ستاره های شمعدانی چیست؟


پرواز را بخاطر بسپار

ادامه ی شعر نشان می دهد که خواسته ی شاعر پنجره ای نیست که فقط خودش از آن ببیند و از آن بشنود. او پنجره ای می خواهد که از آنجا دیده شود، و از آنجا حرف هایش شنیده شود و از آنجا با او حرف زده شود. «در پناه پنجره بودن» که در انتهای شعرآمده است، به همین معنی است. (مثل کودکی که می خواهد مادرش سر پنجره باشد و مراقب باشد که کسی اذیتش نکند، و نیز مادری که به بچّه اش می گوید یک جایی بازی کن که پیش چشمم باشی.)

این پنجره در کجاست؟

شاعر فکر می کند که این پنجره

« مثل حلقۀ چاهی

در انتهای خود به قلب زمین می رسد

و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگ،»

پس برای او این پنجره در آسمان است و به تعبیر دیگر آسمانی است.

چرا شاعر فکر می کند حالا چنین پنجره ای برای او وجود ندارد؟

برای اینکه او فکر می کند که این پنجره

« دست های کوچک تنهایی را

از بخشش شبانۀ عطر ستاره های کریم

سرشار می کند؛»

در حالی که در ادامه ی شعر معلوم می شود که او دیگر دارنده ی آن دست های کوچک نیست؛ هر چند تنهایی را هنوز با خود دارد. او می گوید:

«من از دیار عروسک ها می آیم

از زیر سایه های درختان کاغذی

در باغ یک کتاب مصور

از فصل های خشک تجربه های عقیم دوستی و عشق

در کوچه های خاکی معصومیت،»

یعنی این که او دوران کودکی و تجربه ی نوجوانی را پشت سر گذاشته است، و حالا با این دست های بزرگ و بالغ شک دارد که چنین پنجره ای برای او باز شود؛ و یا بتواند چنین پنجره ای را باز کند. چرا؟ برای این که آن معصومیت کودکانه دیگر از دست رفته است. آن دست های کوچک، از آسمانِ شب «عطر ستاره های کریم»، یعنی نور را می گرفت و در روز برای گل های شمعدانی نور خورشید را به ارمغان می آورد؛ بنابر این نه آن دست های کوچک تنها می ماندند و نه گلهای شمعدانی غریب. البته دست های کوچک فقط نشانگر دست های کودکانه نیست. این دست ها که به سمت آسمان بلند می شوند، دست های نیازی هستند که با تواضع و حس کوچکی رو به کریم و مهربانی دراز شده اند.

امّا، این کسی که باید سر پنجره باشد، او را ببیند،حرف هایش را بشنود و با او حرف بزند کیست؟ آیا خورشید و ستاره ها هستند؟

فروغ در میانه ی شعرش در جایی می گوید:

«آیا من دوباره از پله های ستاره های شمعدانی چیست؟ کنجکاوی خود بالا خواهم رفت

تا به خدای خوب، که در پشت بام خانه قدم می زند

سلام بگویم؟»

بنابر این، این کسی که باید سر پنجره باشد، او را ببیند و حرف هایش را بشنود، همان خدایی است که در کودکی صدایش می کرد و بی جواب نمی ماند. نکته ی جالب این است که نور از اسماء الهی است. الله نورالسموات والارض(سوره ی نور آیه ی سی و پنجم) و همین نور است که از آسمان می آید و به قلب زمین می رسد. و کاربرد صفت کریم برای ستاره ها و صحبت از «مهربانی مکرر» یادآوری صفات دیگر خداست.

فروغ حس می کند بالا رفتن از پله های کنجکاوی برای رسیدن به خدا معصومیتی کودکانه می خواهد که حالا با او نیست. حتی این فکر که خدا «در پشت بام خانه قدم می زند» فکری کودکانه و معصومانه است. پیش از این او گفته بود:

«آیا زنی که در کفن انتظار و عصمت خود خاک شد جوانی من بود؟»

در این خط از جوانی ازدست رفته ی خود حرف می زند. در کفن انتظار و عصمت خود خاک شدن، شاید به معنی قربانی این دو خصوصیت خود شدن باشد( مثلاً به عنوان یک زن در خانواده و جامعه!) و شاید هم به این معنی باشد که آن جوانی و آن انتظار و عصمت ستاره های شمعدانی چیست؟ با هم مرده اند، و این فروغ و یا زن بالغ فکر می کند دیگر نه منتظر است و نه معصوم.

چرا فکر می کند که نه منتظر است و نه معصوم؟ برای صحبت کردن با خدا باید ابتدا منتظر پاسخی بود که باز هم فکر می کند با آن معصومیت از دست رفته انتظار بی جایی است. به همین خاطر در ادامه می گوید:

«حس می کنم که وقت گذشته است،»

چرا؟ برای این که با آن دست های کوچک بنظر می رسد که می شد این پنجره را با دعا باز کرد و از آسمان به زمین کشید تا «به سوی این مهربانی مکرر آبی رنگ» باز شود. امّا حالا دیگر اثری از آن اعتقاد و انتظار معصوم نیست. برای این که کسی منتظر است که معتقد است جواب دهنده ای وجود دارد و از او نبریده است و سرانجام جوابش را می دهد. «سلام گفتن» به «خدای خوب» نوعی توبه و بازگشت است و او حس می کند که برای این کار «وقت گذشته است.»

