نحوه محاسبه درآمد


مهدی مرادی مدیر موسسه سرمایگان

مالیات پزشکان چگونه محاسبه می شود؟

همه اشخاص و صاحبان مشاغل به استثنای اشخاص و ماوال معاف از مالیات باید مالیات بپردازند. اما در این میان پزشکان با توجه به میزان درآمد و نحوه کسب در آمد آنها همواره مورد توجه سازمان امور مالیاتی بوده و مقررات خاصی جهت پرداخت مالیات و نحوه محاسبه آن دارند.

مالیات پزشکان چگونه محاسبه می شود؟

پزشکان و دندان پزشکان و صاحبان فنون پزشکی که در استخدام بیمارستان های دولتی یا خصوصی بوده و در این رابطه حقوق دریافت می دارند باید مالیات بر درآمد حقوق بپردازند.

ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶، در تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق بیان داشته که: “درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون”.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در دپارتمان حقوق مالیاتی با در اختیار داشتن یک تیم متشکل از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی متخصص امور مالیاتی آماده ارائه خدمات در زمینه دعاوی مالیاتی به مودیان محترم می باشد.

مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی

منظور از درآمد مشاغل پزشکی در این بخش، درآمدی است که پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی از طریق اشتغال به حرفه تخصصی خود کسب می کنند. فرضا پزشکی که داری مطب است و یا دکتر داروساز که داروخانه تاسیس کرده است و از این طریق درآمدی تحصیل می کند می بایستی مالیات آن را به دولت بپردازد.

به موجب مقررات مندرج در فصل چهارم قانون مالیات های مصوب سال ۱۳۶۷ صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه و همچنین صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آن ها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی و هم چنین پزشکان و دندان پزشکانی که دارای مطب هستند، مکلف می باشند اظهار نامه مالیاتی مربوط به درآمد مشاغل خود را در یک سال مالیاتی منتهی تا آخر تیر ماه سال بعد با تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی به دفتر ممیزی مالیاتی که مامور وصول مالیات این گونه مشاغل است تسلیم و بر اساس آن مالیات متعلقه را به پردازند.

مالیات بر درآمد پزشکان

توضیحات تکمیلی درباره ی دفتر قانونی

دفتر قانونی که دارندگان مشاغل پزشکی مکلف به تنظیم و نگهداری آن هستند به “دفتر درآمد و هزینه” معروف است که می بایستی قبل از شروع هر سال آن را تهیه و به مهر و امضا (پلمپ) حوزه مالیاتی مربوطه برسانند.

دفتر باید مرتب و بدون تراشیدگی و قلم خوردگی تحریر گردد و در صورت بروز اشتباه تصحیح آن بلااشکال است.

درآمد روزانه ممکن است به طور تفکیک یا یک جا، در دفتر ثبت گردد ولی تعداد مراجعین پولی و مجانی، عیادت در منزل یا بیمارستان ها- زایمان- تعداد بیماران قراردادی از قبیل بیمه و غیره به ترتیب عناوین مذکور باید ثبت گردد.

کلیه هزینه های از قبیل آب و برق و تلفن و کرایه محل و … باید متکی به اسناد و مدارک بوده و به طور روزانه و به تفکیک در دفتر ثبت شود. تاخیر ثبت هزینه ها در دفتر به مدت متناسب و موجه قابل قبول خواهد بود.

تشخیص علی الرأس مالیات

هرگاه مؤدی مالیات به تکالیف قانونی خود در خصوص تنظیم دفتر و تقدیم اظهار نامه در مواعد مقرر در قانون عمل نکند، مالیات وی راسا از طرف حوزه مالیاتی مربوطه احتساب و به وی ابلاغ می گردد تا نسبت به پرداخت آن اقدام کند. مطابق ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۷، در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی به طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد:

۱- در صورتی که تا موعد مقرر حساب در آمد و هزینه تسلیم نشده باشد.

۲- در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی مامور تشخیص مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید.

هرگاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جز هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.

۳- در صورتی که دفاتر اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ممیز و تایید سر ممیز مالیاتی غیر قابل قبول برای رسیدگی تشخیص شود یا به علت عدم رعایت مقررات قانونی، مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی به مودی کتباً ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیئتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی احاله گردد.

نکات تکمیلی راجع به مالیات نحوه محاسبه درآمد علی الرأس و شیوه تشخیص درآمد پزشکان توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی

در موارد تشخیص علی الراس، ممیز مالیاتی با توجه به قراین و دلایلی که به دست می آورد می بایستی میزان درآمد را راساً مشخص کند و بر اساس آن و با توجه به ضرایب مالیاتی میزان مالیات متعلقه را معین نماید.

