ارزیابی ریسک به روش HAZOP


تاریخ انتشار : یکشنبه ,۱۴ مهر , ۱۳۹۲

مقاله استفاده از HAZOP در ارزيابي ريسک يک فرايند شيميايي

بخشی از متن مقاله استفاده از HAZOP در ارزيابي ريسک يک فرايند شيميايي :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

به منظور ارزیابی ریسک خطرات فرآیندی بخش شیرین سازی واحد تصفیه گاز در یک شرکت پالایش گاز، خطرات مهم فرآیند با استفاده از روش HAZOP مورد شناسایی قرار گرفت و ریسک آنها محاسبه گردید. بطور کلی 38 مورد خطر شناسایی شده وریسک آنها محاسبه گردید که در این میان بیشترین ریسک محاسبه شده که برابر 60 استمربوط به کاهش میزان درجه حرارت گاز قبل از واحد تصفیه و نقص سیستمهای خنک کننده دی اتانول آمین در گره مطالعاتی DE و کمترین ریسک که برابر 12 است مربوط به نقص چپ (P-6)، نقص شیر فلکه های F.C.V.12 , L.C.V.2 , F.C.V.4 می باشد. با توجه به معیار پذیرش ریسک پالایشگاه که معادل 200 بود، کلیه خطرات شناسایی شده دارای ریسک در حد پایین بوده و نیازی به پیشنهاد یا طرحهای مناسب جهت کاهش نداشتند. در مورد اجرای روش HAZOP به لزوم استفاده از یک تیم متشکل از افراد با تخصصهای مختلف اشاره شد و برای رفع مشکل موجود در اجرای پروژه مزبور از مشاورت مهندسین با تجربه بهره برداری واحد استفاده گردید. این نکته همچنین درتامیننارسایی موجود درسیستم Record Keeping واحد مورد مطالعه بسیار مفید واقع گردید. انجام تعمیرات پیشگیرانه واحد، تهیه و اجرای برنامه دقیق برای این تعمیرات و پایش منظم پارامترهای عملیاتی مهمترین پیشنهاداتی بودند که از طریق کاهش احتمال وقوع منجر به کاهش ریسک می گردند.

انواع مدل های ارزیابی ریسک

ارزیابی مقدماتی خطر به روش Preliminary Hazard Analysis)PHA):
هدف:شناسایی مناطق بحرانی در سیستم ،شناسایی نسبی خطرها و توجه به معیارهای طراحی ایمن است در واقع این روش شناسایی خطرات اولیه میباشد که در آن از تجارب کامل ایمنی موجود استفاده شده و از معایب آن این است که نمیتوان اطمینان حاصل کرد که همه خطرات کشف شده اند.

فهرست مقدماتی خطرPreliminary Hazard List )PHL) :
شکل ابتدایی و کاملا تجربی

روش HAZOP : این روش کیفی بوده و برای شناسایی ریسک های بسیار خطرناک به کار میرود و همچنین از تیمی متخصص در همه علوم بهره گرفته میشود.
هدف:شناسایی خطرات بالقوه فرآیند که قبل از آن نیز انحراف سیستم از اهداف تعیین شده شناسایی میگردد.
این روش برای سیستم های پیچیده مناسب بوده و سخت افزار سیستم را به گونه ای جامع بررسی مینماید نتایج حاصل نیز بسیار مفصل و دقیق هستند.
معایب:وقت گیر بوده و امکان حصول نتیجه در نقص های چند عاملی وجود ندارد.
شرح کار:تیم منتخب تلفیق عبارات راهنما (هیچ،بیشتر،کمتر،معکوس)که در مورد فرآیند صادق است وبا حالات مختلف و وضعیت های فرآیند (جریان ،فشار،دما و…) ارتباط پیدا میکند.را از طریق طوفان ذهنی بررسی کرده و میتواند انحرافات احتمالی بدترین پیامد را دنبال نماید.