چه عواملی باعث شده است عصمت و انتظار او به خاک سپرده شود؟

فروغ شعرش را از خود شروع می کند، بعد به جامعه می برد، و سرانجام از جامعه بریده دوباره به خود بر می گردد. حرکت او از دعا با دست های کودکانه ای شروع می شود که حتی به فکر شمعدانی ها هم هست و درختانی را هم که نقاشی می کند برایش آن قدر واقعی هستند که زیر سایه ی آنها عروسک بازی می کند. به کوچه های خاکی معصومیت که پا می گذارد، در نخستین گام در جامعه میوه ای برای دوستی و عشقی که از خود بروز می دهد نمی بیند. دوستی و عشق از همان ابتدا عقیم می ماند. علتش را فعلاً نمی داند. هنوز کودک است. بعد به مدرسه های مسلول می رسد که درواقع بچّه ها در آن مسلول اند که نمی توانند خوب نفس بکشند. به همین خاطر اوّلین چیزی را که یاد می گیرند سختی و خشونت است. نوشتن حرف سنگ روی تخته سیاه یعنی همین. سنگ «حرف» نیست بلکه« کلمه» است، امّا حرفِ سنگ حرف خشونت است. کودک خشونت را یاد می گیرد و اوّل از همه، سنگ را به خود تخته سیاه می زند، و بعد از آن کودکی که پیش از این به فکر غربت شمعدانی ها بود و زیر سایه درخت نقاشی بازی می کرد با پرتاب سنگ باعث می شود سارها سراسیمه از روی درخت کهنسال پر بزنند و درخت غریب بماند. همین کودک کم کم حس می کند از نسلی است که مانند گیاهان گوشتخوار زندگی می کنند. گیاهان گوشتخواری وجود دارند که ابتدا مانند یک دفتر باز هستند و وقتی حشره ای رویشان می نشیند درجا بسته می شوند و آن را می خورند. دفتری که در دست دانش آموزی است که پروانه ای در آن مصلوب شده است، باعث می شود که آن کودک نیز به نوعی حس کند مانند گیاهی گوشتخوار است. واژه ی «مصلوب» که اشاره ای به «مسیحِ مصلوب» نیز هست، اوّلین فاصله ی بین کودک و خدا را نشان می دهد.این ها همه به خاطر تجربه ی آن عشق و دوستی عقیم در گذشته است. . برای بازگشت به خدا باید ابتدا به عشق بازگردد،برای همین است که می گوید:

«. باید. باید. باید.

دیوانه وار دوست بدارم.»

چه شد که از «عشق» فاصله گرفت؟

او می گوید:

«وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود

و در تمام شهر

قلب چراغ های مرا تکه تکه می کردند.

وقتی که چشم های کودکانۀ عشق مرا

با دستمال تیرۀ قانون می بستند

و از شقیقه های مضطرب آرزوی من

فواره های خون به بیرون می پاشید

وقتی که زندگی من دیگر

چیزی نبود، هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری

دریافتم، باید. باید. باید.

دیوانه وار دوست بدارم.»

چه کسانی اعتماد او را از بین بردند؟ در ادامه ی شعر از پیغمبرانی با تعبیر دیگری از آیه های مقدس حرف می زند که معلوم می شود در ستاره های شمعدانی چیست؟ تضاد با «خدای خوب» هستند.

و «ریسمان سست عدالت» در واقع ریسمان سست قوانینی است که برای اجرای عدالت با طنینی نادرست از آیه های مقدس نوشته شده است.

چراغ هایی که ازشان صحبت می کند، از جنس نوری هستند که در عطر ستاره های کریم و پرتو خورشید است؛ امّا حالا با آن پروانه ی مصلوب نمادین به دار آویخته شده است. دیگران با قوانین خشک و محدود کردن اعتقاد او، «چشم های کودکانه ی عشقِ» او را- و در اصل «چشمهای عشق کودکانه»اش را بستند. کودک با اعتقاد و اعتماد خود به خدا همه چیز از او می خواست، امّا حاصل این بی اعتمادی، به خون کشیده شدن آرزو های او بود. این چنین زندگی برای او بدون دوست داشتن « چیزی نبود، هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری.» پس دریافت که باید دوست بدارد. چه چیز را؟ به زبان ساده، عطر ستاره ها را، خورشید را، شمعدانی ها و درخت ها و پروانه هارا، یعنی همان کودکی و همان معصومیت و انتظار کودکانه را. یعنی خدا را. به همین خاطر دوباره به سمت پنجره برمی گردد و می گوید:

«یک پنجره برای من کافی است.

یک پنجره به لحظۀ آگاهی و نگاه و سکوت»

اگاهی از وجود کسی که به شما نگاه می کند و شما را در پناه خود دارد، باعث می شود دیگر حرفی برای گفتن نداشته باشید. ساکت می مانید. همه ی این حرف ها برای رسیدن به آن پنجره است.(گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم؟ غمم از دل برود چون توبیایی.)

اکنون شاعر انگار با این شعر سعی می کند «دیوار را برای برگ های جوان نهال قد کشیده ی گردو معنی کند.» این برگ های جوان می توانند خوانندگان جوانی باشند که دارند شعرش را می خوانند. انگار علاوه بر خودش به آنها هم می گوید:

«از آینه بپرس

نام نجات دهنده ات را»

یعنی خودت نجات دهنده ی خودت هستی؛ و یکباره حرف او از کودک و مدرسه و جامعه به کل جهان تعمیم پیدا می کند و می پرسد:

«آیا زمین که زیر پای تو می لرزد

تنهاتر از تو نیست؟»

و منظورش و جوابش این است که «هست،» و هنگامی که می پرسد:

«این انفجارهای پیاپی،

و ابرهای مسموم،

آیا طنین آیه های مقدس هستند؟»

از مضمون شعر بر می آید که می خواهد بگوید«نه، نیستند.» پیغمبران کاذب در این عصر هستند که تعبیرشان از آیه های مقدس رنگ آتش و خون گرفته است. شاعر به همه ی دنیا و انسان ها با این زبان توصیه می کند که

«ای دوست، ای برادر، ای همخون

وقتی به ماه رسیدی

تاریخ قتل عام گل ها را بنویس.»

تاریخ قتل عام گل ها از کی آغاز شد؟ بر پایه ی تصاویر خود شعر می توان گفت از وقتی که پنجره گم شد و گل های شمعدانی از نور خورشید بی نصیب ماندند و از خدا و آیه های مقدس فقط تعبیر غلطی از آن که بوی خون و قتل عام می داد باقی ماند. «رسیدن به ماه» رسیدن به انعکاس همان نور خورشید است، رسیدن به همان پنجره از منظری دیگر است.

