نوسان و نقدینگی


افزایش ۴۲۰ درصدی نقدینگی در زمان دو رئیس کل

حجم نقدینگی در حدود هفت سال گذشته حدود ۴۲۰ درصد افزایش داشته که عمده آن مربوط به دوره حضور دو رئیس کل است.

به گزارش بیداربورس، اخیرا مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت شاخص های اقتصادی و اجتماعی در چند سال گذشته گزارش جامعی منتشر کرد که بخشی از آن به حوزه پول و بانک اختصاص دارد.

*۴۲۰ درصد رشد نقدینگی چطور ثبت شد؟

بررسی این گزارش در جریان نقدینگی و اجزای آن نشان می دهد که در فاصله سال های ۱۳۹۳ تا تابستان امسال حجم نقدینگی از حدود ۷۸۲.۴ هزار میلیارد به بیش از ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارتی حجم نقدینگی در هفت سال گذشته ۴۲۰ درصد رشد دارد، نوسانی که بررسی کارشناسی می تواند در مورد دلایل آن در دوره‌های مختلف روسای کل پاسخگوی ابهامات آن باشد.

طی این هفت سال نوسان نقدینگی طوری بوده که بیشترین میزان رشد در فاصله ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ ثبت شده که از ۲۴۷۲ هزار میلیارد به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بعد از آن در فاصله سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ با حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده که از ۱۸۸۲ هزار به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

*رشد ۱۱۰۰ میلیاردی در دوره "سیف"

اگر جریان رشد نقدینگی را بر اساس حضور روسای کل مورد بررسی قرار دهیم، از اواسط سال ۱۳۹۲ ولی اله سیف، ریاست بانک مرکزی را تا اواسط سال ۱۳۹۷ برعهده داشت؛ یعنی زمانی که آمار مرکز آمار نشان می‌دهد در فاصله سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ حجم نقدینگی از حدود ۷۸۲ هزار میلیارد به ۱۸۸۲ میلیارد رسیده که رشد ۱۱۰۰ میلیاردی داشته است.

*افزایش از ۱۸۸۲ تا ۳۷۰۰ میلیارد در زمان "همتی"

اما بعد از رفتن سیف از بانک مرکزی نوسان و نقدینگی نوسان و نقدینگی از ابتدای مرداد ۱۳۹۷ آن تا اواخر بهار ۱۳۹۹، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی بود. در این فاصله نیز آمار حاکی از آن است که نقدینگی از ۱۸۸۲ هزار میلیارد با رشد حدود ۲۹۰۰ میلیاردی نوسان و نقدینگی به ۳۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

*دوره "کمیجانی" کوتاه است

بعد از رفتن همتی از اواخر بهار امسال نیز برای چند ماه و تا ابتدای مهرماه، اکبر کمیجانی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد که در این فاصله نیز میزان نقدینگی حدود ۳۰۰ هزار میلیاردی رشد داشته است و در ادامه نیز صالح آبادی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت. اما اجزای تشکیل دهنده نقدینگی چه رشدی داشته اند نیز در این گزارش قابل بررسی است.

*رشد ۳۵ هزار میلیاردی اسکناس و سکه

اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از حدود ۳۵.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به ۷۲.۷ هزار میلیارد در تابستان امسال رسیده که رشد بیش از ۱۰۶ درصدی دارد.

*افزایش ۷۶۹ درصدی سپرده دیداری

سپرده های دیداری دیگر اجزای تشکیل دهنده نقدینگی است که درواقع شامل پول های دردسترس و همان سپرده های کوتاه مدت و در گردش مردم در بانک ها می شود که میزان آن از ۸۵.۶ هزار میلیارد در سال ۱۳۹۳ به ۷۴۳.۸ هزار میلیارد در سال جاری رشد داشته که افزایش نزدیک به ۷۶۹ درصدی دارد.

*جهش ۳۹۰ نوسان و نقدینگی درصدی سپرده‌های مدت‌دار

اما عمده حجم نقدینگی را سپرده های غیر دیداری و یا همان شبه پول تشکیل می دهند که عمدتا مربوط به منابع سرمایه گذاری شده و یا سپرده های بلندمدت در بانک ها است که میزان آن در سال ۱۳۹۳ حدود ۶۶۱.۶ هزار میلیارد بوده که در سال جاری ۳۲۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. بر این اساس سپرده های غیر دیداری در این سال ها رشد بیش از ۳۹۰ درصدی داشته است.