چه میشود اگر(WHAT IF METOD) : در این روش با پرسش نتایج حاصل از وقوع یک رویداد مشخص ریسک ها شناسایی شده و روش های کنترل پیشنهاد میگردد.
هدف:شناسایی اثرات رویداد های ناخواسته بر سیستم

ارزیابی ریسک زیر سیستم (SSHA(Sub System Hazard Analysis

برای شناسایی خطرات ناشی از طراحی سیستم های بزرگ انجام میگردد.
خطاها ،نقص ها و تجهیزات ،نرم افزارها و خطاهای انسانی به صورت جداگانه یا همراه همدیگر بررسی میشوند.
معمولا این روش با توجه به پیچیدگی زیر سیستم توسط سازنده وسیله مذکور صورت میگرد.

ارزیابی ریسک به روشSHA System Hazard Analysis

این روش وضعیت ایمنی کل سیستم را ارزیابی میکند و خروجی و نتایج روش SSHA را جمع بندی میکند.
این روش در واقع ارتباط زیر سیستم ها را از لحاظ موارد ذیل بررسی مینماید.
مطابقت با معیارهای ایمنی
مجموعه ای از رویداد های خطرناک که سبب نقص میشود به شرح ذیل است:
• تغییرات در طراحی
• عملکرد کنترل سیستمی
• عملکرد کنترل انسانی
روش SHA در برگیرنده خطرات کشف شده در SSHA ونیز توصیف این خطرات خواهد بود

ارزیابی ریسک به روش O&SHA

بر خلاف اغلب روشها این روش با هدف:شناسایی و ارزیابی خطرات محیط ،کارکنان،و روشهای انجام کار و تجهیزات به کار گرفته شده در سراسر عملکرد سیستم را بررسی می نماید.روش O&SHA خطرات ناشی از انجام فعالیت ها یا وظائف افراد را شناسایی ،ثبت و ارزیابی مینماید.
که شامل موارد ذیل میباشد:

• تغییرات برنامه ریزی شده سیستم
• واسطه ها ورابط های تاسیسات ودستگا ه ها
• محیط های برنامه ریزی شده ،وسایل پشتیبانی ودیگر تجهیزات
• توانایی فعالیت ها یا وظائف
• اثرات وظائف هم زمان و محدودیت های آن
• نیازمندیهای سیستم به پرسنل ایمنی و بهداشت
• پتانسیل وقوع رویداد

ارزیابی درخت خطا FTA

در این روش یک وضعیت نامطلوب یا بحرانی در نظر گرفته شده سپس با توجه به محیط و عملکرد سیستم همه راه هایی که میتوانند سبب بروز آن وضعیت ناخواسته و نامطلوب شوند جستجو میگردد.
در واقع درخت خطا یک مدل تصویری از خطا را فراهم میآورد.
FTA یک مدل کیفی است که میتوان آنرا به شکل کمی اجرا نمود.

ارزیابی خطرات نرم افزار SWHA این روش خطاهای نرم افزاری را بررسی می نماید شامل:
• خطاهای برنامه نویسان
• خطاهای خصوصیات نادرست نرم افزار ناشی از عدم درک کامل سیستم از عملکرد آن

روش شناسایی کانون خطرات FMEA :
تمرکز بر نقص هایی است که یک وضعیت غیر قابل اعتماد در سیستم را بو جود میآورد(قابلیت اعتماد دارد).
جزء مورد بررسی چگونه میتواند خراب شده و یا از کار بیافتد.
نتایج خرابی در سیستم مذکور چگونه خواهد بود.

غفلت مدیریت و درخت ریسک MORT: این روش دو مفهوم را موردبررسی قرار میدهد
نظارت مدیریتی و درخت مخاطرات (مورت) یک روند تحلیلی برای مشخص کردن دلایل و فاکتورهای تاثیرگذار است.. این دستورالعمل به عنوان یک راهنمای عمومی برای استفاده‌ی تحقیقی از مورت است اما هرگز جایگزینی برای آموزش مناسب در مورد تحقیق سوانح نمی‌باشد. هدف این راهنما ترقیب به استفاده از مورت و ترویج بحث بر روی تحلیل علت ریشه‌ای است.

روش ردیابی انرژی و ارزیابی حفاظها ETBA : تمرکز بر وجود انرژی در سیستم و موانع موجود برای کنترل انرژی.

روش Aden.S.L.J.Heat : یک فرم ساده با توجه به احتمال خطر و شدت خطر.