وقتی که شاعر می گوید:

«همیشه خواب ها

از ارتفاع ساده لوحی خود پرت می شوند و می میرند»

به همان خواب های کودکانه که با خود اعتقاد و انتظار را می آوردند اشاره می کند. (از آن خواب هایی که شعر «کسی که مثل هیچ کس نیست» با آن آغاز می شود.) در بلوغ این خواب ها، ساده لوحانه به نظر می رسند و می میرند. امّا برای شاعر هنوز هم اثری کم رنگ از همان احساسات و عقاید باقی مانده است که می گوید:

من شبدر چهار پری را می بویم

که روی گور مفاهیم کهنه روئیده است.

شبدر گلی است که برایش ارزش کمتری قائل اند و از این نظر با مفاهیم کهنه تناسب دارد. امّا بوییدن آن یادآور عطر ستاره های کریم اوّل شعر است. مفاهیم کهنه ی خفته در گور، شاید همان عصمت و انتظاری باشد که با جوانی اش خاک شده است. و صفت کهنه را به این دلیل برای آنها می آورد که امروزه چنین تلقی ای از آنها وجود دارد؛ در حالی که خود او حس می کند با از دست دادنشان « وقت گذشته است.» وقت برای چه چیز گذشته است؟ شاید برای برگشتن و سلام گفتن به خدای خوب.

او می گوید:« حس می کنم که «لحظه» سهم من از برگ های تاریخ است.» شاید این «لحظه» یعنی لحظه ای از همان برگ های تاریخی که سرگذشت قتل عام گل ها در آن نوشته می شود. یعنی او (و کودکی اش) نیز یکی از همان گل های به قتل رسیده است. او دارای دو شخصیت متفاوت در این شعر است. شخصیت گلی که پرپر شده است، و شخصیت گل شبدر چهار پری که انگار روی گور همان گل روئیده است.حتی غریبه ی غمگین نیز خود اوست، هیچ جای شعر نشانی از کس دیگری غیر از خود او دیده نمی شود که تا این حد به او نزدیک باشد و نجات دهنده اش بشود. میزی که آن را «فاصله ی کاذبی» می نامد، شاید میز آرایشی است که خود را در آینه اش دست در گیسو می بیند. با آن تعبیری که از آینه و نجات دهنده دارد انگار به خودش می گوید:

«حرف به من بزن.»

حرف با خود، حرف با خدا نیز هست. وقتی که می پرسد:

« آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می بخشد

جز درک حس زنده بودن از تو چه می خواهد؟»

می خواهد بگوید که آن اُمید و انتظار به او برگشته است؛ و این خواست آن کسی است که زندگی و وجود را به او بخشیده است؛ و وقتی می گوید:

«حرفی به من بزن

من در پناه پنجره ام

با آفتاب رابطه دارم.»

نشان می دهد که پنجره ای را که می خواست، حالا بدست آورده است و با آفتاب از این طریق رابطه دارد و می داند از آنجا دیده می شود و کسی مراقبش است، چون «در پناه پنجره» است؛ و حرف هایش شنیده می شود و منتظر جواب است.

بذر گل ستاره ای دو رنگ صورتی

بذر گل ستاره ای دو رنگ صورتی

گل ستاره ای (cosmos) گل ستاره ای (Cosmos) گیاهی یکساله است و انواع چندساله آن هم وجود دارند. گل های ستاره ای در بسیاری از باغ های تابستانی دیده می شود که..

برای این که به تنوع مناظر باغ بیافزایند ظروفی با اشکال مختلف در نقاط متناسب باغ قرار می دهند که در آن گلدان های گل را می گذارند یا از آن ها به جای گلدان استف..

ابتدا باید دانست بذر گیاه موجود زنده‌ای است که برای ادامه زندگی خود به هوا نیاز دارد، پس باید بذری را که با زحمت بسیار تهیه شده را طوری نگهداری کرد که خواص..

بعضی از گل ها بعد از خشک شدن به همان شکل اولیه باقی می مانند که از آن ها دسته گل های خشک درست می کنند. در کشورهای متمدن و پیشرفته به گلکاری و نگه داری گل اهم..

به مناسبت روز پدر به تمامی سفارشات بذر گل تخفیف ۲۵ درصدی داده می شود. کد تخفیف: FATHERGIFT روز پدر روزی است که در آن برای پدرها جشن گ..

برای نمو و زندگی گیاه اصولا ده عامل مهم به این شرح لازم است: کربن، اکسیژن، هیدروژن، ازت، اسید فسفریک، پتاس، آهک، منیزیم، آهن و گوگرد. بین این عناصر سه تای آن..

کشت بذر گل ها و گیاهان یکساله تابع شرایط آسانی است، این بذرها را روی زمین یا باغچه می کارند و یا آن ها را نشا می کنند. فصل کاشتن بسته به مناطق مختلف از نیمه ..

همان طور که برای انسان و حیوان و هر موجود زنده نظافت یکی از عوامل مهم زندگی است، در گلکاری هم برای گیاهان و گل ها و هم برای لوازم و وسایل کار، نظافت و پاکیزگ..

گل ساعت (به انگلیسی Passiflora یا Passion) گل ساعت را گیاه شناسی که نام گذاری کرده به علت وجود رشته های نازک خار مانند میان گل، به ساعت تشبیه نموده و به ..

گل آزالیا (به انگلیسی Azalea) شکوفه های بوته آزالیا در بهار منظره بسیار زیبایی دارند. آزالیا را تقریبا می توان در هر باغی کاشت. با کاشت گل آزالیا، رنگ ها..

گل آویز (به انگلیسی Fuchsia) گل آویز یکی از انواع قابل توجه از تیره انوتراسه ها است و در حدود 60 نوع از آن دیده شده که همه آن ها دارای بوته های بزرگی هست..

گل هایی که در گلدان کاشته می شوند و در بالکن ها و حیات های نگهداری می شوند، تقریبا در هر رنگ و شکلی قابل تصور هستند. بسیاری از گل ها در گلدان ها عملکرد خوبی ..

گل صد تومانی (Peony ) گل صد تومانی یکی از گل های چندساله بسیار زیباست. گل صد تومانی دارای انواع زیادی می باشد که در ردیف اول باید گل صد تومانی درختی را ن..