عملکرد فعلی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین درآمد پزشکان عبارت است از مراجعه بدون اطلاع قبلی در روزهای مختلف سال به مطب جهت تعیین تعداد بیماران، استعلام از بیمه خدمات درمانی و ارتش و بیمارستان های مختلف در مورد دستمزدهای پرداختی پزشکان و همچنین مقایسه با درآمد سال های قبل.

نحوه احتساب مالیات در تشخیص علی الرأس

پس از آن که درآمد سالیانه به طریق فوق الذکر محاسبه شد، با توجه به ضریب مالیاتی، مالیات متعلقه مشخص خواهد شد.

طبق ماده ۱۵۴ قانون مالیات های مستقیم، برای تعیین ضرایب مالیات پزشکان، هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده نظام پزشکی تشکیل می شود و ضریب مالیات تهران را مشخص و اعلام می دارد و بر مبنای آن مالیات پزشکان در تهران اخذ خواهد شد.

ضریب تعیین شده برای تهران به شهرستان ها هم ارسال خواهد شد و در هر شهرستان در کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک ملی ایران و نظام پزشکی، موضوع مطرح مس شود. در صورتی که کمیسیون هر شهرستان ضریب تعیین شده در تهران را قبول کند آن را مبنای اخذ مالیات قرار خواهد داد و در صورتی که ضریب را قبول نکند دلایل خود را و همچنین ضریب پیشنهادی را به مرکز اعلام خواهد کرد و در صورتی که نظر کمیسیون به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد مراتب به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اعلام می گردد تا بر آن مبنا در شهرستان عمل شود.

در انتها به مرور زمان مالیاتی می‌پردازیم.

مرور زمان مالیاتی

به موجب ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، اگر مودی از تسلیم اظهار نامه مالیاتی امتناع ورزد و از طرف حوزه مربوطه نیز مالیات وی علی الراس تعیین و تشخیص نشود، مدت مرور زمان مالیاتی سه سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن سه سال مالیات قابل مطالبه نخواهد بود مگر این که ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیاتی صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور در فوق، برگ تشخیص صادر شده به مودی ابلاغ شود.

در پایان شایان ذکر است برای مشاوره راجع به مالیات بر ارزش افزوده و مسائل حقوقی مرتبط با آن، با موسسات حقوقی و وکلای متخصص در زمینه حقوق مالیه عمومی، در ارتباط باشید و از آنها مشورت کسب نمایید.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در دپارتمان حقوق مالیاتی با در اختیار داشتن یک تیم متشکل از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی متخصص امور مالیاتی آماده ارائه خدمات در زمینه دعاوی مالیاتی به مودیان محترم می باشد.

فیلم آموزش نحوه محاسبه مالیات عیدی و مزایای پایان سال بر اساس مجموع درآمد

فیلم آموزش نحوه محاسبه مالیات عیدی و مزایای پایان سال بر اساس مجموع درآمد

چرا فراگیری مهارت محاسبه مالیات عیدی و مزایای پایان سال بسیار مهم است؟

تکنیک ها و آموزش های فنی نحوه محاسبه مالیات بصورت مجموع درآمد

مدت زمان ویدیو : 2 ساعت کاملا کاربردی و با آخرین تحولات و قوانین و مقررات مالیاتی

ارایه دهنده : مهدی مرادی مشاور رسمی مالیاتی و مدیر موسسه سرمایگان

چگونه مالیات عیدی و مزایای پایان سال را بر حسب مجموع درآمد محاسبه کنیم؟

آیا پاسخ این سوالات را می دانید؟

1.چگونه مالیات عیدی و مزایای پایان سال را به درستی محاسبه کنیم؟

2.چرا بعضی از حسابداران مالیات عیدی و پاداش را درست محاسبه نمی کنند؟

3.نحوه صحیح محاسبه عیدی سالیانه چگونه است؟

4.چگونه تسویه حساب کارکنان را در پایان سال انجام دهیم؟

5.چگونه ذخیره و بازخرید مرخصی کارکنان محاسبه می شود؟

6.چگونه ذخیره و بازخرید مزایای پایان خدمت محاسبه می شود؟

7.تبعات مالیاتی ذخیره مرخصی و مزایای پایان خدمت چیست؟

8.آیا می توان برای کارکنان با قرارداد موقت ذخیره مرخصی محاسبه کرد؟

9.آیا تعدیل مزایای پایان خدمت برای کارکنان با قرارداد موقت در پایان دوره خدمت قانونی است؟

مطالب این ویدیو کاملا جدید و متفاوت است و تا به حال در هیچ آموزشی ارائه نشده است.