روش Kroner شامل درجه بندی ریسک برای خطرات معین با ضرب شدت در تکرار خطر

روش William Fine
این روش ریسک را تابعی از احتمال وقوع خطر ،پیامد ناشی از آن ومیزان تماس با خطرمیداند.
در این روش رتبه ریسک از طریق ذیل محاسبه میگردد
Risk Factor = Consequence * Exposure * Probability
میزان احتمال * میزان تماس * میزان پیامد = رتبه ریسک
این روش جهت تصمیم گیری اینکه هزینه اصلاح یک خط چقدر قابل توجیه است وچگونه بایستی اصلاح شود بکار میرود میتوانیم از فرمول زیر جهت محاسبه میزان هزینه قابل توجیه استفاده نمائیم
J=R/CF*DC
J=Cost Justification Value میزان هزینه قابل توجیه
CF= Cost Factor
DC=Degree of Correction Value درجه میزان اصلاح
وبر اساس درصد کاهش ریسک اقدام اصلاحی تعیین میشود
Fine پیشنهاد مینمایدکه اگر J>10 باشد هزینه قابل توجیه واگر J

روش M.Toak برای ارزیابی ریسک چهار عامل شدت آسیب ، احتمال آسیب شی از آن ومیزان تماس با خطرمیداند

روش M.Toak برای ارزیابی ریسک چهار عامل شدت آسیب ، احتمال آسیب

روش Robert N.Anderson ارزیابی ریسک را بر اساس دو عنصر اولیه ریسک یعنی شدت آسیب واحتمال وقوع یک خطر بنا نهاده است که احتمال وقوع خطر بر اساس میزان تماس با خطر ،تعداد افرادیکه با خطر مواجهند،فاکتورهای محیطی وقابلیت اعتماد عملکرد ایمنی تعیین مینماید

روش یا الگوی سازمان HSE انگلستان
این روش شامل پنج مرحله است:
1. شناسایی خطرات
2. چه کسی وچگونه ممکن است آسیب ببیند
3. ارزیابی ریسک ناشی از خطر
4. ثبت یافته ها
5. بازنگری ارزیابی
روش Rolin Geronsin JHA- Job Hazard Assessment این روش نیز ارزیابی ریسک را فرآیند برآورد احتمال وقوع یک رویداد واهمیت یا شدت اثرات زیان آور آن در نظر میگیرند.
این فرآیند علاوه بر ارزیابی ریسک به تیم اجازه میدهد تا کمترین ریسک های موجود در سیستم را درک نمایند واقدامات کنترلی مناسبی را نیز پیشنهاد میکند.

شرح روش
1- تعیین دامنه کاربرد
2- شناسایی اجزای مورد بررسی از طریق بازرسی محیط کار
3- تکمیل فرم JHA که شامل
خطرات ذاتی یا مرتبط با فرآیند
براورد ریسک صدمه وآسیب
فهرست بندی سیستماتیک اقدامات کنترلی مناسب
برآورد ریسک باقیمانده
میباشد
رولین چروسین رویکرد جامعی از ارزیابی ریسک بر اساس خطرات شغلی JHA ارائه نموده است.

روش Sue cox وRobin Tait
ارزیابی ریسک را در دوبخش تجزیه تحلیل ریسک وارزشیابی ریسک در نظر میگیرند که ماتریس ارزیابی ریسک بر اساس پیامدو احتمال وقوع خطر استوار است.

روش Nick w.hurst
این روش ارزیابی ریسک را در قالب برآورد ریسک وارزشیابی ریسک مورد مطالعه قرار میدهد بطوریکه در برآورد ریسک،بزرگی ریسک ودر ارزشیابی ،میزان اهمیت ریسک تعیین میشود.

روش Milery w.merkhofer,Vinceent T.Covello
فرآیند ارزیابی ریسک شامل ارزیابی آزاد سازی (عوامل ریسک)ارزیابی تماس ،ارزیابی پیامد وبرآورد ریسک میدانند.