گل شمعدانی (به انگلیسی Geranium) معرفی گل شمعدانی: گل دهی گل شمعدانی از اواسط بهار تا اوایل پاییز است. گل شمعدانی در رنگ های صورتی، بنفش، قرمز و سفید می ..

گل میخک (به انگلیسی Dianthus) گل میخک یک گل مناسب برای کاشت در گلدان می باشد. با این گل می توان فضای زیبایی را در خانه و بالکن به وجود آورد. گل میخک در ر..

گل گاردنیا (به انگلیسی Gardenia) گل گاردنیا یک گل سفید و با دوام است که عطر و بوی شیرینی دارد. گل گاردنیا در اشکال و اندازه های مختلفی وجود دارد ولی همیش..

گل لاله (به انگلیسی Tulip) گل لاله تا 30 سانتی متر می تواند بلند شود و در رنگ های صورتی، بنفش، قرمز، قرمز تیره، نارنجی ، زرد وجود دارد. گل لاله در اوایل ..

گل رز (به انگلیسی rose) بسیاری از گونه های گل رز می توانند در گلدان رشد کنند، شما می توانید یک گونه با رنگ و اندازه دلخواه خود که با فضای شما مناسب..

پنبه ( به انگلیسی Cotton ) پنبه گیاهی است که می توان آن را هم در زمین و هم در ظرف های باغبانی کاشت. پنبه یک گیاه چندساله است ولی معمولا به صورت سالانه رش..

گل نرگس (به انگلیسی Daffodills یا Narcissus) گل نرگس معمولا در بهار گل می دهد ولی بعضی از انواع گل نرگس مثل tazetta در پاییز گل می دهد. گل نرگس توس..

گل کوکب (به انگلیسی Dahlia ) گل کوکب یکی از بهترین گل ها برای کاشت در گلدان است و حداقل تا 30 سانتی متر ارتفاع دارد و انواع کوتاه برای کاشت در گلدان..

گل حنا (به انگلیسی Impatiens) گونه های بسیاری از گل حنا وجود دارد، اما انواعی که در بازار دیده می شوند از گونه های دورگه دوساله هستند (برخی از گونه های گ..

گل پامچال (به انگلیسی primrose ) گل پامچال در اوایل بهار گل می دهد و یکی از اولین گل هایی است که بعد از زمستان شکوفه می دهد. زمانی که گل پامچال در گ..

در اینجا سعی کرده ایم که چند روش ارزان و خلاقانه را برای زیباسازی باغ و حیاط منزلتان با شما در اشتراک بگذاریم. ایده ی داشتن یک محیط آرامش بخش در اطراف هر ..

تحلیل تکنیکال چیست _ چگونه در نمودار از آن استفاده کنیم

در این مقاله خواهیم پرداخت به این موضوع که تحلیل تکنیکال چیست و چگونه در نمودار از آن استفاده کنیم.

تحلیل تکنیکال یا تکنیکی Technical Analysis که بیش از دو قرن تاریخچه دارد جز اساسی ترین و مهمترین مبحث های بازارهای مالی است که روشی برای پیش بینی آینده قیمت نمودار بر اساس تاریخچه قیمت ، مطالعه و میزان حجم معاملات میباشد .

Technical Analysis در تمامی بازارهای مالی جهان از بورس اوراق بهادار ایران گرفته تا بازارهای فارکس و باینری آپشن کاربرد دارد و تقریبا تمامی معامله گران از همین روش توانسته اند موفقیت های بزرگی در این بازارها کسب نمایند.

از پایه گذاران این علم میتوان به آقای چارلز داو که بنیان گذار وال استریت است اشاره کرد هر چند شاخص میانگین صنعتی که ابداع کرد سالهای بعد توسط برخی معامله گران مورد انتقاد قرار گرفت ولی همچنان از روش های برتر در بازار سرمایه میباشد.

و اگر فرد تازه کاری هستید و قصد دارید جهت سرمایه گذاری و معامله کردن وارد بازارهای مالی شوید ، باید به علم تحلیل تکنیکال مسلط شوید در غیر اینصورت موفقیتی در بازارهای مالی برای شما نخواهد بود ، اگر بخواهیم مثالی در این رابطه بزنیم باید به خودروی بدون تایر اشاره کنیم ، تا هنگامی که خودرو بدون تایر باشد عملا ما را به هیج مقصدی نخواهد برد که در مورد بازارهای مالی ، تحلیل تکنیکال هم به همین اندازه اهمیت دارد.

بصورت کلی لازمه موفقیت و دوام یک معامله گر تسلطش بر تحلیل های تکنیکال میباشد که الگو های بسیار متفاوتی را شامل میشود که اگر به چند مورد از آنها تسلط کامل پیدا کنید و تمارین مستمری داشته باشید میتوانید براحتی بازارهای مالی را تحلیل کرده و از آن به نفع خود در جهت کسب سود استفاده نمایید.

تعریف کلی تحلیل تکنیکال

استفاده از دانش تحلیل در یک بازار جهت بررسی آن نشانگر این هست که افراد به جای توجه به خدمات و نوع کالا ، تمرکز و توجه خود را بر روی رفتار بازار گذاشته اند تا بتوانند در هنگام تشخیص تغییر روند در نمودار موقعیت های معاملاتی بسیار کم ریسکی را قبل از معامله گران دیگر شناسایی کنند و از این طریق سهم خود را از طریق تشخیص صحیح رفتار بازار بردارند.

تحلیل تکنیکال در بورس چیست

ابزارهای تحلیل تکنیکال چیست

همانطور که در وبسایت باینری آپشن جاب مشاهده کردید ابزارهای تحلیلی شامل اندیکاتور ها ، پترن ها و برخی از سیستم های ترید میباشد که سعی شده به نوبت به تمامی این موارد بپردازیم.