در این ویدیو دو ساعته مهدی مرادی مدرس و مشاور رسمی مالیاتی و حسابداری به حسابداران و حسابرسان یاد می دهد به صورت درست و اصولی مزایای پایان سال کارکنان را محاسبه کنند.

با شرکت در این ویدیو قادر خواهید شد مزایای پایان سال کارکنان را درست و اصولی محاسبه کنید.

چرا فراگیری مهارت محاسبه مالیات عیدی و مزایای پایان سال بسیار مهم است؟

حتما متوجه شدید که بعضی از حسابداران در شرکت ها و موسسات جایگاه خیلی خوبی دارند.اگر حسابداری را با تجربه و مسلط می دانید،احتمالا شاهد بودید که نتایج خوبی را کسب کرده است.

موفقیت و پیشرفت در حسابداری بدون تسلط به مهارت های مالیاتی امکان پذیر نیست!

پس اگر بتوانیم در مباحث مالیاتی مسلط و امور مالیاتی را به درستی اجرا کنیم،رشد ما خیلی سریع تر می شود.

هرچه زودتر در امور مالیاتی مسلط شوید تا به موفقیت بزرگتر برسید.

آیا در این ویدیو تکنیک ها و آموزش های فنی ارائه می شود؟

بله در این ویدیو بطور اصولی نحوه محاسبه مالیات و مزایای پایان سال در محیط Excel عملیاتی با نمونه های واقعی متعدد یاد داده می شود

آموزش مالیات در خصوص آموزش نحوه محاسبه مالیات حقوق و عیدی و پاداش پایان سال ،برای دارندگان کسب وکار و اشخاص حقوقی کمک می کند تا از پرداخت مالیات مضاعف و جرایم مالیاتی جلوگیری شود.

هم اکنون آموزش مالیات برای شرکت کنندگان دوره های کارآموزی حسابداری و دارندگان شرکت حسابداری و مشاوره مالیاتی و مشاور مالیاتی به شدت لازم و ضروری است.

آموزش مالیات باعث می شود، حسابداران و دارندگان کار و کسب و فعالان عرصه اقتصادی در خصوص قوانین و مقررات مراحل رسیدگی مالیاتی اطلاعات کافی کسب کنند.

مبانی قانونی پرداخت عیدی و مزایای پایان سال چیست؟

در این ویدیو مبنای پرداخت عیدی و مزایای سنوات خدمت و مزایای مرخصی در جهات مختلف بررسی و آموزش داده می شود.

مطمئن باشید در صورتی که مالیات عیدی و پاداش و مزایای پایان سال درست و مطابق با قوانین مالیاتی انجام شود. درآنصورت نتایج خوبی شامل حال کارکنان ، شرکت و حسابدار خواهد شد.

مزایای داشتن مهارت محاسبه مالیات عیدی و پاداش

تسلط به نحوه محاسبه مالیات عیدی بر اساس مجموع درآمد و نحوه تسویه حساب کارکنان در پایان سال باعث افزایش شایستگی واعتماد به نفس حسابدار می شود.

هم اکنون فراگیری فرایند محاسبه مالیات عیدی و پاداش و مزایای پایان سال کارکنان برای کلیه حسابداران ، حسابرسان و شرکت کنندگان کارآموزی حسابداری و مدیران و کارکنان شرکت حسابداری و موسسات خدمات حسابداری امری ضروری و مورد نیاز است.

موفقيت در فرایند محاسبه مالیات عیدی بصورت مجموع درآمد بستگي به اين دارد که شما تاچه حد از قبل آماده اید.

بارها گفته ام و بازهم می گویم حسابدارانی که از دانش و معلومات حسابداری و مالیاتی خوبی برخوردارند نسبت به سایر حسابداران ،درآمد و جایگاه شغلی بهتری دارند.

آگاهی از نحوه محاسبه مالیات عیدی بر اساس مجموع درآمد

حسابداران با آگاهی از نحوه محاسبه صحیح عیدی و مالیات عیدی و مزایای پایان سال و آگاهی از قوانین و مقرات مربوطه بهتر می توانند ،از حقوق کارکنان و شرکتها محافظت کنند.

آگاهی از چگونگی نحوه محاسبه مالیات عیدی باعث خواهد شد خیلی از کسانی که مشمول مالیات نمی شوند مالیات اضافی پرداخت نکنند.

حتما می دانید یک از وظیفه حسابداران جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف و جرایم مالیاتی در شرکتها و موسسات است.

به همین منظور تصمیم گرفتیم که با آموزش مالیات ،نحوه محاسبه مالیات عیدی و مزایای پایان سال و مالیات آنها را به اعضای گرامی سایت سرمایگان نحوه محاسبه درآمد و سایر علاقمندان تقدیم نماییم.