روش Lars Harms – Ringdahl ارزیابی ریسک را تابعی از احتمال وقوع حادثه و پیامد ناشی از آن در نظر میگیرد وآنرا به صورت سه دسته ارزیابی غیر رسمی ، ارزیابی کیفی وارزیابی کمی تقسیم بندی میکند

مهارت ضروری مهندسین ایمنی فرایند- ارزیابی ریسک به روش HAZOP

آموزشی چرا شرکت های مرتبط به صنایع نفت و گاز در آگهی های استخدام خود برای سمت مهندسی ایمنی فرایند، تسلط بر تکنیک ارزیابی ریسک به روش HAZOP را به عنوان شرط اصلی قید می کنند؟ ️ اطلاعات بیشتر: https://mehdiparvini.com/product/pha-pro/ اینستاگرام ما: www.instagram.com/DrMehdiParvini

منبع کلیپ : وبسایت آپارات -> کانال -> مهدی پروینی

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).

قرآن ششم ، درس 1 ، جلسه 3

قرآن ششم ، درس 1 ، جلسه 3

تحلیل بیبی دوج کوین 12 مهر ماه 1401

تحلیل بیبی دوج کوین 12 مهر ماه 1401

(اجتماعی سوم دبستان) درس 2 قسمت 1 من بزرگ تر شده ام (ندا اجاقی)

(اجتماعی سوم دبستان) درس 2 قسمت 1 من بزرگ تر شده ام (ندا اجاقی)

تست لغات درس اول زبان پایه ۱۰ - سری ۴

سری چهارم تست لغات انگلیسی پایه ۱۰ آموزش زبان انگلیسی

آموزش زدن جم با اطلاعات

آموزش زدن جم با اطلاعات

آموزش مقدماتی بازارهای مالی آکادمی گلدن تریدرز جلسه دوازدهم

آموزش مقدماتی بازارهای مالی آکادمی گلدن تریدرز جلسه دوازدهم

(اجتماعی سوم دبستان) درس 2 قسمت 2 خط زمان و کار برگه های 1 و2 و3 (ندا اجاقی)

(اجتماعی سوم دبستان) درس 2 قسمت 2 خط زمان و کار برگه های 1 و2 و3 (ندا اجاقی)

آموزش سامانه تغذیه دانشگاه اراک

آموزش جامع سامانه تغذیه و رزرو غذای دانشگاه اراک تهیشه ده در مرکز خدمات و ارتباطات دانشجویی معاونت دانشجویی دانشگاه اراک

مهندسین مشاور پیشگامان بهبود کیفیت توس

تاریخ

تاریخ انتشار : یکشنبه ,۱۴ مهر , ۱۳۹۲

ییییسس

در تعریف عام، احتمالی است که یک کنش یا کنش‌وری (یا بی‌کنشی) مشخص منجر به زیان یا بروندادها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد. تقریبا همه کوشش‌های بشری دربردارنده درجاتی از ریسک است، با این همه برخی از آنها ریسک‌های بیشتری را به همراه دارند.

ریسک در مهندسی HSE به احتمال بوجود آمدن آسیب و صدمه از یک خطر معین، می گویند. در واقع به شانس یا احتمال اینکه کسی از خطر آسیب ببیند یا محیط زیست و اموالی دچار صدمه گردد، ریسک اطلاق می‌شود.

ارزیابی ریسک

به فرایند کلی برآورد نمودن میزان ریسک و تصمیم گیری در خصوص قابل تحمل بودن ریسک، ارزیابی ریسک گفته می شود.

انواع روشهای ارزیابی ریسک:


روش (PHA (Preliminary Hazard Analysis


هدف این روش، شناسایی مناطق بحرانی در سیستم ،شناسایی نسبی خطرها و توجه به معیارهای طراحی ایمن است.در واقع این روش شناسایی خطرات اولیه میباشد که در آن از تجارب کامل ایمنی موجود استفاده شده است.

مزایا ی این روش عبارتست از:

-گزارشی از خطرات مهم سیستم وریسکهای متناظر آنها فراهم می کند .

-یک ارزیابی منطقی از نقاط ضعف سیستم درزمان مناسبی که اجازه کاهش ریسک در طراحی وجود دارد ارائه می دهد.

-یک تشریح ویک بازنگری نسبتا سریع از مهمترین ریسکهای مربوط به سیستم فراهم میکند .