دلیل شکست اکثر معامله گران تازه کار اینست که فکر میکنند کسب درآمد از بازارهای جهانی صرفا طبق شانس پیش میرود و کسب درآمد از آن را به قمار یا شرط بندی تشبیه میکنند ، اما اگر واقعا این طرز فکر درست بود دیگر بازارهای مالی جهانی متوقف میشدند به این دلیل که دیگر معامله گری نبود که سرمایه خود را بر طبق شانس و اقبال در این بازارها واگذار کند .

اگر کمی مطالعه داشته باشید متوجه خواهید شد که در کشورهای نظیر انگلستان و آمریکا که مهد بازارهای مالی هستند موسسه هایی تشکیل شده اند تا ظرف کمتر از 6 ماه با آموزش های فشرده معامله گر تربیت کنند تا برای کشورشان ارز آوری داشته باشد .

در حال حاضر کشورهای زیادی هستند که از طریق همین بازارهای نظیر فارکس یا باینری آپشن در حال وارد کردن ارز به کشور خودشان هستند و اقتصادی روبه پیشرفت دارند . لذا خواهشی که از شما دارم این هست که اگر قصد دارید وارد این کسبوکار پر سود با درآمد میلیونی شوید بیشتر زمان خود را روی تحلیل کردن نمودار قرار دهید .

چند نمونه از روش های تحلیلی مثل خط روند ، خطوط حمایتی و مقاومتی افقی ، واگرایی ها ، شناخت پیوت ها ، الگوهای کندل استیک ، الگو های کلاسیک ، ابزارهایی مثل فیبوناچی که تقریبا در مورد تمامی آنها در سایت مقالات آموزشی نگارش کرده ایم.

 1. تاریخ در نمودار تکرار میشود (تمامی الگوها و اتفاقاتی که در یک نمودار در گذشته رخ داده است در آینده نیز رخ خواهد داد )
 2. مهمترین موضوع در بازارها قیمت نمودار میباشد.
 3. قیمت یک نمودار در جهت روند حرکت میکند.

تحلیل تکنیکال چه کمکی به ما میکند؟

تحلیل تکنیکال به ما کمک میکند:

 • بهترین و دقیق ترین نقاط را برای ورود و یا خروج یک سهم مشخص کنیم.
 • با احساسات و عواطف تصمیم نگیریم و از روی منطق و فلسفه معاملات خود را انجام دهیم.
 • جهت روند بازار را شناسایی کنیم.

مهم ترین شاخص ها در تحلیل تکنیکال:

تحلیل کنندگان تکنیکال انواع شاخص ها را مورد بررسی قرار میدهند ، که مهم ترین آن ها به شکل زیر می باشند:

 1. (Price Trends) روند قیمت ها در بازار
 2. (Types of chart patterns) انواع الگو نمودار ها
 3. (Volume and Momentum Indicators) حجم اندیکاتور ها
 4. (Oscillators) اسیلاتور ها
 5. (Moving Averages) میانگین متحرک
 6. (Support and Resistance Levels) سطوح حمایت و مقاومت

مهم ترین تکنیک و ابزار برای تحلیل تکنیکال نمودار یا Chart است ، نمودار ها تغییر قیمت در زمان را بیان میکنند. در پایین دو نمونه نمودار اصلی را مورد بررسی قرار میدهیم:

(candlestick chart) نمودار شمعدانی

نمودار شمعدانی شامل اطلاعت : اولین قیمت ، آخرین قیمت ، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در بازه زمانی می باشد.

فرق بین اندیکاتور و اسیلاتور در چیست

هر یک از شمع ها شامل دو بخش سایه و بدنه هستند ، سایه ها نشان دهنده تغییرات در یک زمان مشخص هستند و بدنه ممکن است توپر یا تو خالی باشد ، که تو پر بودن بدنه نشان میدهد قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین است ، در غیر این صورت نمودار به شکل توخالی نشان داده می شود.

اطلاعاتی که در این نمودار نشان داده می شود شبیه به نمودار قبل است ، تنها تفاوتی که دارد این است که اطلاعاتی مانند: سایه و بدنه ذر نمودار شمعدانی در این نمودار وجود ندارد بدلیل آنکه از این نمودار برای زمان های طولانی تر و از نمودار شمعدانی برای تصمیم مربوط به معاملات استفاده میگردد.

فرق بین اندیکاتور و اسیلاتور در چیست

دوستانی که مشکل مالی دارند و قصد دارند خیلی سریع از این کسب وکار به درآمد برسند توجه داشته باشند که هیچ معامله گری در جهان یکی دو هفته ای به تسلط نرسیده . در تمامی کسبوکار ها تا زمانی که به قلق های مربوط به آن مسلط نشوید و تجربه کافی بدست نیاورید موفقیتی هم بدست نخواهید آورد .

درآمد از فارکس بسیار لذت بخش و شیرین است چرا که با استفاده از دانش و مهارتی که کسب کردید میتوانید براحتی در مدت زمان کوتاهی سود های بسیار خوبی بدست آورید ، یکی از بهترین و با اعتبار ترین بروکر برای ایرانی ها بروکر آلپاری alpari میباشد که میتوانید آموزش کامل آن را در مقاله زیر مشاهده کنید.

در بازارهای مالی به هیچ عنوان عجله نکنید و منطقی باشید ، برای درآمدهای بالا وقت بگذارید تا تجربه شما زیاد شده و به درک نموداری برسید ، همچنین با توجه به تفاضل قیمت بسیار بین دلار و ریال ایران بهترین زمان است تا در بازار های فارکس فعالیت نمایید چرا که درآمدتان بصورت دلاری میباشد .

امیدواریم این مقاله دید مناسبی از تحلیل تکنیکال به شما داده باشد و ممتوجه اهمیت بسیار بالای آن شده باشید .

چگونه شمعدانی ها را هرس کنیم؟چه زمانی این کار را انجام دهیم؟ و بیشتر

اگر قصد خرید گیاه را داریم، باید تمام مراقبت هایی را که اینها نیاز دارند بدانیم، مانند شمعدانی هایی که نیاز به هرس خاص دارند، به همین دلیل است که از طریق این پست همه چیز مربوط به آن را خواهیم گفت. گل شمعدانی را هرس کنید و مراقبتی که این گیاهان نیاز دارند.