دعوت از حسابداران و مدیران به فراگیری نحوه محاسبه مالیات عیدی و مزایای پایان سال

مدت زمان : 2 ساعت کاملا کاربردی و با آخرین تحولات و قوانین و مقررات مالیاتی

ارایه دهنده : مهدی مرادی مدیر موسسه سرمایگان مشاور رسمی مالیاتی

مهدی مرادی مدیر موسسه سرمایگان

-مدرس(درس نرم افزارهای حسابداری پیشرفته وکاربرد رایانه درحسابداری) دردانشگاه

–30 سال سابقه حرفه ای در سطوح مختلف حسابداری و حسابرسی

-موسس و مدیر سایت سرمایگان ،سایت تخصصی کارآموزی حسابدارحرفه ای و مالیاتی پیشرفته و مطالب کاربردی حسابداری

-سابقه مدیریت مالی و فعالیت در شرکتهای تولید قطعات خودرو ،پتروشیمی،نساجی،پیمانکاری ،غذایی ودام وطیور وخدماتی و موسسات حسابرسی

-مشاور و مجری پروژه های بزرگ مالی در شرکتهای تولیدی ،بازرگانی وپیمانکاری و خدماتی

-مبتکر و طراح و مجری بیش از ۱۵ کارگاه تخصصی حسابداری وتولید محتوی جهت کارگاه های ارتقاء مهارت وایجاد فرصتهای شغلی از سال ۱۳۸۶

-طراحی و تولید 7 محصول پرفروش خودکارآموزی حسابداری پیشرفته

-مدرس و مجری 43 دوره کارگاه جامع آموزش مالیات و مهارتهای مالیاتی پیشرفته پولساز برای بیش از 400 نفر از شرکت کنندگان

-مدرس و مجری 54 دوره کارگاه تهیه صورتهای مالی اساسی جدید با تجزیه و تحلیل

-تدریس دوره جامع آموزش مالیات و مهارتهای مالیاتی پیشرفته برای کارمندان واحد مالی روزنامه همشهری

-مشاور مالیاتی وحسابداری مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف

-تدریس دوره جامع آموزش مالیات و مهارتهای مالیاتی پیشرفته برای کارمندان واحد مالی گروه سرمایه گذاری بورسی با بیش از ۲۰۰،۰۰۰ نفر سهامدار

-تدریس دروس مالیاتی در مرکز آموزش روزنامه دنیای اقتصاد

-ارایه سخنرانی آخرین تحولات مالیاتی برای شرکت کنندگان دوره بیزنس کوچینگ( آقای محمود معظمی )

-مشاور مالیاتی و حسابداری 20 شرکت فعال داخلی و خارجی با فعالیت تولیدی ،بازرگانی ،خدماتی و پیمانکاری و صادراتی با حجم فروش و ارایه خدمات بیش از 1000 میلیارد تومان و 1000 نفر کارکنان

-سخنران جلسات اصول موفقیت شغلی و ایجاد انگیزه دربازارکارحسابداری برای بیش از ۵۰۰۰نفر از دانش آموختگان حسابداری

-نویسنده کتاب ۲۱ مهارت استراتژیک حسابداری

-مولف کتاب ۱۱۰ ماده پرکاربرد قوانین مالیاتی ایران

-مولف کتاب جعبه ابزار مشاوره مالیاتی بزودی منتشر می شود.

-مشاور رسمی مالیاتی و عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

-عضو انجمن حسابداران خبره ایران از سال 1382

-مدرس کارگاه مجازی مباحث مالیاتی ۳۳ قسمتی برای مدیران تعاونی های سراسرکشور

سرفصل های فیلم آموزش نحوه محاسبه مالیات عیدی و مزایای پایان سال بروش مجموع درآمد

بررسی مبانی قانونی پرداخت مزایای پایان سال کارکنان

ماخذ پرداخت عیدی و پاداش و مزایای پایان چیست

بررسی مالیات و معافیت های عیدی و مزایای پایان سال کارکنان

بررسی معافیت مالیات عیدی کارکنان

کدامیک از کارکنان از پرداخت مالیات عیدی معاف هستند

بررسی اشتباهات حسابداران در محاسبه مالیات عیدی

محاسبه مالیات افرادی که چند ماهی از سال همکاری می کنند چگونه است؟

محاسبه مالیات عیدی بر اساس مجموع درآمد چگونه است؟

کار عملی محاسبه مالیات عیدی و مزایای پایان سال بصورت نمونه های محتلف

برای دریافت مشاوره مالیاتی و مشاوره حسابداری با ما با 09128451719 تماس بگیرید.