و از محدویتها و معایب آن :

PHA قادر به ارزیابی خطرات ترکیبی یا نحوه بروز خطای همزمان نمی باشد بنابر این ممکن ارزیابی ریسک به روش HAZOP است یک نتیجه گیری غلط به صورت قبول ریسک کل سیستم به دلیل قابل قبول بودن ریسک خطر تک تک عناصر گرفته می شود.

اگر اهداف یا فازهای عملیاتی نامناسب یا ناکافی انتخاب شود ارزیابی دچار خطا خواهد شد از طرف دیگر اگر اهداف یا فازهای زیادی انتخاب شود ، سطح فعالیتها گسترده وهزینه بر خواهد شد.

روش HAZOP

این روش کیفی بوده و برای شناسایی ریسکهای بسیار خطرناک به کار میرود و همچنین از تیمی متخصص در همه علوم بهره گرفته میشود.
این روش برای سیستم های پیچیده مناسب بوده و سخت افزار سیستم را به گونه ای جامع بررسی مینماید نتایج حاصل نیز بسیار مفصل و دقیق هستند.

مزایای این روش عبارتست از:

-یک روش سخت افزاری جامع وفراگیر می باشد

-برای سیستمهای پیچیده خوب جواب می دهد

-نتایج دقیق فراهم می کند

-وقت گیر وزمانبر

-هزینه اجرای آن زیاد است

-روش خسته کننده ویکنواختی می باشد

-عیبهای چندگانه وچند مرحله ای مورد بررسی قرار نمی گیرد

روش چه میشود اگر ( WHAT IF METOD)

در این روش با پرسش نتایج حاصل از وقوع یک رویداد مشخص ریسکها شناسایی شده و روش های کنترل پیشنهاد میگردد.
مزایای این روش به شرح زیر است:

-توان ارائۀ ارزیابی های کیفی بالاتر از آنچه که اکنون موجود می باشد.

-حفظ و حتی مبادلۀ دانش تخصصی در خصوص مکانیسم های شکست و آسیب پذیری را امکان پذیر می سازد.

-ابزار مورد نظر جهت تحقق این روش در ارزیابی در حال تکامل است.

و از معایب این روش:

-تکنیک فوق الذکر صرفاً به کارگیری پرسنل آشنا به سخت افزار را می طلبد.

-حمایت اتوماسیون برای این روش یک ضرورت است.

روش آنالیز خطر و تاثیرات آن FMEA

-متدولوژی یا روشی است سیستماتیک که به دلایل زیر به کار می رود:

-شناسایی و اولویت بندی حالات بالقوه خرابی در یک سیستم، محصول، فرایندو یا سرویس

-تعریف و اجرای اقداماتی به منظور حذف و یا کاهش میزان وقوع حالات بالقوه خرابی

-ثبت نتایج تحلیل های انجام شده به منظور فراهم کردن مرجعی کامل برای حل مشکلات در آینده

چه وقت استفاده می کنیم:

-بهبود کیفیت، افزایش درجه اطمینان کالا و ایمنی محصولاتی که تولید خواهند داشت .

-کاهش زمان معرفی محصول به بازار.دیر رفتن محصول به بازار معمولا ناشی از بروز مسائل و مشکلاتی در مراحل نهایی طراحی و یا مراحل اولیه تولید است .اجرای FMEAبا شناسایی چنین مشکلاتی در مراحل آغازین کار از وقوع آنها جلوگیری میکند .

-نیاز به تغییرات ضروری در فرایند و یا محصول در زمان تولید انبوه کاهش می یابد .

-بهبود تصویر ارزیابی ریسک به روش HAZOP سازمان در نظر مشتری، چرا که مشتری عیوب کمتری را تجربه می کندو موجب افزایش رقابت پذیری سازمان در بازار می شود .

-کاهش هزینه های مرتبط با محصولات خراب و یا نامنطبق .

-رواج فرهنگ کارتیمی در درون سازمان .