شمعدانی ها چیست؟

برای بسیاری از افراد، داشتن یک گیاه تزئینی در خانه تنها رفتن به مهد کودک برای خرید آن و بردن آن به خانه است، اما این تنها این نیست، زیرا داشتن یک گیاه در فضای باز در شرایط مختلف انواع باغ ها، بالکن ها یا تراس ها و سالم ماندن و سالم ماندن آن، ابتدا باید تمام اطلاعات لازم در مورد آن را بررسی کنیم، زیرا در برخی موارد ممکن است نیاز به مراقبت ویژه داشته باشند.

با نام علمی Geranium از خانواده Geraniaceae هستند و منشاء آن آفریقای جنوبی است، گیاهانی هستند که از آنجایی که گیاهان فضای باز هستند، بیشتر برای تزئین باغچه های خانه یا مکان هایی که می توان آنها را کاشت کرد، استفاده می شود. آنها حدود 200 گونه دارند و گل های این یکی زیبا با رنگ های چشمگیر هستند، در تابستان شکوفا می شوند و همچنین بسیار قوی هستند، اما همچنین گیاهانی هستند که شایسته مراقبت ویژه هستند.

شمعدانی ها را می توان به طور منظم تکثیر کرد، یعنی با کاشت بذر آن ها، البته می توان آنها را با قلمه زدن نیز تکثیر کرد که می تواند آسان تر و سریع تر باشد، علاوه بر این که تقریباً همیشه نتایج خوبی می دهد.

از جمله مراقبت هایی که شمعدانی ها سزاوار آن هستند، هرس آن در زمان مناسب است، زیرا اگر این کار انجام نشود، این گیاهان ساقه ای یا ترکش مانند می شوند که اجازه نمی دهد دوباره شکوفا شوند، به همین دلیل است که بسیار زیاد است. لازمه دانستن چه زمانی شمعدانی ها را هرس می کنید و چگونه این فرآیند باید انجام شود.

به همین دلیل هرس شمعدانی یک بار در سال بسیار ضروری است و برای دانستن زمان مناسب هرس ابتدا باید محل قرارگیری آن را در نظر گرفت تا سالم بماند و به تولید گل های زیبای آن ادامه دهد.

چه زمانی شمعدانی ها را هرس کنیم؟

آنها را باید در فصل پاییز پس از گلدهی و یا در فصول بهار، فقط در صورتی که محل یافتن آنها سرد است، هرس کرد، زیرا این گیاهان تحمل دمای سرد را زیاد ندارند، بنابراین اگر قرار بود این گیاه در اواخر فصل تابستان هرس شود. ، ممکن است برای فصل گلدهی بعدی وقت نداشته باشند خود را بازسازی کنند.

فصل گل شمعدانی را هرس کنید

همچنین این واقعیت وجود دارد که دمای پایین برگ های خود را پژمرده می کند، به همین دلیل است که شمعدانی ها باید در مکان هایی با دمای گرم ستاره های شمعدانی چیست؟ نگهداری شوند. هر گاه شمعدانی ها شاخه های خشک یا پژمرده ای دارند باید قبل از هرس آن ها را تمیز کرده و شروع به برداشتن ساقه ها کنیم، باید بدانیم که می خواهیم به گیاه خود چه شکلی بدهیم، یعنی اگر شمعدانی معلق یا گرد می خواهیم و هرس باید انجام شود. کامل باشد

البته همیشه باید گیاه را بررسی کنیم و با آن شاخه هایی که در شرایط نامناسب، شکننده یا مریض هستند شروع به هرس کنیم، سپس باید ساقه ها را از کناره ها جدا کنیم و در نتیجه شروع به دادن شکل دلخواه به آن کنیم، به این ترتیب مرکز آن. ساقه ها می توانند قدرت بگیرند تا دوباره شکوفا شوند.

چگونه شمعدانی ها را هرس کنیم؟

گیاهان شمعدانی باید هرس شوند تا سالم و متراکم بمانند و به شکوفه خود ادامه دهند، هرس شمعدانی و حذف شاخه های آن بسیار مهم است، زیرا با این کار این گیاه می تواند شاخه ها و گل های خود را تکثیر کند. برای دستیابی به نتایج خوب هنگام هرس شمعدانی، مراحل زیر باید دنبال شود:

 1. اولین قدم این است که گیاه را بررسی کنید و تصمیم بگیرید که به گیاه چه شکلی داده شود، بیضی، گرد یا آویزان باشد.
 2. سپس باید تمام شاخه هایی را که ضروری نیستند بردارید یا قطع کنید، همچنین همه آنهایی را که بیمار هستند یا همچنین آنهایی را که در وضعیت بدی به نظر می رسند، ببرید.
 3. همه باید حذف شوند انواع گلکه پژمرده می شوند، به این ترتیب ظاهر بهتری به آنها داده می شود و گل های جدید بیرون می آیند.
 4. در صورت تمایل به شمعدانی های جدید باید چند شاخه را تا حد امکان به ساقه اصلی برید و سپس در گلدانی بکاریم تا پیت سیاه مخلوط با 20 درصد پرلیت قرار دهیم و به این ترتیب فقط رشد می کنند. حداکثر در یک یا دو هفته

شمعدانی در گلدان

اینها گیاهانی هستند که می توان آنها را در گلدان نیز کاشت، البته باید با مراقبت های خاص انجام شود، مثلاً گیاه باید در جایی باشد که اشعه خورشید به مدت حداقل 9 ساعت در روز به آن برسد، گلدان باید زمینی که در آن زهکشی خوبی داشته باشد باید حاوی کود باشد تا به رشد خوب آن کمک کند، سپس باید سوراخ هایی به طول تقریبی 3 سانتی متر ایجاد کنید و بذرها را در هر کدام قرار دهید.

در صورتی که بخواهید قلمه بکارید یا شمعدانی ها را از گلدان به زمین منتقل کنید، سوراخ ها باید بیشتر باشد تا ریشه ها با یکدیگر له نشوند. اگر چیزی که می خواهید این است که شمعدانی را از یک گلدان به گلدان دیگر منتقل کنید، در هنگام انتقال باید مراقب باشید تا ریشه ها آسیب نبینند.