نقدینگی به زبان انگلیسی

در انگلیسی نقدینگی به معنی: Liquidity, bankroll, money supply (ترجمه های ۳ را یافته ایم). حداقل جملات نمونه ۳۹ با نقدینگی وجود دارد. از جمله: نوسان را کاهش داده. نقدینگی را افزایش داده. ↔ It's reduced volatility. It's increased liquidity. .

نقدینگی

ترجمه‌ها نقدینگی

Liquidity

نوسان را کاهش داده. نقدینگی را افزایش داده.

It's reduced volatility. It's increased liquidity.

bankroll

money supply

en total amount of monetary assets available in an economy at a specific time

عبارات مشابه

نمونه‌ها

رِی دَلیو: با اطمینان کامل میگویم که اگر به اساس نقدینگی در شرکتها و تمام دنیا نگاه کنید چنان سطحی از کاهش نقدینگی وجود دارد که نمیتوانید آن را به یک عصر رکود تورمی بازگردانید.»

Ray Dalio: I can say with absolute certainty that if you look at the liquidity base in the corporations and the world as a whole, that there's such reduced level of liquidity that you can't return to an era of stagflation."

اما شاید مهمترین نگرانی این باشد که آیا بانکها قادر به فراهم کردن نقدینگی برای بازارهای مالی هستند تا اینکه اگر ریسک صورت خارجی بخود گرفت، موقعیتهای مالی بهبود بخشیده و ضررها بازگردانده شود تا پیامدهای آن برای اقتصاد واقعی به حداقل برسد."

But perhaps the most important concern is whether banks will be able to provide liquidity to financial markets so that if the tail risk does materialise, financial positions can be unwound and losses allocated so that the consequences to the real economy are minimised."

نقدینگی کاهش یافتهٔ آن در اواخر ژوئن ۲۰۰۸ زمانیکه صاحبان حسانت ۱٫۵۵ میلیارد دلار یا در واقع حدود ۷٫۵٪ از سپردههای IndyMac را برداشت کردند، تشدید پیدا کرد.

Its reduced liquidity was further exacerbated in late June 2008 when account holders withdrew $1.55 billion or about 7.5% of IndyMac's deposits.

ورشکستگی: شرکتهایی که در آستانه ورشکستگی هستند ممکن است مجبور به کاهش قیمتها شوند تا حجم فروش خود را افزایش داده و با کسب نقدینگی مورد نیاز، به حیات خود ادامه دهند.

Bankruptcy: Companies near bankruptcy may be forced to reduce their prices to increase sales volume and thereby provide enough liquidity to survive.

از بسیاری از نجاتهای مالی در طول قرن بیستم، نوسان و نقدینگی اصول و درسهای خاصی نمایان گشته است، که میتوان به صورت زیر خلاصه کرد: بانکهای مرکزی وامهایی اعطا میکنند تا به نظام کمک کنند که از عهده مسائل مربوط به نقدینگی خود برایند و این در نوسان و نقدینگی زمانی است که بانکها قادر نیستند یا تمایل ندارند که به شرکتها یا اشخاص وام اعطا کنند.

From the many bailouts over the course of the 20th century, certain principles and lessons have emerged that are consistent: Central banks should provide loans to help the system cope with liquidity concerns if banks are unable or unwilling to provide loans to businesses or individuals.

در بحرانهای نقدینگی و توانایی پرداخت دیون، بانکهای مرکزی میتوانند برای پشتیبانی از بانکهای دچار کمبود نقدینگی، نقدینگی ارائه کنند.

نرخهای بالای عدم پرداخت بدهی و نکولهای قابل توجه باعث بروز مسائل نقدینگی برای بیشتر اتحادیههای اعتباری در منطقه شد.

Significant withdrawals and high default rates caused liquidity problems for many credit unions in the region.

او چنان قدرتی به دست آورد که در سال ۱۸۲۵ توانست به قدر کافی سکه به بانک انگلستان بدهد که از بحران نقدینگی جلوگیری کند.

He gained a position of such power in the City of London that by 1825–1826 he was able to supply enough coin to the Bank of England to enable it to avert a liquidity crisis.

امکانات نقدینگی جدید نوسان و نقدینگی و گسترش یافته فدرال رزرو ایالات متحده در نظر داشت تا بانک مرکزی را برای انجام و تکمیل وام دهنده از آخرین قانون قدیمی خود را در طول دوره بحران توانا و قادر بسازد، در حالی که کاهش اسف بار، گسترش مجموعه موسسات و نهادها با دسترسی به نقدینگی و افزایش انعطافپذیری با موسساتی که میتوانستند به چنین نقدینگی ضربه بزنند، را توانمند ساخت.

