۲ میلیون و ۴۹۵ هزار و ۸۷۳ سرمایه‌گذار غیرمستقیم طی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریو ماه ۱۴۰۰ جذب این صندوق‌ها شده‌اند.

سایر نهادهای مالی

مجموع شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها نیز حکایت از افزایش ۶.۱ درصدی در تعداد این شرکت‎‌ها دارد. براین اساس، تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها از ۲۱۴ شرکت در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹ به ۲۲۷ شرکت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ رسید.

همچنین، در سایر نهادهای مالی نیز رشد ۸.۳۲ درصدی در تعداد مشاهده شد و از ۷۲۱ شرکت به ۷۸۱ رسید.

در میان سایر نهادهای مالی، تعداد شرکت‎های سبدگردان از افرایش قابل‌توجهی برخوردار شدند و از ۳۵ شرکت به ۴۹ شرکت طی ۸ ماهه یادشده، رسیدند که نشان از افزایش ۴۰ درصدی در تعداد دارد.

براساس آمارهای به‌دست آمده، می‌توان گفت با توجه به ریسک سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹ و همچنین توسعه نهادهای مالی و رفع انحصار از آنها، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در میان سهامداران با اقبال بیشتری مواجه شده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز رشد داشته‌اند.

«سرمایه‌ گذاری غیر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مستقیم» توسعه‌ دهنده و کاهنده نوسانات بازار

دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: توسعه سرمایه‌ گذاری غیر مستقیم اقدام مثبتی برای بازارسرمایه است. زیرا سبب می‌ شود.

«سرمایه‌ گذاری غیر مستقیم» توسعه‌ دهنده و کاهنده نوسانات بازار

بورس24 : دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: توسعه سرمایه‌ گذاری غیر مستقیم اقدام مثبتی برای بازارسرمایه است. زیرا سبب می‌ شود سفارش‌ های پراکنده و حجم زیاد تقاضایی که ممکن است بدون تحلیل هم باشد را در دوران‌ های صعود و رکورد بازار با افت کمتری مواجه کند، توجه به این موضوع کمک می کند تا نوسانات کلی بازارسرمایه کاهش یابد.

محمدرضا دهقانی احمد آباد، دبیر کل کانون کارگزاران در رابطه با همایش سرمایه‌ گذاری در صندوق‌ ها و پیشنهادی که برای مردم در رابطه با سرمایه‌ گذاری دارد، گفت: به طور کلی همه کشورها، بازارها و بورس‌ های توسعه یافته هدفشان این است که عموم مردم را از طریق سرمایه‌ گذاری‌ های غیر مستقیم وارد بازار کنند زیرا بازار سرمایه، بازاری پیچیده‌ و همراه با ریسک‌ هایی جدی است، براین اساس توصیه نمی‌ شود که مردم پول خود را به طور مستقیم به این سمت بیاورند.

دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارعنوان کرد: سرمایه‌گذاری غیرمستقیم چند ویژگی بسیار مفید دارد که صندوق‌ها هم شامل این نوع سرمایه‌گذاری می‌ شوند؛ مهم‌ ترین قسمت آن این است که هزینه‌های تحقیق و گزارش تهیه کردن بین همه سرشکن می‌شوند و یک شخص حقوقی و متخصص، کار گزارشگری سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تبیین را انجام می‌ دهد ولی همه سرمایه‌گذاران از آن استفاده می کنند.

وی در ادامه اضافه کرد: همانطور که اشاره شد گردانندگان و مدیران این واحدها، افراد متخصصی هستند که به خوبی می‌توانند تفاوت ریسک وبازده را برآورد کنند، این متخصصان با توجه به میزان ریسک و سرمایه افراد شروع به انجام سرمایه‌گذاری برای آن‌ها می‌کنند.

دهقانی احمد آباد بیان کرد: توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم اقدام مثبتی برای بازارسرمایه است زیرا سبب می‌ شود سفارش‌ های پراکنده و حجم زیاد تقاضایی که ممکن است بدون تحلیل هم باشد را در دوران‌های صعود و رکورد بازار با افت کمتری مواجه کند، توجه به این موضوع کمک می کند تا نوسانات کلی بازارسرمایه کاهش یابد.

دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار افزود: اما متاسفانه باید گفت در کشور ما به خوبی روی این موضوع تبلیغ نشده و از سمت دیگر زیر ساخت‌ های لازم در این مسیر به تعداد کافی فراهم نبوده‌ است؛ موضوع کمبود سبدگردان، شرکت سرمایه‌ گذاری و تنوع صندوق‌ ها از دیگر مسایل موجود در این خصوص است. امیدوارم تقویت، تبلیغ و اقدامات کارشناسی بیشتر در این زمینه سبب شود تا سرمایه‌ گذاران بیشتری به سمت این نوع از سرمایه‌ گذاری سوق داده شوند.

شایان ذکر است، همایش «سرمایه گذاری در صندوق‌ های سرمایه گذاری برای مقابله با تورم» با محوریت تبیین راه‌ های عبور از تورم با ابزارهای بورسی ۱۴ شهریور ماه در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار می‌ شود.

در این همایش ضمن بررسی وضعیت اقتصاد ایران به صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته شده و ضمن تطبیق عملکرد این صندوق‌ ها با دنیا چالش‌ ها، مزیت‌ ها و فرصت‌ های موجود در این بخش از بازار سرمایه که با وجود حضور غیر مستقیم در آن ریسک پایینی دارد، تبیین خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.