چگونه قلمه شمعدانی درست کنیم؟

برای ساخت قلمه شمعدانی و رشد سالم و قوی آن ابتدا باید از گیاه شمعدانی در شرایط بهینه نمونه برداری شود. مراحل ساخت قلمه شمعدانی به شرح زیر است:

 • با انتخاب ساقه یا ساقه های لازم برای قلمه شروع می شود، اینها نباید دکمه یا جوانه داشته باشند، به این ترتیب از آسیب رساندن به جوانه های گل که برای بدست آوردن آن هزینه زیادی برای گیاه داشته است جلوگیری می شود، مگر اینکه همه آنها دارای دکمه و دکمه باشند. چاره ای جز استفاده از آن وجود ندارد، اما بهتر است این کار را نکنید.
 • باید ابزارهای مورد استفاده را در نظر بگیرید، همیشه سعی کنید از درست بودن آنها اطمینان حاصل کنید، یعنی قیچی یا انبردست برای هرس شمعدانی قبل از برش ها بسیار تیز و استریل شده باشد.

شمعدانی های گلدانی را هرس کنید

 • لازم است که بالای زیر بغل دوم برش داده شود، برش نباید کاملاً مستقیم باشد، یعنی باید کمی تمایل به آن داده شود، زیرا این به بهبود بهتر گیاه کمک می کند.
 • باید تقریباً 15 سانتی متر بالای قلمه بگذارید و سپس بقیه را دور بریزید، همچنین باید تمام برگ ها را به جز دو برگ بالایی جدا کنید.

مراقبت اولیه از شمعدانی

مراقبت های اولیه ای وجود دارد که همه کسانی که گیاه شمعدانی در خانه دارند باید به آنها توجه کنند، چه گیاهی که از نهالستان خریداری شده باشد و چه از قلمه های شمعدانی. این مراقبت ها به شرح زیر است:

 • شمعدانی ها گیاهانی هستند که در برابر آب و هوای سرد و یخبندان مقاومت نمی کنند، برعکس باید روزانه حداقل 9 ساعت در روز آفتاب دریافت کنند، در جایی که مستقیماً آن را دریافت نکنند تا برگ هایشان نسوزد. روش گیاه شما می توانید قوی و سالم بمانید.
 • بیش از آبیاری گیاه باید آبیاری شود تا در فصل گرما کمی رطوبت حفظ شود، بدون افراط، یعنی خیس نشود.
 • این گیاهان باید ماهی یک بار کود دریافت کنند، علاوه بر آن در فصول گرم سال کمی بیشتر کود می دهند.
 • شمعدانی ها را باید سالی یک بار در فصل پاییز هرس کرد، این به گیاه برای شکوفه های بعدی کمک می کند.

محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

مسیر کامل مقاله: پست پست » پلانتس » چگونه شمعدانی ها را هرس کنیم؟چه زمانی این کار را انجام دهیم؟ و بیشتر

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

معامله‌گران بورسی، برای انجام معاملاتشان در طی روز، از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله‌ای استفاده می‌کنند. در این بین، کندل‌ها به این دلیل که به راحتی قابل استفاده هستند و نوسانات قیمت را بهتر پوشش می‌دهند، بسیار پرکاربردتر هستند.

کندل چیست؟

کندل استیک در لغت به معنای شمعدان است و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند.

بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد.

به بیان دیگر، از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) مورد توجه قرار می‌گیرند و انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جزیی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است.

این در حالی است که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولأ عملکرد مناسبی ندارند. نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند.

به همین دلیل است که کندل‌ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

اجزای نمودار شمعی

نمودار شمعی از دو بخش بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است. بدنه اصلی شمع نشان‌دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است و بخش دیگر شامل دو خط است که به سایه مشهور شده است. خط بالایی را سایه بالایی و خط پایینی را سایه پایینی می‌گویند.

دامنه نوسان سهم در طول دوره زمانی مورد داد و ستد توسط سایه ها نمایش داده می‌شود. اگر قیمت باز شدن کندل (شمع) پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن باشد به عبارتی با افزایش قیمت روبرو شده باشد کندل تو خالی، سفید و یا سبزرنگ است.

اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت روبرو شده و کندل آن توپر، مشکی یا قرمزرنگ خواهد بود. به قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت‌های باز و بسته شدن قرار دارد، سایه (shadow) می‌گویند.

در ادامه با اجزای کندل استیک‌ها بیش‌تر آشنا می‌شویم:

پایه و اساس نمودارهای شمعی

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

انواع الگوهای کندل استیک

۱- ماروبزو (Marubozu)

ماربزو به دو دسته مشکی و سفید تقسیم می‌شود:

 • ماروبزو مشکی، زمانی خود را به نمایش می‌گذارد که کندل روند نزولی را تجربه کند و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نشود. فشار بیش‌تر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. در چنین حالتی، قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.
 • ماروبزو سفید، زمانی خود را به نمایش می‌گذارد که کندل روند صعودی را تجربه کند و سایه بالایی و پایینی دیده نشود. فشار بیش‌تر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

۲- دوجی (Doji)

مفهوم دوجی اشاره به نمودارهای شمعی دارد که قیمت شروع و پایان در آن‌ یکسان است. دوجی‌ها دارای بدنه نازک هستند که معمولأ به ‌صورت یک خط نازک و باریک نشان داده می‌شوند.

تردید بین خریداران و فروشندگان سهم، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط می‌شود. در بعضی از حالات، دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند.

این حالت نشان می‌دهد که خریداران قوت خود را ازدست‌ داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم، نیاز به خریداران جدید است.

حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود، نشان می‌دهد که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید با قوت بیش‌تری است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟ کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۳- الگوی چکش (Hammer)

الگوی چکش معمولأ در یک ‌روند نزولی و در انتهای آن شکل می‌گیرد. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است که عبارت است از:

 1. بدنه کندل که در قسمت بالای آن است.
 2. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه).
 3. نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است.

اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان‌دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است. بدین معنی که قیمت سهم به سمت افزایش خواهد رفت.

۴- الگوی دارآویز (Hanging Man)

این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است (در خط مقاومت سهم تشکیل می‌شود). در این الگو بدنه کندل در بالای آن است و از مهم‌ترین خصوصیات این نوع الگو به شمار می‌آید.

از دیگر خصوصیات این نوع کندل می‌توان به این نکته اشاره کرد که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است. معمولأ این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا این‌که سایه بالایی آن بسیار کوتاه است. رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان می‌دهد.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۵- الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer)

این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد، الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.

در این نوع الگو، بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک ‌دوم سایه بالایی است. رنگ بدنه سفید در این الگو، نشان‌دهنده قدرت بیش‌تر الگو برای بازگشت روند است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۶- الگوی هارامی (Harami)

واژه هارامی، ریشه ژاپنی دارد و به معنی باردار بودن است. این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد.

متوقف شدن و یا کند شدن روند حرکت، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که پس از مشاهده این کندل می‌توان به آن پی برد. معمولأ رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است.

به‌طور مثال اگر کندل مادر سفید باشد کندل کودک به رنگ مشکی است. رنگ سفید به معنای مثبت بودن و رنگ مشکی به معنای منفی بودن است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۷- الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star)

الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. در این نوع از الگو، بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.

۸- الگوی انبرک پایینی

این الگو دارای دو شمع با رنگ‌های متفاوت است. در ابتدا شمع نزولی که به رنگ مشکی است تشکیل می‌شود. اندازه بدنه شمع نزولی، بزرگ بوده و این شمع فاقد سایه است.

پس از تشکیل شمع اول نوبت به تشکیل شمع دوم می‌رسد که شمع دوم در محدوده قیمتی شمع اول خواهد بود. شمع دوم معمولاً به‌صورت دوجی یا چکش معکوس شکل می‌گیرد.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۹- الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو دارای سه شمع است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از الگوی ستاره صبحگاهی استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولأ این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد که هر شمع شامل پیامی است.

 • شمع اول، نزولی و پرقدرت است.
 • شمع دوم که معمولأ فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد.
 • شمع سوم نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۰- الگوی سه ستاره صعودی

این الگو نیز از سه شمع تشکیل‌شده است. اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی تشکیل شود، می‌تواند پیامی مبنی بر تغییر روند از نزولی به صعودی از آن استخراج کرد.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۱- الگوی ستاره عصرگاهی

این الگو شامل سه شمع است. مهم‌ترین خروجی این الگو شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی است. وضعیت شمع‌ها در این الگو به شکل زیر است:

 • شمع اول: صعودی و بسیار پرقدرت
 • شمع دوم: بدنه شمع دوم کوچک و معمولاً دارای سایه نیست.
 • شمع سوم: نزولی

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۲- الگوی پوشاننده صعودی

دو شمع در این الگو وجود دارد که دارای رنگ‌های متضاد است. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است.

در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش می‌دهد. در الگوی پوشاننده صعودی، وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.

۱۳- الگوی سه مکعب سفید

این الگو دارای سه شمع است که همگی به رنگ سفید هستند. بین شمع‌ها شکاف نزولی وجود دارد که بیانگر تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودی است. روند همه‌ی شمع‌ها در این الگو صعودی است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۴- الگوی ابر تیره

این الگو دارای دو شمع است که رنگ‌های متفاوتی دارند. رسیدن سهم به قیمت مقاومت ازجمله مهم‌ترین نتایجی است که می‌توان از این الگو برداشت کرد. هر دو شمع در این الگو، دارای بدنه بزرگ است.

ابتدا شمع اول با رنگ سفید تشکیل می‌شود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۵- الگوی رسوخ گر

این الگو نقطه مقابل الگوی ابر تیره است. در این الگو، ابتدا شمع مشکی تشکیل می‌شود و سپس شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش می‌دهد، شکل می‌گیرد. افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی ازجمله نتایج قابل استنباط از این الگو است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۶- الگوی سه کلاغ سیاه

این الگو معمولاً برای معامله‌گران نشانگر خبرهای بد در قیمت سهم است. ادامه روند نزولی و ادامه کاهش قیمت سهم از مهم‌ترین نتایج مشاهده این الگو است. این الگو دارای سه شمع است که با رنگ‌های مشکی و پشت سر هم تشکیل می‌شود و معمولاً اندازه آن‌ها با یکدیگر برابر است.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۷- الگوی سه سرباز سفید

این الگو که نقطه مقابل الگوی سه کلاغ‌ سیاه است، معمولاً در یک ‌روند صعودی شکل می‌گیرد و حاوی پیام‌های مثبت و خوشحال‌کننده برای معامله‌گران است.

این الگو دارای سه شمع با رنگ سفید است که به ‌صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می‌شوند. الگوی سه سرباز سفید، بیان می‌کند که خریداران پر قدرتی در سهم حضور دارند و معمولاً بعد از مشاهده این الگو، قیمت سهم افزایش می‌یابد.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۸- الگوی سه خط حمله

معمولاً از این الگو به ‌تنهایی استفاده نمی‌شود. الگوی سه خط حمله، دارای سه شمع به شکل نزولی است که بعد از این سه شمع، یک شمع با بدنه بزرگ به‌ صورت نزولی شکل می‌گیرد. بازگشت قیمت به محدوده باز شدن شمع اول، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از الگوی سه خط حمله استخراج می‌شود.

کندل چیست و انواع آن کدامند؟

۱۹- الگوی تاسوکی رو به پایین

این الگو از سه شمع تشکیل ‌شده است که دو شمع آن به‌صورت نزولی (مشکی) و یکی از شمع‌ها به‌صورت صعودی (به رنگ سفید) است. همانند شکل زیر شمع صعودی در میان شکاف قیمتی شمع اول و دوم شکل‌گرفته است. دو شمع نزولی، نشانگر قدرت فروشندگان است و شمع سفید و صعودی نشانگر شناسایی سود توسط فروشندگان است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.