The US Federal Reserve's new and expanded liquidity facilities were intended to enable the central bank to fulfill its traditional lender-of-last-resort role during the crisis while mitigating stigma, broadening the set of institutions with access to liquidity, and increasing the flexibility with which institutions could tap such liquidity.

بانکداری ذخیره کسری حجم نقدینگی را افزایش میدهد ولیکن خطر ورشکستگی بانک به دلیل نداشتن بدهیها را نیز زیاد میکند.

The process of fractional-reserve banking expands the money supply of the economy but also increases the risk that a bank cannot meet its depositor withdrawals.

مسئله اصلی کنفرانس برتون وودز در خصوص نهاد IMF دسترسی به نقدینگی بینالمللی بود و اینکه آیا این منبع باید شبیه به بانک مرکزی جهانی باشد و ذخایر جدید را بنا به میل خود ایجاد کند یا دارای مکانیزم قرض دهی محدود تری باشد.

The big question at the Bretton Woods conference with respect to the institution that would emerge as the IMF was the issue of future access to international liquidity and whether that source should be akin to a world central bank able to create new reserves at will or a more limited borrowing mechanism.

در اکتبر ۲۰۱۰ برنده جایزه نوبل جوزف استیگلیتز توضیح داد که چطور رزرو فدرال ایالات متحده سیاستهای پولی دیگری را – ایجاد ارز- به عنوان روشی برای مبارزه با دام نقدینگی اجرا کردهاست.

In October 2010, Nobel laureate Joseph Stiglitz explained how the US Federal Reserve was implementing another monetary policy —creating currency— as a method to combat the liquidity trap.

مکرراً حمایتهای نقدینگی اضطراری و ضمانتهای کلی برای جلوگیری از چنین بحرانهایی به کار برده شدهاند، که همیشه موفقیتآمیز نبوده است.

Frequently, emergency liquidity support and blanket guarantees have been used to contain these crises, not always successfully.

خدمت دیگری که توسط سفته بازها به یک بازار ارائه میشود، این است که با در معرض خطر گذاشتن سرمایه خودشان، به امید سود، نقدینگی بازار را افزایش میدهند و برای دیگران (شامل آنها که به عنوان تاجران و سهام بازها میشود حسابشان کرد) آسانتر یا حتی ممکن میسازند، که ریسک را جبران نمایند.

Another service provided by speculators to a market is that by risking their own capital in the hope of profit, they add liquidity to the market and make it easier or even possible for others to offset risk, including those who may be classified as hedgers and arbitrageurs.

برای سرمایه گذاران سازمانی که مایل به فروش تعداد زیادی سهام یک سهم خاصی هستند، نقدینگی پایین آنها را مجبور میکند سهام را به آرامی طی مدت زمان طولانی به فروش برسانند تا از خسارات ناشی از افت قیمت جلوگیری کنند.

For institutional investors who wish to sell a large number of نوسان و نقدینگی shares of a certain stock, lower liquidity will force them to sell the stock slowly over a longer period of time, to avoid losses due to slippage.

خطرات اصلی نادر عبارتند از ریسک نقدی و خطرات نقدینگی - که متقاضی یک معامله بزرگ یا بسیاری از معاملهها نمیتوانند پرداخت کنند یا اینکه یک علامت برای انجام ان لازم است و پولی برای انجام آن نیست.

The main rare risks are counterparty risk and liquidity risk – that a counterparty to a large transaction or many transactions fails to pay, or that one is required to post margin and does not have the money to do so.

خب میخوام این تصویر رو مجسم کنین: شما مجری یک پادکست هستین، و باید ثابت کنین سرمایهگذاری نقدینگی ارزشمند یک رادیوی سراسری روی شما ارزشش رو داره.

So, I want you to picture this: you host a podcast, and you have to prove that the investment of precious public radio dollars in you is worth it.

تأثیر افزایش دامنه نوسان بر معاملات بورس تهران/ بورس کدام کشور ها دامنه نوسان دارد؟

دامنه نوسان بورس تهران در سال جاری به صورت پلکانی افزایش می یابد. در روز اخیر دامنه نوسان بازار اول بورس و فرابورس از 6 درصد به 7 درصد افزایش یافت و قرار است تا پایان سال این محدوده به 10 درصد برسد. افزایش این عامل مؤثر می تواند فرایند مثبتی را در معاملات سهام ایجاد کند و امید می رود که این تصمیم در نهایت به ورود نقدینگی و افزایش عمق بازار منجر شود.