موسسه سرمایگان فعال در زمینه خدمات حسابداری ممتاز و کارآموزی حسابداری پیشرفته و آموزش مالیات کاربردی اوقاتی سرشار از موفقیت و برکت برای شما آرزو دارد.

نحوه محاسبه درآمد

در بحث محاسبه مالیات بر درآمد شرکت‌ها مطابق با قانون در بیشتر کشورهای دنیا دولت‌ها از افراد و شرکت‌ها بنابر مقدار درآمدی که به‌دست می‌آورند درصدی را به‌صورت تصاعدی به‌عنوان مالیات بر درآمد دریافت می‌کنند. منظور از تصاعدی این است که افراد با بالا رفتن مقدار درآمدشان، باید مالیات بیشتری را نسبت به افرادی که درآمد کمتری دارند پرداخت کنند. درسال 1812 جنگی اتفاق افتاد که به نحوه محاسبه درآمد منظور تامین هزینه‌های جنگی، اولین مالیات بر درآمد انجام گرفت. در اوایل قرن بیستم و پس از پایان یافتن جنگ، مالیات بر درآمد تبدیل به یک منبع درآمد برای کمک و تامین مالی به دولت‌ها شد. کشور ما قسمتی از درآمد مالیاتی خود را با قرار دادن مالیات بر درآمد شرکت‌ها و اشخاص حقوقی به‌منظور رهایی از اقتصاد نفتی تامین می‌کند.

منظور از اشخاص حقوقی چیست؟

تمامی نهادهای عمومی (که شامل احزاب، انجمن‌های حرفه‌ای، اتحادیه‌ها، مجامع صنفی) شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها که قانونی بوده و دارای مجوز باشند همچنین تمامی موسسه‌ها و شرکت‌ها و شعب مربوط به شرکت‌های خارجی که به‌وسیله اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شناسایی و ثبت شده باشند، همه این موارد به‌عنوان اشخاص حقوقی شناخته می‌شوند.

طبق قوانین مالیاتی، تمامی شرکت‌هایی که در اداره مربوط به ثبت شرکت‌ها ثبت شده‌اند باید مالیات پرداخت کنند و بی توجهی به این امر می‌تواند تبعات سنگینی مانند محرومیت در استفاده از مزایای قانونی و تسهیلات برای شرکت‌ها داشته باشد و باید به اجبار جرائم مالیاتی هم پرداخت کنند. اداره مالیات برای محاسبه کردن مالیات شرکت‌ها و یا اشخاص حقوقی و جریمه آن‌ها، اقدام می‌کند.

بررسی مقررات مالیاتی

مطابق با قوانین مالیاتی کشور ایران، برای تعیین نمودن مالیات شرکت‌ها، باید سال مالی آ‌ن‌ را با حساب کردن سود و زیان شرکت در یک سال مشخص کرد و پس از تعیین این امر، ترازنامه و اظهار نامه تنظیم می‌شوند که باید به اداره امور مالیات تسلیم شوند. مالیات مستقیم یکی از انواع مالیات‌هایی است که مطابق قوانین مالیاتی مهم‌ترین آن‌ها قوانین مربوط به مالیات مستقیم بوده که به درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی تعلق می‌گیرد. شرکت‌ها باید بعد از کسر نمودن معافیت‌ها از درآمد انتفاعی که دارند، مالیات بپردازند.

چه نوعی از درآمد اشخاص حقوقی مشمول مالیات می‌شود؟

درآمدهایی که به‌وسیله فعالیت انتفاعی (بنگاه‌های دولتی یا خصوصی که فعالیت مالی و تجاری انجام می‌دهند) و دیگر اشخاص حقوقی که با استفاده از منابع مختلف در داخل کشور و یا خارج از کشور به‌دست می‌آیند و همچنین مجموع درآمدی که شرکت‌ها کسب می‌کنند، پس از محاسبه زیان‌های ناشی از منابع غیرمعاف و کسر نمودن معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که مطابق با مقررات قانون یاد شده دارای نرخ جداگانه‌ای است، شامل نرخ بیست وپنج درصدی مالیات می‌شوند.

درصورتی‌ که اشخاص حقوقی ایرانی باشند و هدف از تاسیس آن‌ها فعالیت‌های تجاری و تقسیم سود نباشد ولی در شرایطی فعالیت انتفاعی انجام دهند از منبع کل درآمد ناشی از فعالیت انتفاعی آن‌ها مالیات گرفته می‌شود.