ارزیابی درخت خطا FTA
در این روش یک وضعیت نامطلوب یا بحرانی در نظر گرفته شده سپس با توجه به محیط و عملکرد سیستم همه راه هایی که میتوانند سبب بروز آن وضعیت ناخواسته و نامطلوب شوند جستجو میگردد. در واقع درخت خطا یک مدل تصویری از خطا را فراهم میآورد.FTA یک مدل کیفی است که میتوان آنرا به شکل کمی اجرا نمود.

-ارزیابی احتمالات ترکیبات مختلف خطاها وعیوب داخل یک سیستم پیچیده را ممکن می سازد

-نقاط منفرد وخطاهای باعلل مشترک قابل شناسایی وارزیابی می گردد.

-ابزاری مفید برای شناسایی ریشه علتهای نقص تجهیزات می باشد.

-این اجازه را فراهم می آورد که تمرکز و توجه در یک زمان معطوف به یک نقص سیستم باشد.

-اگرخطاها با علل مشترک شناسایی نگردند درخت خطا دقیق نخواهد بود

-در هربار فقط یک رویداد نامطلوب در سطح سیستم آنالیز می شود بنابراین برای آنالیز ایمنی یک سیستم به انجام آنالیزهای درخت خطای متعدد نیاز می باشد

– انجام ارزیابی دقیق ممکن است به منابع وزمان قابل توجهی نیاز مند باشد

روش ارزیابی ریسک کنت مولبایر

مدل ارزیابی ریسک کنت مجموعه ای از قوانین و الگوریتم هایی است که ارتباط بین داده های جمع اوری شده و خطراتی که خط لوله را تهدید می نماید، بیان می کند. این روش از پنج فاز کلی تشکیل شده است که عبارتند از:

شاخص عوامل آسیب رسان ثانویه

شاخص بهره برداری نادرست

مزایای این روش به شرح زیر است:

-پاسخ سریعی را ارائه می نماید

-تحلیلی کم هزینه است

-جامع و فراگیر می باشد

-به عنوان یک ابزار حمایتی در تصمیم گیری ها جهت مدل تخصیص منابع عمل می کند.

-ارزشها با مقادیر را در زمان تعدیل ریسک تعیین کرده و مقرر می نماید.

-طیف وسیعی از اطلاعات را می توان در این روش لحاظ نمود.

ارزیابی خطرات نرم افزار SWHA

این روش خطاهای نرم افزاری را بررسی می نماید شامل:
خطاهای برنامه نویسان
خطاهای خصوصیات نادرست نرم افزار ناشی از عدم درک کامل سیستم از عملکرد آن

ارزیابی ریسک زیر سیستم (SSHA(Sub System Hazard Analysis


برای شناسایی خطرات ناشی از طراحی سیستم های بزرگ انجام میگردد.
خطاها ،نقص ها و تجهیزات ،نرم افزارها و خطاهای انسانی به صورت جداگانه یا همراه همدیگر بررسی میشوند.
معمولا این روش با توجه به پیچیدگی زیر سیستم توسط سازنده وسیله مذکور صورت میگرد.

ارزیابی ریسک به روش(SHA (System Hazard Analysis

این روش وضعیت ایمنی کل سیستم را ارزیابی میکند و خروجی و نتایج روش SSHA را جمع بندی میکند.
این روش در واقع ارتباط زیر سیستم ها را از لحاظ موارد ذیل بررسی مینماید.

میزان انطباق با معیارهای ایمنی
مجموعه ای از رویداد های خطرناک که سبب نقص میشود
روش SHA در برگیرنده خطرات کشف شده در SSHA ونیز توصیف این خطرات خواهد بود

روش O&SHA

بر خلاف اغلب روشها این روش با هدف شناسایی و ارزیابی خطرات محیط ،کارکنان، و روشهای انجام کار و تجهیزات به کار گرفته شده در سراسر عملکرد سیستم را بررسی می نماید. روش O&SHA خطرات ناشی از انجام فعالیت ها یا وظائف افراد را شناسایی ،ثبت و ارزیابی مینماید.

غفلت مدیریت و درخت ریسکMORT
این روش دو مفهوم را موردبررسی قرار میدهد که عبارتند از:
ریسکهای پذیرفته شده و سهل انگاری (غفلت)

روش Aden.S.L.J.Heat
یک فرم ساده با توجه به احتمال خطر و شدت خطر.