تأثیر افزایش دامنه نوسان بر معاملات بورس تهران/ بورس کدام کشور ها دامنه نوسان دارد؟

به گزارش اکوایران؛ با انتشار تصمیم سازمان بورس مبنی بر افزایش یک درصدی دامنه نوسان بازار از 6 به 7 درصد، برآن شدیم تا با تحلیل اثرات تغییر دامنه نوسان، دلیل این تصمیم را روشن تر سازیم. بازار سرمایه کشورهای رشد یافته و بورس های بزرگ جهانی اغلب بدون دامنه نوسان فعالیت می کنند. دلیل استفاده نکردن بورس های جهانی از دامنه نوسان عمق بالای بازار سهام آن هاست. بزرگترین مشکل بورس تهران در این سال ها کم بود عمق بازار است که به همین دلیل نیاز به وجود دامنه نوسان در آن احساس می شود. در جریان تصمیم سازمان بورس بر افزایش دامنه نوسان قرار شده است تا این عامل مهم تا انتهای سال به مثبت و منفی 10 درصد برسد. دامنه نوسان بورس از ۲۹ فروردین‌ به مثبت و منفی شش درصد رسید. این تغییر یک درصدی توانست در ماه‌های اخیر میزان صف های بازار را کاهش دهد و به معنای دیگر صف‌های بازار سرمایه را کنترل کند. همانطور که عمق کم بازار نیاز به دامنه نوسان را در معاملات روزانه ایجاد می کند از طرفی افزایش این عامل نگهدارنده می تواند بازار سرمایه را برای سرمایه گذاری جذاب تر کند تا با ورود نقدینگی به بازار عمق آن افزایش یابد.

تأثیر افزایش دامنه نوسان بر معاملات بورس و کلیت بازار سرمایه

افزایش پله کانی دامنه نوسان می تواند تاثیر مثبتی بر روی روند معاملات بازار سرمایه بگذارد. اما شرط اصلی اینجاست که این افزایش دامنه نوسان به بقیه بازارهای بورس تهران نیز وارد شود. درحال حاضر برای تست فقط در تابلوی اول بورس و فرابورس این افزایش رخ داده و اگر افزایش دامنه نوسان به تابلوی دوم بورس و فرابورس برسد احتمالا بازار واکنش منطقی نشان دهد. افزایش دامنه نوسان و سایر مکانیزم های عملیات بازار مثل حجم مبنا یا حد اعتبار به طور مستقیم تاثیری برارزش ذاتی سهام ندارد و سودآوری شرکت ها و سطح نرخ بهره و رشد سودآوری است که ارزش سهام را تعیین می کند. افزایش دامنه نوسان در مرحله اول سبب رونق بازار، افزایش حجم و ارزش معاملات و بهبود عملیات بازارگردان ها می شود و در مرحله دوم سبب کاهش ریسک معاملات اعتباری برای کارگزار و اعتبار دهنده است. مهمترین مشکل وجود دامنه نوسان زیر سوال بردن منطق بازار سرمایه است. چرا که قیمت ها در مسیر تعادل با اطلاعات جدید، با اصطحکاک مواجه می شوند؛ که این مسئله ورود و خروج سرمایه گذار، نقدشوندگی و حجم معاملات را کاهش می دهد. دومین مشکل اساسی نیز اخلال درعملیات بازارگردان ها و مواجه صندوق با زیان های سنگین است. هفت مورد زیر را می توان از اصلی ترین محسنات افزایش دامنه نوسان روزانه دانست.

  • کم شدن و ازبین رفتن صف های خرید و فروش
  • ورود نقدینگی به بازار سهام
  • کآراتر شدن معاملات سهام
  • افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بورس
  • کاهش احتمالی رفتار های هیجانی
  • کاهش میزان دستکاری سفته بازارن
  • افزایش عمق بازار سرمایه

گسترش محدوده دامنه نوسان در کنار مزایای متعدد خود نیازمند تقویت بازارگردانی هم می باشد. تقویت بازارگردانی می تواند در شرایط هیجانی بازار وارد مدار شده و از انحراف شدید روند با ثبات سهم ها جلوگیری کند تا زیان شدید به سهامداران وارد نشود.