موسسه‌های مقیم خارج از ایران و اشخاص حقوقی خارجی، با انجام فعالیت‌هایی به شکل مستقیم مانند کارگزار، شعبه و.. یا به‌وسیله نمایندگی در کشور ایران انجام می‌دهند و یا با واگذار کردن امتیازها و انتقال دادن دانش فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی ازایران سودهایی را کسب می‌کنند و بر طبق قانون مالیات، مشمول مالیات بهره‌برداری از سرمایه در ایران شده و باید مالیات را به نرخ یاد شده بپردازند.

اشخاص حقوقی که چه ایرانی باشند،چه خارجی، در زمان محاسبه مالیات بر درآمد آن‌ها، مالیات‌هایی که قبلا پرداخت کرده‌اند را با توجه به قوانین مربوط به مالیات، از مالیاتی که به آن‌ها تعلق گرفته است کم خواهد شد و مبلغ اضافه‌ای که پرداخت شده است به آنان پس داده می‌شود.

در ضمن اشخاص حقوقی با تسویه بدهی مالیاتی مربوط به سال‌های گذشته و ارائه نمودن اظهارنامه مالیاتی، سالی که در آن قرار دارند (سال جاری) در مدت زمان اعلام شده از طرف سازمان امور مالیاتی، در ازای افزایش درآمد ابزاری آنان به میزان 10درصد که مشمول مالیات به اندازه یک واحد درصد و تا حداکثر میزان پنج واحد درصد از درآمد ابزاری که سال‌های قبل انجام داده‌اند، مشمول مالیات بوده کاهش پیدا می‌کند.

در قانون مالیات اشخاص حقوقی چه وظایف و تکالیفی بر عهده دارند؟

محاسبه مالیات بر در آمد

ارائه نمودن لیست حقوق بگیران:

مطابق ماده ( 85 قانون مالیات‌های مستقیم) اشخاص حقوقی با محاسبه مالیاتی که به حقوق کارمندان تعلق می‌گیرد باید آ‌ن‌ را از حقوق کارکنان خود کم کند و در آخر ماه با دریافت نمودن فیش پرداخت مالیات به‌وسیله سایت دارایی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند و نیز در مورد حقوق و درآمدی که به افرادی به غیر از کارکنان خود با عنوان حق التدریس، حق تحقیق، حق پژوهش وحضور در جلسات پرداخت می‌نماید در هنگام پرداخت باید مالیات مقطوع را به میزان ده درصد از حقوق آنان کم نموده و به سازمان امورمالیاتی تاپایان زمان تعیین شده پرداخت کنند.

پلمپ نمودن دفاتر قانونی:

اشخاص حقوقی باید نسبت به پلمپ دفاتر قبل از شروع سال مالی جدید اقدام نمایند. که انجام این‌کار قبلا به‌وسیله اداره ثبت شرکت ‌ها و اخیرا توسط اداره پست انجام می‌شود. به‌عنوان مثال برای عملکرد سال 1400 پرداخت کنندگان مالیات باید تا پایان سال99 نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمایند.

مالیات بر درآمد و نحوه محاسبه آن 26 آذر, 1400

مالیات بر درآمد

همه چیز درباره مالیات بر درآمد مشاغل سال 1400

مالیات بر درآمد مشاغل یعنی هرگونه درآمد افراد ایرانی و غیرایرانی در کشور مشمول مالیات است. حتی اگر شخص حقیقی باشید نیز به فراخور نوع شغل و درآمدتان تحت شرایط این قانون قرار می‌گیرید.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد و حقوق سال 1400

مالیات بر درآمد مشاغل سال 1400 بر اساس مقدار سود کسب شده در آن واحد شغلی در طول یک سال جمع می‌شود. منظور از سود کسب‌شده یعنی:

جمع هزینه‌ها – جمع درآمده. از جمع سود به دست امده طی سال مبلغی به عنوان معافیت سالانه مالیات مشاغل یا همان معافیت ماده 101 کسر خواهد شد و مابقی آن در نرخ مالیاتی مشاغل ضرب می‌شود که میزان مالیات به‌دست می‌آید

معافیت مالیات بر درآمد مشاغل چقدر است؟

هر سال مبلغی تحت عنوان معافیت سالانه مالیات مشاغل در بودجه سالانه کل کشور لحاظ می‌شود. این رقم برای سال 1400 معدل 36 میلیون تومان تعیین شده است. این نکته قابل ذکر است که هر شخص حقیقی تنها می‌تواند یک‌بار از معافیت سالانه استفاده کند.در ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، مشاغل با توجه به نوع و میزان فعالیت خود به 3 گروه کلی دسته‌بندی می‌شوند.

مشاغل گروه اول

درآمد ابرازی اظهارنامه عملکرد 2 سال قبلش یا آخرین درآمد قطعی‌شده آنها بیش از 55 میلیارد ریال باشد.