روش Kroner
شامل درجه بندی ریسک برای خطرات معین با ضرب شدت در تکرار خطر

روش William Fine
در این روش ریسک را تابعی از احتمال وقوع خطر ،پیامد ناشی از آن ومیزان تماس با خطرمیداندوپارامترهای اقتصادی نیز در آن آورده می شود

روش M.Toak
برای ارزیابی ریسک از دو عامل شدت آسیب ، احتمال آسیب استفاده میشود

روش Robert N.Anderso n
ارزیابی ریسک را بر اساس دو عنصر اولیه ریسک یعنی شدت آسیب واحتمال وقوع یک خطر بنا نهاده است که احتمال وقوع خطر بر اساس میزان تماس با خطر ،تعداد افرادیکه با خطر مواجهند،فاکتورهای محیطی وقابلیت اعتماد عملکرد ایمنی تعیین مینماید

روش یا الگوی سازمان HSE انگلستان
این روش شامل پنج مرحله است:
۱- شناسایی خطرات
۲- چه کسی وچگونه ممکن است آسیب ببیند
۳- ارزیابی ریسک ناشی از خطر
۴- ثبت یافته ها
۵- بازنگری ارزیابی

روش Rolin Geronsin
این روش نیز ارزیابی ریسک را فرآیند برآورد احتمال وقوع یک رویداد واهمیت یا شدت اثرات زیان آور آن در نظر میگیرند.

روش Sue cox وRobin Tait
ارزیابی ریسک را در دوبخش تجزیه تحلیل ریسک وارزشیابی ریسک در نظر میگیرند که ماتریس ارزیابی ریسک بر اساس پیامدو احتمال وقوع خطر استوار است.

روش Nick w.hurst
این روش ارزیابی ریسک را در قالب برآورد ریسک ارزیابی ریسک به روش HAZOP وارزشیابی ریسک مورد مطالعه قرار میدهد بطوریه در برآورد ریسک، بزرگی ریسک ودر ارزشیابی ، میزان اهمیت ریسک تعیین میشود.

روش Milery w.merkhofer,Vinceent T.Covello
فرآیند ارزیابی ریسک شامل ارزیابی آزاد سازی (عوامل ریسک)ارزیابی تماس ،ارزیابی پیامد وبرآورد ریسک میدانند.

روش Lars Harms Ringdahl
ارزیابی ریسک را تابعی از احتمال وقوع حادثه و پیامد ناشی از آن در نظر میگیرد وآنرا به صورت سه ارزیابی ریسک به روش HAZOP دسته ارزیابی غیر رسمی ، ارزیابی کیفی وارزیابی کمی تقسیم بندی میکند

دانلود رایگان مقاله ارزيابي ريسک به روش HAZOP درصنايع فرايندي (مطالعه موردي در واحد فورفورال پالايشگاه نفت پارس)

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد

بخشی از متن دانلود رایگان مقاله ارزيابي ريسک به روش HAZOP درصنايع فرايندي (مطالعه موردي در واحد فورفورال پالايشگاه نفت پارس) :

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

با توسعه صنایع و رشد تکنولوژی، مسئله ریسک در صنعت و تنوع خطرات بطور چشمگیری افزایش یافته است. در چند دهه ی اخیر وقوع حوادث هولناکی چون بوپال هندوستان،چرنوبیل اکراین و; توجه همگان را به صنایع شیمیایی و ریسک های گوناگون موجود در آن معطوف کرده است. دراین میان، متدولوژیها و ابزارهای بسیار ی جهت انجام آنالیز ریسک، برای پیشگیری از رخداد حوادث در صنایع شیمیایی بوجود آمده است،در بین روش های متعارف،روش HAZOP کاربردی ترین و قوی ترین روش برای شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک در واحد های فرایندی و صنایع شیمیایی میبا شد . در این مقاله ضمن پرداختن به چگونگی انجام مطالعه HAZOP در صنایع فرایندی، با توجه به گستردگی کارانجام شده به قسمتی از انجام مطالعه HAZOP در واحد فورفورال پالایشگاه نفت پارس اشاره میشود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.