دامنه نوسان در بورس های کشورهای دیگر

دامنه نواسان قیمتی یا price limit یکی از ابزارهای کنترلی بازار سهام است. این عامل در بورس های بزرگ جهان استفاده نمی شود. در بازار سهام کشورهایی که نوسان و نقدینگی دامنه نوسان دارند معمولا این عامل به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرد و در ترکیب با دیگر ابزارها استفاده می شود. مهم ترین نکته قابل توجه این است که بورس تهران یکی از محدودترین دامنه های نوسان را در سطح جهان دارد.

دامنه نوسان بورس های جهانی06.03

در بسیاری از این کشورها از جمله ژاپن، سازوکاری وجود دارد که مطابق با شرایط و الزامات خاص، دامنه نوسان در طول جلسه معاملاتی شناور است، بنابراین می توان همچنان حد نوسان روزانه را اعمال کرد اما از قفل شدن بازار در یک دامنه نوسان بسته جلوگیری کرد.

بورس تهران این روزها به شدت نیازمند تعمیق یافتن است و کمبود عمق بازار مشکل اصلی حال حاضر بازار سهام است. باید منتظر باشیم تا مقدار تأثیر این افزایش پلکانی دامنه نوسان را بر ورود نقدینگی و جذب سرمایه گذار به بورس تهران مشاهده کنیم.

دلایل نوسانات نرخ ارز / بلای نقدینگی و انتظارات تورمی

۲۹خرداد سال گذشته سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم انتخاب شد. در آن زمان نرخ دلار بر پایه ۲۴هزار تومان قرار داشت و اکنون در فضای مجازی گفته می‌شود در یک سال نرخ ارز افزایش یافته و از کانال ۳۰هزار تومان عبور کرده است. درست است که افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده، اما باید دلایل آن و شرایط اقتصادی که به دولت سیزدهم تحویل شد هم مدنظر قرار گیرد.

به گزارش جام جم آنلاین ، از کسری بودجه بی‌سابقه تا فروش نفت به میزان اندک و درآمد ارزی بسیار پایین، بخشی از مشکلات دولت سیزدهم بود. در یک سال گذشته ایران با کشورهای غربی بارها سر میز مذاکره نشسته‌اند اما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. البته دولت سیزدهم تجارت با کشورهای همسایه و شرکای استراتژیک خود را در اولویت قرار داده و همین موضوع باعث افزایش درآمدهای ارزی ایران در دوران تحریم شده است. حالا باید دید اقتصاد ایران در آینده چه مسیری را طی می‌کند.

یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در بازارهای جهانی کاهش درآمدهای ارزی است. برخی بر این باورند به نتیجه نرسیدن برجام باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده اما عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و همکاری با کشورهای عضو بریکس، می‌‌تواند تاحد زیادی مشکل تجارت ایران را حل کند. از سوی دیگر برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند به منظور مدیریت موضوع، باید از حالا تا زمانی که همچنان شیطنت‌های طرف‌های خارجی وجود دارد، راهبردهای کوتاه‌مدت توسط تیم اقتصادی دولت اندیشیده و با ابزارهای لازم، ارتباط روانی موجود میان بازار ارز و مذاکرات ضعیف شود. اگر امروز یک درخت را بکارید، همان روز میوه نمی‌دهد و حداقل باید یک سال از عمر آن بگذرد، حتی کیفیت آن هم معلوم نیست. باید توجه داشت اقداماتی که در چند سال گذشته انجام شده، اکنون نتایج آن مشخص می‌شود. تورم انباشته و رشد انتظارات تورمی که در طول سال‌های گذشته وجود داشته، اکنون مضرات آن نمایان شده که دولت سیزدهم باید به حل و فصل آن بپردازد.


هرچند که از شتاب افزایش نقدینگی طی ماه‌های ابتدایی سال کاسته شده است، با این‌حال همچنان نمی‌توان نظر قطعی در مورد تداوم این وضعیت در ماه‌های آینده داشت. به‌ویژه آن‌که با تورم بالا در اقتصاد، تقاضای بنگاه‌ها برای نقدینگی به منظور تامین سرمایه در گردش، افزایش خواهد یافت و بر افزایش نقدینگی، خواهد افزود. در صورتی که مسیر افزایش نقدینگی همچنان ضابطه مشخص نداشته باشد، با ورود به بازارهای مختلف - از جمله ارز - تخریب جدی در اقتصاد را به همراه خواهد داشت.


روند افزایش نقدینگی طی ماه‌های ابتدایی سال نسبت به سال گذشته کاسته شده است. این احتمال می‌رود طی ماه آینده نقدینگی افزایش یابد اما دولت تاکنون اعلام کرده با رشد نقدینگی بدون پشتوانه مقابله خواهد کرد و همان‌طور که در یک سال گذشته کشور را بدون استقراض اداره کرده، انتظار می‌رود همین رویه ادامه پیدا کند.