درآمد ابرازی اظهارنامه عملکرد 2 سال قبل به این معناست که به‌عنوان مثال درآمد ابرازی اظهارنامه عملکرد سال 97 اگر بیشتر از 55 میلیارد ریال باشد در سال 99 گروه اول خواهد بود.

مشاغل گروه دوم

واردکنندگان و صادرکنندگان انواع کالا

صاحبان بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی

صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌ها و مراجع معتبر

صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع مرتبط

صاحبان صرافی‌ها که شامل مالیات بر درآمد می شوند.

صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک و طراحی سیستم

صاحبان هتل‌های سه ستاره به بالا

صاحبان موسسات حمل‌ونقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی

ضابطه شناسایی مشاغل گروه دوم

مشاغلی که درآمد ابرازی اظهارنامه عملکرد 2 سال قبل‌تر یا آخرین درآمد قطعی‌شده آنها میانِ رده 18 تا 55 میلیارد ریال باشد.

مشاغل گروه سوم

مشاغل گروه سوم تعریف ساده‌ای در مالیات بر درآمد دارند. به این معنا که مشاغلی که در گروه اول و دوم قرار نگیرند در دایره مشاغل گروه سوم دسته‌بندی می‌شوند.

نرخ مالیات بر درآمد مشاغل چند درصد است؟

در ماده 131 قانون مالیات مستقیم شرح داده شده است. این نرخ پلکانی است و بر اساس درآمد شامل مالیات بر درآمد شما 15 یا 20 یا 25 درصد خواهد بود

محاسبه مالیات مشاغل به کمک نرخ ماده 131 به این شکل انجام می‌شود.

تا 50 میلیون تومان اول درآمد مشمول مالیات نرخ 15 درصد

تا 50 میلیون تومان دوم درآمد مشمول مالیات نرخ 20 درصد

باقیمانده درآمد مشمول مالیات با نرخ 25 درصد

مراحل تشکیل پرونده مالیاتی مشاغل

تشکیل پرونده مالیاتی

مشاغل و اصناف مختلف برای انجام وظایف مالیاتی خود باید پرونده مالیاتی تشکیل دهند. که پرونده مالیاتی در 2 مرحله تشکیل می شود 1 پرونده الکترونیک 2 پرونده فیزیکی دارد.

ابتدا باید ثبت نام الکترونیک انجام دهید و سپس با ارائه اسناد و مدارک پرونده فیزیکی را تکمیل کنید.

اشخاص جهت ثبت نام الکترونیک باید به سایت سازمان مالیاتی به نشانی tax.gov.ir و بخش ثبت نام الکترونیک مراجعه کنند.

در این بخش ابتدا پیش‌ثبت‌نام انجام می‌شود با اعلام کد ملی اعضاء یا شرکا و تایید شماره همراه پیش ثبت نام تکمیل شده، کد رهگیری پیش‌ثبت‌نام صادر و یوزر و پسور برای شریک اصلی فرستاده می‌شود.

در مرحله دوم باید وارد بخش ثبت‌نام شده و با استفاده از یوزر و پسورد دریافتی اطلاعات را تکمیل کرد.

تنظیم و ارسال مالیات حقوق

ساده شدن ثبت و حسابداری مالیات حقوق با نرم‌افزار

آموزش ثبت اظهارنامه مالیاتی مشاغل

اظهارنامه مالیات مشاغل به‌صورت الکترونیکی ارسال می‌شود و نیازی به مراجعه به اداره مالیاتی نیست. جهت انجام این کار باید وارد سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir شوید و از قسمت اظهارنامه الکترونیک، نرم‌افزار تحت ویندوز اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل را دانلود کنید و اطلاعات مالی خود را در آن به ثبت برسانید. البته پیش‌تر باید یوزر و پسورد را ضمن ثبت‌نام در سامانه به‌دست آورده باشید.

پیشنهاد می‌کنیم برای محاسبه بهتر دخل و خرج کسب‌وکارتان جهت محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل حتما از خدمات مالی سپیدار استفاده کنید.