افزایش نرخ ارز، ذی‌نفعان قدرتمندی دارد که سعی و تلاش خود را به انحای مختلف برای این افزایش انجام خواهند داد. در همین راستا، رفتارهای بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های خصوصی، صادرکنندگان بزرگ در پتروشیمی و فولاد و برخی افراد در اتاق بازرگانی ازجمله سرشناس‌ترین عناصری هستند که می‌توانند به تشدید افزایش نرخ ارز دامن زنند. این موضوع به‌ویژه از آنجایی حائز اهمیت است که این قبیل عناصر، بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان ارزهای غیرنفتی هستند. دولت سیزدهم به منظور ساماندهی این بخش اقداماتی انجام داده که نتیجه آن در چند ماه آینده مشخص خواهد شد. یکی از این موارد، افزایش فروش نفت در بازارهای جهانی است. همچنین انگیزه‌های سفته‌بازانه برای کسب سود از محل خرید و فروش ارز و به‌ویژه انگیزه‌های ناشی از محافظت ارزش دارایی‌ها در برابر تورم، نزد مردم و بازیگران اقتصادی فعال خواهد شد و به سهم خود بر افزایش نرخ ارز دامن خواهد زد. دولت اجرای بسته را آغاز کرده، در ابتدا انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت و بعد باید به سراغ مهار تورم رفت. حتی اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اقتصاددانان کشور جلسه‌ای در این ارتباط داشته و قرار است با هرکدام از آنها به صورت خصوصی مذاکره شود.

پیشنهادهایی برای کنترل نرخ ارز

محدود کردن و برچیدن معاملات سفته‌بازی و غیرواقعی ارز در فضای واقعی و مجازی
رصد تحلیل‌های منتشره در فضای مجازی و محدود ساختن گزاره‌هایی که انتظارات افزایشی را دامن می‌زند
برخورد جدی با معاملات فردایی
رصد کانال‌های بورسی و جلوگیری از پمپاژ ایده افزایش نرخ ارز توسط آنها
پیگیری مالیات بر سود ناشی از سوداگری ارز
تعریف شناسه اقتصادی گسترده برای افراد متناسب با حیطه فعالیت‌های اقتصادی آنها، به‌نحوی که تقاضای ارز توسط افرادی که فعالیت اقتصادی مرتبط با واردات ندارند، مسدود شود
تعریف لیست سفید واردات، به صورتی که تنها اقلام آن، مجاز به واردات باشند
مدیریت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها
ایجاد توازن در رشد بازارهای موازی
الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادرات غیرنفتی با استفاده از ابزارهای پیمان‌سپاری در نرخی مشخص

نوسان و نقدینگی

شاید شما به این اخبار علاقه مند باشید

نوسان، ذات بازار سرمایه است/ کنترل نقدینگی، مهمترین ویژگی بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدعلی دهقان دهنوی به شرایط بازار سرمایه در هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت: افت یا جهش شاخص ذات بازار است و الزاماً بورس نباید همواره مثبت یا منفی باشد. کسانی که وارد بازار می‌شوند ریسک آن را هم باید بپذیرند و با […]

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدعلی دهقان دهنوی به شرایط بازار سرمایه در هفته‌های اخیر اشاره کرد و گفت: افت یا جهش شاخص ذات بازار است و الزاماً بورس نباید همواره مثبت یا منفی باشد. کسانی که وارد بازار می‌شوند ریسک آن را هم باید بپذیرند و با توجه به آن دست نوسان و نقدینگی به خرید و فروش سهام می‌زنند.

وی با بیان اینکه متغیرهای متعدد جهانی و داخلی بر این روند اثرگذار است، ادامه داد: قیمت‌ها در بازار سرمایه خود را با انتظارات تعدیل می‌کنند اما در این میان نکته مهم این است که بازار سرمایه باید شفافیت و گردش اطلاعات بالا داشته باشد.

دهقان دهنوی در پاسخ به این سوال که آیا هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه می‌تواند از افزایش تورم جلوگیری کند، گفت: به طور کلی اگر نقدینگی در خرید و فروش دارایی جذب شود می‌تواند از افزایش تورم جلوگیری کند و این کارکرد مثبت بازار مبتنی بر دارایی‌ها است و بورس هم یکی از این بازارها محسوب می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.