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق واگذاری محل

علی-رفیعی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاورحقوقی-قبول-وکالت-و-مشاوره-در-دعاوی-حقوقی،-کیفری-و-خانواده-علایم-تجاری-و-طرح-صنعتی

"شورایعالی مالیاتی "
گزارش شماره 4103-5/30- مورخ 13/12/70دفترفنی مالیاتی درخصوص نحوه محاسبه درآمدمشمول مالیات حق واگذاری محل درمواردی که بموجب قرادادمنعقده بین متعاملین انتقال گیرنده تعهدپرداخت مالیات رانموده است عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند3ماده 255ق .م .م مصوب اسفندماه 1366درهیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح وبشرح آتی مبادرت به صدوررای گردید.
رای اکثریت :
بطورکلی نظربه اینکه مستندابه بند2و3و4و5 ماده یک قانون موصوف اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات مربوط مشمول مالیات شناخته شده اند،بنابراین قطع نظرازاینکه مالیات ازچه محلی و توسط چه شخصی پرداخت می شود،مطالبه مالیات بایدازصاحب درآمدبعمل آید،حال درمواردی که خریدارتعهدپرداخت مالیات رانموده است مورداز مصادیق ماده 10قانون مدنی (قراردادخصوصی بین اشخاص )بوده وتاجائی که مغایرموازین قانونی نباشدبین متعاملین معتبراست ،اماازنظرمحاسبه درآمدمشمول مالیات چنانچه قراردادموردقبول ماموران تشخیص واقع شود، چون علی القاعده مالیات به درآمدتحصیل شده تعلق می گیردحکم منطقی وقانونی این است که شخص مشمول مالیات ،مالیات متعلقه راازدرآمدمشمول مالیات پرداخت نماید.ودرموضوع موردبحث ازحیث تطبیق بامقررات باعنایت به حکم مذکورواقعیت این است که انتقال دهنده درآمدی راکسب کرده است که مالیات آن کسرشده است (درآمدخالص ).بنابراین مامورین تشخیص ومراجع حل اختلاف بایدباتوجه کامل به مفادمدارک ماخوذه ورعایت سایرجوانب موضوع ،ازدریافتی انتقال دهنده مبالغ پرداختی وسایروجوهی راکه بایدطبق قانون موضوع شود،کسرنموده واگرباقمانده ای بودآن رادرآمدپس ازکسر مالیات منظوروبامراجعه به نرخهای مالیاتی مربوط مبلغ کل درآمدمشمول مالیات راتعیین نمایند.بنابرمواردفوق وازحیث وضوع مطلب به ذکرمثالی مبادرت می شود.
محمدتقی نژادعمران علی اکبرسمیعی محمدطاهر
مجیدمیرهادی علی اکبرنوربخش رضازنگنه
محمدعلی سعیدزاده
شخصی درسال 1368حق واگذاری مغازه ای رابه مبلغ 000/330/20ریال خریداری ودرسال 1369مبادرت به انتقال حق مذکوربراساس مدارکی که مورد قبول ماموران تشخیص قرارگرفته است به مبلغ 000/000/28ریال به دیگری نموده ودرمدارک مزبورانتقال گیرنده تعهدپرداخت مالیات راکرده است . درفرض مذکوربرای محاسبه درآمدمشمول مالیات بشرح زیرعمل می شود.
درآمدخالص پس ازکسرمالیات 000،670،7=000،330،20-000،000،28 که بامراجعه به نرخ مشخص می شودمبلغ واقعی (درآمدمشمول مالیات قبل ازکسر مالیات )000،000،12ریال می باشدکه مالیات آن معادل 000،330،4ریال (براساس نرخ ماده 131قبل ازاصلاحیه )می باشدودرحقیقت انتقال دهنده حق خودرابه مبلغ 000،330،32ریال واگذارنموده است .
بدیهی است رای فعلی ناظربه معاملات تاآخرسال 1370می باشدودرمواردی که حسب تحقیقات به عمل آمده مدارک ارائه شده یاماخوذبنابه جهات قانونی موردقبول مامورومراجع ذیصلاح واقعی نمی شود،دریافتی بابت حق واگذاری محل بایدباعنایت به سایرموازین قانونی ازطریق تحقیقات وجمع آوری اطلاعات تعیین ومبنای محاسبات لازم قرارگیرد.
باعنایت به قسمت اخیرتبصره 2ماده 73 قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه 1366،محول نمودن پرداخت مالیات به عهده خریدار(که معمولابا تنظیم وکالتنامه ،خریداردراین گونه معاملات ،مراجعه به واحدهاومراجع مالیاتی رانیزعهده دارمی شود)ازمصادیق بارزتحصیل امتیازتلقی می گرددو دریافت مقداری ازارزش حق واگذاری به پول نقددلیل برعدم دریافت امتیاز نمی باشد.لذادراین قبیل مواردبایدارزش حق واگذاری محل طبق مقررات مصوب اسفندماه 1345ازطریق برآوردارزش حق واگذاری محل وسیله مامورین تشخیص ذیربط تعیین گردد.
محمدرزاقی محمودحمیدی
"مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375
انتشارات فردوسی " صفحه 402-403
12اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.